Select Page

ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA

ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA

ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA

Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Zajamčena minimalna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koji nemaju sredstva za uzdržavanje u visini propisanoj u članku 30. stavcima 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi niti ih je u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja.

POSTUPAK RADI PRIZNAVANJA PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU

O priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu odlučuje mjesno nadležni centar za socijalnu skrb.
Zajamčena minimalna naknada priznaje se od dana podnošenja zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, a isplaćuje se mjesečno.
Protiv rješenja centra može se izjaviti žalba. O žalbi odlučuje Ministarstvo. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
Centar za socijalnu skrb dužan je po potrebi, a najmanje jedanput godišnje, preispitati postojanje činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu te donijeti novo rješenje ako su se promijenile okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje ili opseg priznatog prava.
Korisnik kojem je priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu dužan je odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene, prijaviti centru za socijalnu skrb svaku promjenu koja utječe na daljnje korištenje ili opseg prava.

TKO NEMA PRAVO NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU

Nema pravo na zajamčenu minimalnu naknadu samac ili kućanstvo ako:
– samac ili član kućanstva ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili
iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba, poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane
djelatnosti te vrijedne pokretnine (plovila, umjetnička djela i sl.)
– samac ili član kućanstva je vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time
osigurati sredstva u iznosu zajamčene minimalne naknade propisane ovim Zakonom za osobno uzdržavanje ili uzdržavanje članova kućanstva
– samac ili član kućanstva je vlasnik osobnog registriranog vozila, osim osobnog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva
korisnika prava po osnovi invaliditeta, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili je prema procjeni stručnog radnika centra za socijalnu
skrb registrirano osobno vozilo nužno radi prometne izoliranosti
– samac ili član kućanstva koristi osobno vozilo u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe
– samac koji je sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja
– radno sposobni samac koji nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje,
– može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi.

Nema pravo na zajamčenu minimalnu naknadu korisnik usluge smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ili posebnih propisa, osim beskućnika koji je korisnik usluge smještaja u prenoćištu.

IZNOS ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE

Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade određena je odlukom Vlade Republike Hrvatske i iznosi 800,00 kuna.

Iznos zajamčene minimalne naknade za samca utvrđuje se u sljedećim iznosima:
– za radno nesposobnog samca u iznosu od 115% osnovice,
– za radno sposobnog samca u iznosu od 100% osnovice.

Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo utvrđuje se u iznosu koji predstavlja zbroj udjela za svakog člana kućanstva, s tim da udjeli članova kućanstva iznose:
– za samohranog roditelja: 100% osnovice,
– za odraslog člana kućanstva: 60% osnovice,
– za dijete: 40% osnovice,
– za dijete samohranog roditelja, odnosno dijete u jednoroditeljskoj obitelji: 55% osnovice.

Iznos zajamčene minimalne naknade umanjuje se kućanstvu za udio radno sposobnog člana kućanstva koji nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje.
Iznos zajamčene minimalne naknade umanjuje se kućanstvu za udio člana kućanstva koji je sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja.

Visina zajamčene minimalne naknade za svaki pojedini mjesec utvrđuje se rješenjem na način da:
– mjesečni iznos zajamčene minimalne naknade za svaki pojedini mjesec počevši od mjeseca u kojem je pokrenut postupak za priznanje prava na
zajamčenu minimalnu naknadu do mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem se donosi rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu
predstavlja razliku između iznosa zajamčene minimalne naknade i prihoda samca, odnosno kućanstva u svakom pojedinom mjesecu počevši od
mjeseca u kojem je pokrenut postupak za priznanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu do mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem se donosi
rješenje
– mjesečni iznos zajamčene minimalne naknade za mjesec u kojem se donosi rješenje te za razdoblje nakon donošenja rješenja predstavlja
razliku između iznosa zajamčene minimalne naknade i prihoda samca ili kućanstva u mjesecu u kojem se donosi rješenje o priznanju prava na
zajamčenu minimalnu naknadu.
Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo uvećava se za troškove smještaja člana kućanstva u učenički dom za vrijeme trajanja školske godine.
Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo ne može biti veći od bruto iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.

