Select Page

Socijalne usluge – vrste i sadržaj socijalnih usluga i kriteriji za ostvarivanje prava

Socijalne usluge – vrste i sadržaj socijalnih usluga i kriteriji za ostvarivanje prava

SOCIJALNE USLUGE

Socijalne usluge se pružaju s ciljem osnaživanja za život u zajednici i pružanja pomoći u situacijama koje ugrožavaju život, zdravlje i dobrobit korisnika. Svrha pružanja socijalnih usluga je prevencija socijalne isključenosti pojedinca, podržavanje života u prirodnoj zajednici i zaštita socijalno osjetljivih skupina građana od kršenja njihovih ljudskih prava.
Socijalne usluge obuhvaćaju sve aktivnosti, mjere i programe koji su namijenjeni sprečavanju, prepoznavanju i rješavanju poteškoća pojedinaca, obitelji, skupina i zajednica te poboljšanju kvalitete života u zajednici. Socijalne usluge se organiziraju kao usluge za djecu, mladež i obitelj i usluge za odrasle osobe, uz uvažavanje socijalnih veza i okruženja korisnika i obitelji. Socijalne usluge uključuju i socijalnu akciju kao aktivnost usmjerenu na promicanje prava korisnika i povezivanje svih pružatelja socijalnih usluga u lokalnoj zajednicu u cilju podizanja kvalitete života socijalno osjetljivih skupina.
Socijalne usluge se mogu pružati privremeno ili dugotrajno, u skladu s potrebama i najboljim interesima korisnika.

Pružatelji socijalnih usluga su:
– ustanove socijalne skrbi (centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, centar za pomoć u
kući),
– udruge, vjerske zajednice i druge pravne osobe, obrtnici
– fizičke osobe, kao profesionalnu djelatnost,
– udomiteljske obitelji.

Socijalne usluge mogu se priznati:

– hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj
– strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj,
– strancima pod supsidijarnom zaštitom, strancima s utvrđenim statusom žrtve trgovanja ljudima, azilantima i članovima njihove obitelji
koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim propisom.

SOCIJALNE USLUGE KOJE PRUŽA CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Centar za socijalnu skrb pruža sljedeće socijalne usluge:
1. Prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)
2. Savjetovanje i pomaganje
3. Usluga obiteljske medijacije

Socijalne usluge pružaju se na zahtjev korisnika ili po službenoj dužnosti.

O korištenju ovih socijalnih usluga ne donosi se rješenje. O aktivnostima vezanim uz pružanje socijalnih usluga vodi se dokumentacija u neupravnom postupku (procjena potreba, individualni plan, bilješke, zapisnici, stručna mišljenja i sl.).
Korisnik socijalne usluge koju pruža Centar može istovremeno koristiti više različitih socijalnih usluga.
Socijalne usluge: prvu socijalnu uslugu, uslugu savjetovanja i pomaganja i uslugu obiteljske medijacije pružaju stručni radnici centra za socijalnu skrb. Nabrojene socijalne usluge mogu pružati i stručni radnici obiteljskog centra i drugih pravnih i fizičkih osoba kojima je pružanje socijalnih usluga dio njihove redovne djelatnosti.

1. PRVA SOCIJALNA USLUGA (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)

Sadržaj usluge:
– prikupljanje osnovnih podataka o osobi koja je pristupila
– prikupljanje podataka potrebnih za sagledavanje životne situacije osobe
– početna procjena potreba korisnika
– informiranje o socijalnim uslugama
– informiranje o uvjetima za ostvarivanje prava na uslugu
– informiranje o pružateljima usluga
– podrška i pomoć pri izboru prava iz sustava soc. skrbi
– podrška i pomoć u prikupljanju dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava
– podrška i pomoć pri rješavanju drugih poslova vezanih uz korištenje prava u sustavu soc. skrbi
– informiranje o tome kojem se stručnom radniku Centra treba javiti radi ostvarivanja svojih prava
– informiranje o mogućnosti ostvarivanja prava na usluge kod drugih pružatelja usluga, u slučaju da potrebnu uslugu ne može ostvariti
u Centru.

