Select Page

UDOMITELJSTVO

UDOMITELJSTVO

UDOMITELJSTVO

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu ili odrasloj osobi osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji.
Udomiteljstvo može biti nesrodničko i srodničko.
Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.
Udomitelj je predstavnik udomiteljske obitelji ili samac koji pruža usluge skrbi udomljenom korisniku, na čije ime se daje dozvola za obavljanje udomiteljstva i koji sklapa udomiteljski ugovoro međusobnim pravima i obvezama, nakon izdavanja dozvole za rad, a prije smještaja prvog korisnika.
Udomitelj ima pravo na udomiteljsku naknadu i naknadu za korisnika.
Udomiteljska naknada je naknada udomitelju za njegov rad, pruženu skrb i uložen trud u zbrinjavanju korisnika na smještaju u skladu s njegovim individualnim planom promjene i rješenjem Centra.
Naknada za korisnika je naknada kojom se podmiruju troškovi usluge smještaja i druge potrebe udomljenog korisnika.
Udomitelj, s centrom za socijalnu skrb sklapa udomiteljski ugovor.

Korisnik udomiteljstva je dijete, mlađa punoljetna osoba do završetka redovitog školovanja i najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti a najduže do 26. godine života, ili odrasla osoba koja je ostvarila pravo na usluge skrbi izvan vlastite obitelji i smještena je u udomiteljsku obitelj na temelju rješenja centra za socijalnu skrb.

Udomiteljska obitelj osigurava:stanovanje, prehranu, čuvanje, odgoj, brigu o zdravlju i obrazovanju
te druge potrebe korisnika.

Uvjeti za bavljenje udomiteljstvom

Osoba koja želi obavljati udomiteljstvo mora biti punoljetna, hrvatski državljanin, sprebivalištemu Republici Hrvatskoj,imati poslovnu sposobnost,zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom izabranog doktora opće/obiteljske medicine, mora imati završeno najmanje osnovnoškolsko obrazovanje,imati propisane stambene i materijalne uvjete za obavljanje udomiteljstva i imati sposobnosti za potrebnu skrb o korisnicima, njihovu zaštitu, čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba, prema stručnoj procjeni tima za udomiteljstvo.
Iznimno, ako se u postupku izrade individualnog plana promjene, obzirom na sve okolnosti utvrdi da je to u najboljem interesu korisnika, srodnički udomitelj može biti i osoba koja ima niži stupanj obrazovanja, a ako je to od osobitog interesa za korisnika, udomitelj može biti stranac sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koji ispunjava propisane uvjete i prethodno je pribavio suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.
Udomitelj ili članovi udomiteljske obitelji, osim srodničkog udomitelja i članova njegove obitelji, moraju ostvarivati vlastita sredstva za uzdržavanje, a minimalni mjesečni prihod za uzdržavanje udomitelja samca ili udomitelja i članova udomiteljske obitelji mora biti veći za 70% od iznosa visine zajamčene minimalne naknade utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi.
Udomiteljstvo ne može obavljati obitelj u kojoj su poremećeni obiteljski odnosi,u kojoj je udomitelju ili drugom članu obitelji izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite,u kojoj je udomitelj ili drugi član obitelji osoba društveno neprihvatljivog ponašanja i u kojoj bi zbog bolesti udomitelja ili člana obitelji moglo biti ugroženo zdravlje ili drugi interesi korisnika.

Dobna razlika između udomitelja i udomljenog djeteta ne smije biti manja od 20 godina, osim ako je to u interesu udomljenog djeteta.
Dobna razlika između udomitelja i udomljenog korisnika ne može biti veća od 50 godina, osim kada se radi o srodničkoj udomiteljskoj obitelji ili ako je to u interesu djeteta ili odrasle osobe koja se udomljava.
Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva ne može podnijeti osoba starija od 60 godina, osim kod srodničkog udomiteljstva.