SREDSTVA KOJA SE NE URAČUNAVAJU U PRIHOD PRILIKOM IZRAČUNA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE

Prilikom izračuna visine zajamčene minimalne naknade, u prihod se ne uračunava:
– naknada za podmirenje troškova stanovanja koju odobrava jedinica lokalne samouprave i Grad Zagreb
– naknada za troškove ogrjeva koju odobrava jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb
– novčana naknada za tjelesno oštećenje
– ortopedski dodatak
– doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama ovoga Zakona i propisima iz mirovinskog osiguranja
– osobna invalidnina sukladno odredbama ovoga Zakona
– doplatak za djecu
– državna potpora u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu ili akvakulturi
– novčana naknada za životinje koje su usmrćene ili uginule prilikom provedbe naređenih mjera prema posebnom propisu o veterinarstvu
– stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje, a najdulje do 29. godine života
– naknada koju prima udomitelj za potrebe smještenog korisnika
– iznos novčanih sredstava koja fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe
– iznos novčanih sredstava koje fizičke osobe ostvare na osnovi jednokratnih donacija pravnih i fizičkih osoba do iznosa od 5000,00 kuna
godišnje
– iznos sredstava za saniranje posljedica elementarnih nepogoda
– iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih po osnovi privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb
– iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih sukladno posebnom propisu do iznosa privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu
skrb
– nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja
– novčana pomoć i putni troškovi osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
– novčana pomoć i putni troškovi nezaposlene osobe koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na obrazovanje koje organizira odnosno
troškove snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje
– osobna invalidnina, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni dodatak, naknada za pripomoć u kući, jednokratna
novčana pomoć, naknada troškova pogreba te naknada za pravo na besplatne udžbenike ako su ta prava ostvarena temeljem posebnog propisa
kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji
– osobna invalidnina, obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, doplatak za pomoć i njegu druge osobe, ortopedski doplatak,
posebni doplatak, naknada za pripomoć u kući, naknada za pravo na besplatne udžbenike ostvarene temeljem posebnog propisa kojim se
uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata
– novčani primitak za opremu novorođenog djeteta i primitak po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta
koje isplaćuje ili daje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana
u proračunima te jedinice
– primitak ostvaren od dividende i novčana sredstva ostvarena prodajom dionica, a temeljem članstva u Fondu hrvatskih branitelja koji
potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog
branitelja.

U prihod se ne uračunavaju pomoći i naknade koje osiguravaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju odluka predstavničkih tijela, do iznosa zajamčene minimalne naknade.

RAZLOZI ZA UKIDANJE PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU

Rješenje u priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu ukida se:
– ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje prava na zajamčenu minimalnu naknadu, danom nastanka
promijenjenih okolnosti,
– ako centar za socijalnu skrb praćenjem materijalnih i drugih socijalnih prilika korisnika utvrdi da su te prilike znatno povoljnije od
onih koje se mogu osigurati na temelju priznatog prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
– ako je samac ili član kućanstva u postupku priznavanja prava dao netočne ili nepotpune podatke o prihodu i imovini o kojima ovisi
priznavanje prava ili opseg prava ili nije omogućio uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom uredu Grada Zagreba ili centru za
socijalnu skrb uvid u prihod i imovinu, te nakon ukidanja rješenja korisnik nema pravo podnijeti zahtjev za priznavanje prava na
zajamčenu minimalnu naknadu dok ne istekne rok od šest mjeseci od ukidanja prava.

Rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu ukida se samcu, odnosno iznos zajamčene minimalne naknade kućanstva umanjuje se za udio člana kućanstva:
– ako se samac ili član kućanstva nalazi na bolničkom liječenju, u pritvoru ili istražnom zatvoru, na izdržavanju kazne zatvora,
privremenom smještaju te boravku u inozemstvu, u neprekidnom trajanju dužem od dva mjeseca, danom nastupanja okolnosti,
– ako samac ili član kućanstva mjesečno duže od 15 dana neprekidno boravi u inozemstvu, danom nastupanja okolnosti.