Kome se usluga pruža:
– samcima, obiteljima, skupinama, zajednicama

Kriterij za ostvarivanje prava na uslugu:
– za ostvarivanje prava na prvu socijalnu uslugu nisu propisani posebni kriteriji

2. SAVJETOVANJE I POMAGANJE

Sadržaj usluge:
– svi oblici savjetovanja, usmjeravanja i pomoći za prevladavanje poteškoća:
– savjetodavni razgovori
– pomoć u pribavljanju potrebnih informacija
– pomoć u ostvarivanju kontakata s drugim pružateljima usluga ili dionicima radi prevladavanja pojedinih poteškoća
– podrška i pomoć u razvijanju i unapređivanju socijalnih vještina
– osiguravanje stručnog prevoditelja u postupcima ostvarivanja prava iz socijalne skrbi radi prevladavanja teškoća u komunikaciji i
mobilnosti (za gluhe i gluhoslijepe osobe)
– zajedno s obitelji, donošenje individualnog plana promjene kojem su utvrđeni ciljevi i aktivnosti kojima će se postići željena
promjena.
– savjetodavno-terapijska i socijalno-edukativna usluga
– savjetodavni i terapijski razgovori
– podrška i pomoć u razvijanju i unapređivanju socijalnih vještina i vještina za uspješno roditeljstvo / udomiteljstvo
– suradnja s drugim pružateljima usluga u zajednici i drugim osobama koje mogu utjecati na obitelj.

Kome se usluga pruža:
– bolesnim i starijim osobama i/ili članovima obitelji
– osobama s invalidnošću i/ili članovima obitelji
– djeci s teškoćama u razvoju i/ili članovima obitelji
– osobama koje su prekinule smještaj i/ili članovima njihove obitelji
– osobama koje su se vratile s dužeg liječenja i/ili članovima njihove obitelji
– osobama koje su se vratile s izdržavanja kazne zatvora i/ili članovima njihove obitelji
– osobama u drugim nepovoljnim okolnostima ili kriznim stanjima
– obiteljima s poteškoćama u obiteljskim odnosima
– roditeljima koji imaju poteškoće u odgoju i skrbi za djecu
– obiteljima s poteškoćama u funkcioniranju u svakodnevnom životu
– obiteljima u krizi – u slučaju poremećenih obiteljskih odnosa
– udomiteljskim obiteljima – u kriznim situacijama

Kriterij za ostvarivanje prava na socijalnu uslugu:
– procjena stručnog radnika / tima i korisnika socijalne usluge da se savjetovanjem, usmjeravanjem i pomaganjem za prevladavanje
poteškoća:
– mogu stvoriti uvjeti za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornoga odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu
– poboljšati roditeljske kompetencije i postići kvalitetnija skrb o djeci i razviti kompetencije za odgovorno funkcioniranje svih
članova obitelji
– da se pružanjem ove socijalne usluge u roku od najduže 6 mjeseci očekuje osnaživanje obitelji – da se mogu prevladati krizne
situacije, poboljšati odnosi u obitelji, poboljšati roditeljske kompetencije, postići kvalitetnija skrb o djeci, unaprijediti
kompetencije za udomiteljstvo.

3. OBITELJSKA MEDIJACIJA

Sadržaj usluge:
– specifični postupak rješavanja obiteljskog sukoba uz pomoć educiranog medijatora

Kome se usluga pruža:
– obiteljima u krizi – u slučaju neriješenih sporova i sukoba

Kriterij za ostvarivanje prava na socijalnu uslugu:
– zajedno s obitelji, sveobuhvatna procjena obiteljskih rizika, snaga i potreba
– procjena stručnog radnika / tima i korisnika socijalne usluge da se pružanjem ove socijalne usluge u roku od najduže 3 mjeseca očekuje
postizanje sporazuma oko neriješenih obiteljskih pitanja
– zajedno s obitelji, donošenje individualnog plana promjene kojem su utvrđeni ciljevi i aktivnosti kojima će se postići sporazum
– postojanje educiranog medijatora u Centru.

U Centru za socijalnu skrb Novi Marof nema educiranog medijatora. Obitelji kojima je potrebna usluga obiteljske medijacije uputit će se drugim pružateljima usluga koji ispunjavaju uvjete za pružanje ove socijalne usluge (Centar za socijalnu skrb Varaždin, Podružnica Obiteljski centar).

