Select Page

Organizacija rada

Organizacija rada

ODJEL ZA ZAŠTITU DJECE, BRAKA I OBITELJI

Obiteljsko pravna zaštita i skrbništvo nad djecom

Zaštita braka

– davanje mišljenja o opravdanosti zahtjeva maloljetnika za prijevremeno sklapanje braka,
– podnošenje tužbi za poništaj braka,
– obvezno savjetovanje prije razvoda braka.

Odnosi roditelja i djece

– priznanje majčinstva i očinstva na zapisnik pred centrom za socijalnu skrb,
– podnošenje tužbi radi utvrđivanja majčinstva ili očinstva i sudjelovanje u postupku pred sudom,
– izdavanje suglasnosti za promjenu osobnog imena djeteta,
– određivanje osobnog imena djeteta

Roditeljska skrb

– izdavanje mišljenja sudu i sudjelovanje u postupcima pred sudom radi odlučivanja o skrbi za dijete i o susretima i druženju,
– donošenje odluke o povjeravanju djeteta na čuvanje i odgoj djeteta drugoj osobi ili ustanovi bez pristanka roditelja,
– sudjelovanje u postupcima ovrhe koje provodi sud

Zaštita prava i dobrobiti djeteta

– pokretanje postupka radi izricanja žurne mjere izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji,
– izricanje upozorenja roditeljima na pogreške i propuste u ostvarivanju skrbi o djetetu,
– izricanje i provođenje mjere stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu,
– izricanje i provođenje mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu,
– obvezno savjetovanje prije pokretanja obiteljskih sudskih postupaka u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa u vezi s djetetom,
– podnošenje prijedloga i sudjelovanje u postupcima pred sudom radi donošenja odluke o privremenom povjeravanju djeteta drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji, o zabrani približavanja djetetu, o oduzimanju prava na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji, o povjeravanju djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u odgoju ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji i o lišenju prava na roditeljsku skrb,
– postupanje u slučajevima zlorabe roditeljskih dužnosti i prava, zlostavljanja djece i nasilja u obitelji,
– donošenje odluke da roditelj u pogledu imovine djeteta ima položaj skrbnika,
– podnošenje zahtjeva sudu za određivanje mjere osiguranja na imovini roditelja,
– izdavanje odobrenja roditeljima za otuđenje ili opterećivanje imovine djeteta

Posvojenje

– provođenje postupaka i donošenje odluke radi posvojenja djece,
– izrada mišljenja potencijalnim posvojiteljima o podobnosti za posvojenje

Skrbništvo za djecu

– vođenje postupaka i donošenje odluke o stavljanju maloljetnih osoba pod skrbništvo,
– donošenje odluke o postavljanju posebnog skrbnika maloljetnim osobama,
– pribavljanje izvješća skrbnika

Uzdržavanje

– pokretanje postupaka pred sudom za uzdržavanje maloljetnika,
– sklapanje nagodbe o uzdržavanju,
– donošenje odluke o privremenom uzdržavanju djeteta,
– postupanje u vezi regresnih zahtjeva prema roditelju-ovršeniku uzdržavanja

Socijalne usluge za bračne drugove, roditelje i djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi

– pružanje usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji,
– priznavanje prava na usluge boravka, smještaja i privremenog smještaja,
– praćenje prilika korisnika prava na skrb izvan vlastite obitelji djece i mladeži, te poduzimanje odgovarajućih mjera za njihov povratak u obitelj ili osposobljavanje za samostalan život,
– jednokratne naknade namijenjene djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju

Zaštita djece i mladih zatečenih u skitnji

– pružanje usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji,
– priznavanje prava na usluge boravka, smještaja i privremenog smještaja

Zaštita djece i mladih s problemima ovisnosti

– pružanje usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji,
– priznavanje prava na usluge boravka, smještaja i privremenog smještaja

Zaštita djece i mladih – počinitelja kaznenih djela i prekršaja

– izrada izvješća o obiteljskim prilikama,
– praćenje izvršavanja posebnih obveza,
– upućivanje na opservaciju,
– predlaganje, praćenje i izvršavanje sankcija i zaštitnih mjera prema maloljetnicima i mlađim punoljetnicima,
– priznavanje prava na usluge boravka, smještaja i privremenog smještaja.

Posttretmanski prihvat i pomoć maloljetnicima i mlađim punoljetnicima

– pružanje usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji,
– provođenje postupaka i priznavanje prava iz socijalne skrbi,
– rješavanje o pravu na jednokratne naknade namijenjene djeci s problemima u ponašanju

Poslove u stručnoj cjelini Zaštite djece i mladih s problemima u ponašanju obavlja socijalni radnik.