Dozvola za bavljenje udomiteljstvom

Svaka osoba koja se želi baviti udomiteljstvom podnosi zahtjev za davanje dozvole za obavljanje udomiteljstvacentru za socijalnu skrb prema mjestu svojeg prebivališta.
Tijek postupka za izdavanje dozvole za udomiteljstvo:
1. razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, psihologijsko testiranje, dolazak stručnih radnika u stambeni prostor potencijalong udomitelja radi provjere stambenih uvjeta,
2. osposobljavanje (edukacija) za udomiteljstvo,
3. izdavanje stručne ocjene o ispunjavanju uvjeta za obavljanje udomiteljstva,
4. izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva na rok od 5 godina, s tim da se dozvola može obnoviti,
5. potpisivanje ugovora koji sadrži: vrstu i opseg usluga, prava i obveze ugovornih strana, visinu naknade za korisnika, visinu udomiteljske naknade,uvjete za otkaz ugovora.

Dozvola za obavljanje udomiteljstva prestaje:
– istekom roka na koji je dana dozvola i ako udomitelj nije podnio zahtjev za obnovu dozvole,
– smrću udomitelja,
– danom pravomoćnosti rješenja o prestanku dozvole za obavljanje udomiteljstva, ,
– na zahtjev udomitelja.
Centar donosi rješenje o prestanku dozvole za obavljanje udomiteljstva prije isteka roka za koji je dozvola dana akoudomitelj obavlja udomiteljstvo protivno interesima korisnika, ako udomitelj više ne ispunjava propisane uvjete, ako udomitelj bez opravdanih razloga ne primi na smještaj korisnika kojeg mu je uputio Centar iako je sudjelovao u izradi njegovog individualnog plana promjene i suglasio se s njegovim smještajem ili ako prestane potreba za smještajem korisnika u srodničku udomiteljsku obitelj, ako ta obitelj obavlja samo srodničko udomiteljstvo.

Prava udomitelja

Udomitelj ima pravo:
– na dostojanstvo i privatnost,
– na sigurnost članova vlastite obitelji,
– biti upoznat sa svim informacijama o djetetu,
– na osposobljavanje i edukacije,
– na stručnu potporu u brizi za udomljeno dijete.

Obveze udomitelja za djecu

Udomitelj djeteta obvezan je:
– udomljeno dijete pravilno njegovati, odgajati i pružati mu primjeren smještaj, osigurati primjerenu prehranu, odjeću i obuću, te se brinuti o djetetovom zdravlju,
– udomljenom djetetu osigurati školske i osobne potrepštine, primjerene igračke, osnovnu športsku i drugu opremu prosječne vrijednosti za različite aktivnosti,
– brinuti se za pravilan odnos udomljenog djeteta prema učenju i radu, poticati ga na rad i stjecanje radnih navika te skrbiti da udomljeno dijete stekne određeno profesionalno zvanje,
– pomoći djetetu kod oblikovanja vlastitog identiteta, poticati razvoj njegovih sposobnosti i organizirati provođenje slobodnog vremena,
– uključivati udomljeno dijete u život lokalne zajednice sukladno njegovim potrebama i interesima,
– omogućiti i poticati kontakte te susrete i druženja između djeteta i roditelja te drugih članova vlastite obitelji, sukladno odluci nadležnog tijela i najboljem interesu djeteta.
Sva važnija pitanja oko brige i odgoja udomljenog djeteta udomitelj mora uređivati sporazumno s njegovim roditeljima, skrbnikom ili zakonskim zastupnikom, Centrom udomljenog djeteta, Centrom udomitelja i pružateljem drugih usluga.