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu prestaje danom smrti korisnika, a u slučaju smrti člana kućanstva iznos zajamčene minimalne naknade kućanstvu umanjuje se za njegov udio od dana njegove smrti.

RADNO SPOSOBNI KORISNICI ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE

Smatra se da osoba kojoj nije utvrđena potpuna radna nesposobnost može sama sebe uzdržavati ako nije evidentirana kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje.
Izuzetak prilikom priznavanja prava na zajamčenu minimalnu naknadu, kad ne postoji obveza da osoba bude evidentirana kao nezaposlena pri nadležnoj službi za zapošljavanje, odnosi se na:
– osobu kojoj nedostaje najviše pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu koja se ostvaruje sukladno propisima iz
mirovinskog osiguranja
– dijete od navršene 15. godine života dok se redovito školuje, odnosno mlađeg punoljetnika do završetka redovitog školovanja, a najduže do
navršene 29. godine života
– trudnicu i rodilju do šest mjeseci nakon poroda te roditelja koji čuva i odgaja dijete do godinu dana života, blizance do tri godine
života ili troje i više djece do navršenih 10 godina života te roditelj koji koristi posvojiteljski dopust
– osobu koja ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane nadležnog tijela sukladno posebnom propisu
– nezaposlenog člana kućanstva bez prihoda koji skrbi za dijete ili za odraslog člana obitelji koji nije sposoban brinuti se za sebe, ako
takav način skrbi o djetetu, odnosno odrasloj osobi nadomješta institucionalnu skrb
– nezaposlenog člaan kućanstva koji skrbi za dijete predškolske dobi kojemu skrb nije moguće osigurati uz pomoć treće osobe ili u odgojno-
obrazovnim ustanovama.

Za vrijeme korištenja prava na zajamčenu minimalnu naknadu nezaposlena radno sposobna ili djelomično radno sposobna osoba dužna je prihvatiti zaposlenje u skladu s propisima o zapošljavanju.

Ako radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac ili član kućanstva koji je korisnik zajamčene minimalne naknade odbije ponuđeni posao, osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili samovoljno otkaže ugovor o radu, ukida mu se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno kućanstvu se zajamčena minimalna naknada umanjuje za pripadajući udio toga člana, te nema pravo podnijeti zahtjev za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno za uvećanje iznosa zajamčene minimalne naknade za kućanstvo u sljedećih šest mjeseci nakon mjeseca u kojem je pravo ukinuto, odnosno u kojemu je pravo umanjeno.

Radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva ukida se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno zajamčena minimalna naknada umanjuje se za pripadajući udio tog člana kućanstva ako se ne odazove pozivu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade, te nema pravo podnijeti zahtjev za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno za uvećanje iznosa zajamčene minimalne naknade za kućanstvo u sljedećih šest mjeseci nakon mjeseca u kojem je pravo ukinuto, odnosno u kojemu je pravo umanjeno.

U radovima za opće dobro korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno.

OSTVARIVANJE PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU NAKON ZAPOSLENJA

Ako se radno sposobni samac ili član kućanstva koji je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu u neprekidnom trajanju od najmanje godinu dana zaposli, u prvom mjesecu rada zajamčena minimalna naknada samcu ili kućanstvu se ne ukida, odnosno ne umanjuje se za ostvareni prihod.
U drugom mjesecu rada iznos zajamčene minimalne naknade umanjuje se samcu ili kućanstvu za 25% iznosa, a u trećem mjesecu rada za 50% iznosa.
Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ukida se ako osoba radi dulje od tri mjeseca, a prosječni prihod u ta tri mjeseca prelazi visinu priznatog iznosa na zajamčenu minimalnu naknadu za samca ili kućanstvo.

Skip to content