Zaštita djece s teškoćama u razvoju

– priznavanje prava iz socijalne skrbi djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima
– provođenje postupka i rješavanje o pravu na doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu, o pravu na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja,
– rješavanje o pravu na jednokratnu naknadu,
– pružanje usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji,
– provođenje postupka i rješavanje o pravu na usluge boravka, smještaja, privremenog smještaja i samostalnog stanovanja,
– provođenje postupka i rješavanje o pravu na usluge stručne pomoći u obitelji (patronaža), rane intervencije, usluge pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija).

Poslove u stručnoj cjelini Zaštite djece s teškoćama u razvoju obavlja socijalni radnik

ODJEL ZA ZAŠTITU ODRASLIH OSOBA

Novčane naknade

– provođenje postupaka i rješavanje o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu, na jednokratnu naknadu, naknadu do zaposlenja,
– provođenje postupaka u predmetima radi povrata isplaćenih novčanih iznosa i naknade štete,
– procjenjivanje, planiranje, vođenje očevidnika, izvještavanje,
– suradnja s jedinicama lokalne samouprave i s jedinicama područne (regionalne) samouprave u postupcima vezanim uz priznavanje prava na pomoć za stanovanje, pomoć za ogrjev, uključivanje radno sposobnih korisnika novčanih naknada u rad za opće dobro,
– suradnja sa zavodima za zapošljavanje u praćenju aktivnog traženja posla i zapošljavanja radno sposobnih korisnika novčanih naknada.
Poslove u stručnoj cjelini Novčanih naknada obavljaju socijalni radnik i pravnik

Skrbništvo

– podnošenje prijedloga i sudjelovanje u postupku pred sudom radi lišenja ili vraćanja poslovne sposobnosti,
– provođenje postupka i donošenje odluke o stavljanju pod skrbništvo i imenovanju skrbnika,
– provođenje popisa i opisa imovine osoba pod skrbništvom,
– izdavanje odobrenja skrbniku za poduzimanje važnih mjera u pogledu osobe štićenika,
– izdavanje odobrenja skrbniku za otuđenje ili opterećenje imovine štićenika,
– davanje mišljenja o opravdanosti zahtjeva za sklapanje braka osoba lišenih poslovne sposobnosti ili nesposobnih za rasuđivanje,
– provođenje nadzora i pružanje pomoći u izvršavanju poslova skrbništva, pribavljanje skrbničkih izvješća,
– odobravanje naknade za rad skrbnika i za podmirenje opravdanih troškova,
– provođenje postupaka i imenovanje posebnog skrbnika,
– rješavanje o pravu na jednokratnu naknadu,
– pružanje usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji.
Poslove u stručnoj cjelini Skrbništva obavljaju socijalni radnik, pravnik i psiholog

Zaštita odraslih i starijih osoba

– provođenje postupaka i rješavanje o pravima iz socijalne skrbi odraslim osobama bez osnovnih sredstava za život, beskućnicima, žrtvama nasilja, žrtvama trgovanja ljudima, starijim osobama, osobama s invaliditetom, osobama koje su osuđene na izdržavanje kazne zatvora,
– provođenje postupaka i rješavanje o pravu na osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu,
– rješavanje o pravu na jednokratnu naknadu korisnicima iz svoje nadležnosti,
– provođenje postupka i rješavanje o pravu na uslugu psihosocijalne podrške,
na uslugu pomoći u kući,
– provođenje postupka i rješavanje o pravu na usluge boravka, smještaja, privremenog smještaja i samostalnog stanovanja,
– pružanje usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji,
– obrada i edukacija potencijalnih udomiteljskih obitelji,
– izdavanje, obnavljanje I oduzimanje dozvola za udomiteljstvo,
– praćenje, podrška i edukacija udomitelja,
– izrada socijalne ankete za osobe koje se upućuju na izdržavanje kazne zatvora,
– izrada izvještaja i mišljenja po prijedlozima za odgodu izdržavanja kazne,
– izrada izvještaja i mišljenja po prijedlozima za korištenje otpusta s izdržavanja kazne,
– zbrinjavanje osoba i obitelji koje su se zbog elementarnih nepogoda ili sličnih razloga našle izvan mjesta svog prebivališta

Prijemni ured

Poslove prijemnog ureda,uz poslove svojeg radnog mjesta,obavlja stručni radnik kojeg imenuje ravnatelj Centra.

Skip to content