Dostupnost socijalnih usluga

Socijalne usluge koje pruža centar za socijalnu skrb pružaju se u službenim prostorijama centra ili u domu korisnika usluga.
Pružanje socijalne usluge u prostorijama centra za socijalnu skrb predviđa se u situacijama kad korisnik sam dođe u centar sa zahtjevom da mu se u centru pruži socijalna usluga kao i u slučajevima kad je time moguće na kvalitetniji način osigurati privatnost i sigurnost korisnika.
Pružanje socijalnih usluga u domu korisnika provodit će se u slučaju kad je moguće osigurati potrebnu privatnost u domu korisnika i kad je za to postignuta suglasnost članova kućanstva u kojem korisnik živi.
U slučajevima kad je korisniku otežana mobilnost (zbog osobnih ograničenja – bolesti, nemoći i sl. ili iz drugih razloga ne može bez većih poteškoća napustiti svoj dom i pristupiti pružatelju usluga – prometna nepovezanost i sl.), stručni radnik će socijalnu uslugu pružati korisniku u njegovom domu.

Pružanje socijalnih usluga u hitnim i kriznim situacijama

Socijalne usluge koje pruža centar za socijalnu skrb pružaju se u pravilu u radnom vremenu Centra – od 7.00 do 15.00 sati.
U hitnim i kriznim situacijama osigurava se pružanje socijalnih usluga putem dežurstva u vremenu od 15.00 do 7.00 sati idućeg dana. Dežurnog stručnog radnika i radnika koji ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti određuje ravnatelj Centra i o tome obavještava Policijsku upravu Varaždinsku i Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, Područni ured Varaždin. Raspored dežurstva stručnih radnika Centra utvrđuje se na početku godine za tekuću godinu i objavljuje se na Oglasnoj ploči Centra.
O potrebi pružanja socijalnih usluga u hitnim i kriznim situacijama korisnik, član obitelji ili druga osoba koja o tome ima saznanja obavještava najbližu policijsku postaju, koja potom poziva dežurnog stručnog radnika. Stručni radnik pruža socijalnu uslugu posjetom korisniku u njegovom domu ili na drugom mjestu, ovisno o procjeni na koji se način može zadovoljiti potreba korisnika. Stručni radnik može pružiti socijalnu uslugu i telefonskim putem u situacijama kad zajedno s korisnikom procijeni, s obzirom na prirodu stvari, da je na taj način moguće zadovoljiti potrebu korisnika.

SOCIJALNE USLUGE KOJE PRUŽAJU DRUGI PRUŽATELJI USLUGA

Stručni radnici Centra osiguravaju korisnicima i potencijalnim korisnicima te svim drugim zainteresiranim osobama, u okviru Prve socijalne usluge, informacije o socijalnim uslugama koje se ne pružaju u Centru i o pružateljima tih usluga. Stručni radnici Centra osiguravaju i informacije o uvjetima koje je potrebno ispuniti radi ostvarivanja prava na socijalne usluge kod drugih pružatelja usluga i o postupku koji se vodi radi ostvarivanja ovih prava.

Socijalne usluge koje pružaju drugi pružatelji usluga su:

1. pomoć u kući,
2. psihosocijalna podrška,
3. rana intervencija,
4. pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija),
5. boravak,
6. smještaj,
7. organizirano stanovanje.

Pravo na socijalne usluge koje pružaju drugi pružatelji usluga ostvaruje se u postupku koji se vodi u Centru za socijalnu skrb u slučaju kad pružatelj usluge ima sklopljen ugovor s nadležnim ministarstvom, odnosno, ako se pružanje usluga korisniku od strane pružatelja usluga može osigurati u okviru ugovorenog broja. Postupak za ostvarivanje prava na socijalnu uslugu pokreće se po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti. O ostvarivanju prava na socijalnu uslugu donosi se rješenje.
Rješenjem o ostvarivanju prava na socijalnu uslugu utvrđuje se korisnik prava, vrsta i opseg usluge koju koristi i vremensko trajanje usluge, pružatelj usluge i način plaćanja troškova korištenja socijalne usluge.
Ukoliko se ne može osigurati pružanje usluga kod određenog pružatelja usluga temeljem ugovora s nadležnim ministarstvom, tada je kod tog pružatelja usluga moguće ostvariti uslugu na temelju ugovora korisnika i pružatelja usluge. Troškove u tom slučaju u cijelosti podmiruje korisnik odnosno njegovi obveznici uzdržavanja.

