Select Page

Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta

Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta

Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta određuju se roditeljima i drugim osobama kojima je djelomice ili u cijelosti povjereno pravo na ostvarivanje skrbi o djetetu.

Mjere koje određuje Centar:

a) žurna mjera izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji
b) upozorenje na pogreške i propuste u ostvarivanju skrbi o djetetu
c) mjera stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu
d) mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu.

a) Izdvajanje djeteta iz obitelji
Izdvajanje djeteta iz obitelji određuje se ako niti jednom blažom mjerom nije moguće zaštititi prava i dobrobit djeteta.Svrha ove mjere je zaštita djetetova života, zdravlja i razvoja, osiguravanje primjerene skrbi o djetetu izvan obitelji (u domu socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji) i stvaranje uvjeta za djetetov povratak biološkoj obitelji, odnosno priprema drugog trajnog oblika skrbi o djetetu.

b) Upozorenje na pogreške i propuste u ostvarivanju skrbi o djetetu
Centar pisanim putem upozorava roditelje na nedostatke u skrbi o djetetu koji su se dogodili jednom ili se događaju rijetko, a posljedice za dijete su blažega karaktera. Pritom centar može roditelje uputiti na zdravstvene, edukativne i druge stručne programe i usluge za potporu roditeljstva i razvoja djeteta.

c) Stručna pomoć i potpora u ostvarivanju skrbi o djetetu
Centar određuje mjeru stručne pomoći i potpore u ostvarivanju roditeljske skrbi o djetetu ako roditelji nisu u stanju samostalno ostvarivati roditeljsku skrb pri čemu je ugrožen razvoj djeteta, samo ako život i zdravlje djeteta u obitelji nisu ugroženi.
Rješenjem o mjeri stručne pomoći i potpore u ostvarivanju roditeljske skrbi o djetetu navodi se svrha izricanja mjere, trajanje mjere, ime voditelja mjere te upozorenje o pravnim posljedicama nesuradnje pri provođenju mjere. Centar izrađuje individualni plan i program provođenja mjere.
Mjera može trajati od šest mjeseci do godine dana, a provođenje mjere se prati kroz mjesečna izvješća voditelja mjere.

d) Intenzivna stručna pomoć i nadzor nad ostvarivanjem skrbi o djetetu
Centar roditeljima određuje mjeru intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu ako je utvrđeno da je djetetov razvoj ozbiljno ugrožen, a roditelji su spremni i sposobni u kraćem vremenu promijeniti svoje ponašanje kako bi se spriječilo izdvajanje djeteta iz obitelji, spremni poštovati jasne upute i omogućiti nesmetan nadzor nad skrbi o djetetu. Mjera se izriče na jednak način kao i mjera stručne pomoći u ostvarivanju skrbi o djetetu, a može trajati tri do šest mjeseci.

Mjere koje određuje sud:

a) privremeno povjeravanje djeteta drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji
b) zabrana približavanja djetetu
c) oduzimanje prava na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji
d) povjeravanje djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u odgoju ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji i
e) lišenje prava na roditeljsku skrb.

Odluke o mjerama iz nadležnosti suda donose se na prijedlog Centra, djeteta koje je navršilo četrnaest godina, roditelja ili druge osobe koja ostvaruje skrb o djetetu.

Uz prijedlog za određivanje mjere Centar je dužan sudu dostaviti obiteljsku procjenu, individualne planove i završna izvješća iz prethodno izrečenih mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta.

Mjera oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji i mjera povjeravanja djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u odgoju ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji određuje se u trajanju od 1 godine, a do isteka ovog roka Centar izrađuje izvješće o djetetu i roditelju te predlaže sudu ukidanje mjere i povratak djeteta u obitelj, ili produljenje mjere za iduću godinu dana, ili lišenje roditelja prava na roditeljsku skrb.

Sud će roditelja lišiti prava na roditeljsku skrb kad utvrdi da roditelj zloupotrebljava ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnost i prava. Pravo na roditeljsku skrb može rješenjem suda biti vraćeno ako prestanu razlozi zbog kojih je roditelj bio lišen prava na roditeljsku skrb, osim ako dijete prije toga bude posvojeno.

Skip to content