Obveze udomitelja za odrasle osobe

Udomitelj odrasle osobe obvezan je:
– osigurati udomljenoj odrasloj osobi zadovoljavanje svakodnevnih i posebnih potreba te ga poticati na usvajanje određenih vještina s obzirom na njezine preostale sposobnosti, a radi njezinog samostalnog zbrinjavanja,
– poticati radno-okupacijske aktivnosti u skladu s razinom funkcioniranja i interesima odrasle osobe, poticati rekreacijske aktivnosti te kulturno-zabavne aktivnosti,
– uključivati udomljenu odraslu osobu u život lokalne zajednice sukladno njezinim potrebama i mogućnostima,
– omogućiti i poticati kontakte te susrete i druženja između odrasle osobe i članova njegove obitelji te drugih srodnika i prijatelja.
Sva važnija pitanja oko brige za udomljenu odraslu osobu udomitelj mora uređivati sporazumno sa Centrom korisnika i Centrom udomitelja, drugim pružateljima usluga te članovima vlastite obitelji korisnika, uvijek kada je to moguće.
Prava udomljenog djeteta i odrasle osobe

Dijete koje je udomljeno ima pravo:
– u skladu sa svojom dobi, biti informirano o svim fazama postupka odlaska iz vlastite obitelji, te biti pripremljeno na smještaj u udomiteljsku obitelj,
– sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na njegov život,
– primati kontinuiranu emocionalnu pomoć i potporu udomitelja usmjerenu na razumijevanje i prihvaćanje razloga trenutne ili trajne nemogućnosti njegovih roditelja da skrbe o njemu,
– na odnos privrženosti i emocionalne bliskosti s udomiteljima, kroz međusobnu povezanost s udomiteljskom obitelji, te drugim osobama važnim u njegovom životu,
– na odgoj, obrazovanje, razvijanje vještina, te profesionalno usmjerenje koje će ga pripremiti za kvalitetan život,
– na dostupnost usluga i programa potpore, uključujući dostupnost specijaliziranih edukacija za unapređenje znanja i vještina, kako bi mogao ostvariti svoje pune potencijale,
– na kontinuiranu skrb, ljubav, prihvaćanje i poštovanje kao jedinstvenom ljudskom biću, te potporu u razvijanju vlastitog identiteta i povjerenja u vlastitu vrijednost,
– na privatnost i pristup službenim informacijama i dokumentaciji vezanoj za njegovu obitelj,
– na poštovanje dostojanstva i sigurnosti, te zaštitu od povreda, tjelesnog ili psihičkog nasilja, i drugih oblika zlostavljanja i izrabljivanja,
– na dostupnost usluga službi koje djeluju za dobrobit djeteta,
– na kontakte i održavanje trajne i redovite veze s članovima vlastite obitelji, ukoliko to nije u suprotnosti s njegovim najboljim interesom,
– biti informirano i pripremljeno na prestanak smještaja, uključujući savjetovanje i pomoć,
– na pritužbu voditelju njegovog individualnog plana promjene, timu za udomiteljstvo ili ravnatelju nadležnog Centara.

Odrasla osoba koja je udomljena ima pravo:
– biti informirana o svim fazama postupka odlaska iz vlastite obitelji i pripremljena na smještaj u udomiteljsku obitelj,
– na međusobnu povezanost s udomiteljskom obitelji te drugim osobama važnim u njezinom životu,
– na dostupnost usluga i programa potpore u lokalnoj zajednici,
– na kontinuiranu skrb, prihvaćanje i poštovanje dostojanstva od strane udomitelja i članova udomiteljske obitelji,
– na sigurnost te zaštitu od povreda, tjelesnog ili psihičkog nasilja i drugih oblika zlostavljanja i izrabljivanja,
– na privatnost i pristup osobnoj dokumentaciji te informacijama vezanim za vlastitu obitelj,
– na kontakte i održavanje trajne i redovite veze s članovima vlastite obitelji, ukoliko to nije u suprotnosti s njezinim najboljim interesom,
– na pritužbu voditelju njegovog individualnog plana promjene, timu za udomiteljstvo ili ravnatelju nadležnog Centara.

Skip to content