Select Page

Tijela centra

TIJELA CENTRA:

 

Upravno vijeće

Upravno vijeće upravlja Centrom.

Upravno vijeće čini pet članova:

 

–          tri predstavnika osnivača:

Nada Horvat, dipl. pedagog

Gabrica Dvekar-Bešenić, dipl. def. – soc. pedagog

Ivana Kušek, dipl. uč. razr. nast. s poj. progr. iz nast. pr. hrvatski jezik

–          jedan predstavnik Varaždinske županije:

Dražen Crni, uč. razr. nast. i inform.

 

–          jedan predstavnik radnika Centra:

Mirjana Četrtek, dipl. pravnica.

 

Članove Upravnog vijeća imenuje ministar, osim predstavnika radnika kojeg imenuju radnici Centra.

 

Ravnatelj

Ravnatelj vodi Centar.

Ravnatelja Centra imenuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Centar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

 

 

Stručno vijeće

Stručno vijeće čine svi stručni radnici Centra.

About The Author

Skip to content