1. USLUGA POMOĆI U KUĆI

Sadržaj usluge:
– organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka u kuću)
– obavljanje kućnih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode,
ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
– održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)
– zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Kome se usluga pruža:
– starijoj osobi kojoj je prema procjeni Centra prijeko potrebna pomoć druge osobe
– osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko
potrebna pomoć druge osobe
– osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Kriterij za ostvarivanje prava na socijalnu uslugu:
– osoba nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca
– nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
– na području njezinog prebivališta moguće je osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi
– nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na
socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti
– prosječni mjesečni prihod samca ili prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak ne
prelazi iznos od 300% osnovice iz članka 27. stavka 2. Zakona o soc. skrbi, a ako prihod nije veći od 400% osnovice iz članka 27. stavka
2. Zakona, korisniku koji ispunjava ostale uvjete priznaje se pravo na 50% cijene troškova usluge pomoći u kući.

Usluge pomoći i njege u kući pruža centar za pomoć u kući, dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, drugi pružatelji usluga ili fizička osoba, u skladu s uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi.

2. PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA

Sadržaj usluge:
– rehabilitacija koja potiče razvoj kognitivnih i funkcionalnih, komunikacijskih i socijalnih vještina korisnika

Kome se usluga pruža:
– djeci s teškoćama u razvoju
– odraslim osobama s invaliditetom
– ovisnicima
– žrtvama obiteljskog nasilja
– drugim osobama u potrebi

Kriterij za ostvarivanje prava na socijalnu uslugu:
– procjena stručnog tima Centra
– prethodno pribavljeno mišljenje pružatelja usluga o vrsti, trajanju i učestalosti usluge

Psihosocijalnu podršku mogu pružati dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici i drugi pružatelji usluga pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi.

3. RANA INTERVENCIJA

Sadržaj usluge:
– stručna poticajna pomoć djeci i stručna i savjetodavna pomoć njihovim roditeljima, uključujući druge članove obitelji te udomitelja za
djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta

Kome se usluga pruža:
– djetetu kod kojeg je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne poteškoće, u pravilu do navršene 3. godine
života, a najdulje do navršene 7. godine života.

Kriterij za ostvarivanje prava na socijalnu uslugu:
– pribavljeno mišljenje liječnika,
– ocjena pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge
– ukoliko istovremeno ne koristi usluge psihosocijalne podrške
Ranu intervenciju može pružati dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici i drugi pružatelji usluga pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi.

4. POMOĆ PRI UKLJUČIVANJU U PROGRAME ODGOJA I REDOVITOG OBRAZOVANJA (INTEGRACIJA)

Sadržaj usluge:
– stručna pomoć odgajateljima, učiteljima i nastavnicima u predškolskim i školskim ustanovama pri uključivanju djeteta s teškoćama u
razvoju ili mlađe punoljetne osobe s invaliditetom u programe redovitih predškolskih ili školskih ustanova (integracija)

Kome se usluga pruža:
– djeci s teškoćama u razvoju ili mlađim punoljetnim osobama s invaliditetom

Kriterij za ostvarivanje prava na socijalnu uslugu:
– pribavljeno mišljenje predškolske ili školske ustanove,
– ocjena pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge

Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija) može pružati dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici i drugi pružatelji usluga pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi.

5. BORAVAK

Sadržaj usluge:
– prehrana,
– održavanje osobne higijene,
– briga o zdravlju,
– čuvanje, odgoj, njega,
– radne aktivnosti,
– psihosocijalna potpora i rehabilitacija,
– organiziranje slobodnog vremena,
– organiziranje prijevoza
– druge usluge, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Kome se usluga pruža:
– djeci s teškoćama u razvoju ili odraslim osobama s invaliditetom
– drugim osobama kojima se pružanjem ove usluge mogu zadovoljiti potrebe

Kriterij za ostvarivanje prava na socijalnu uslugu:
– pribavljeno mišljenje tijela vještačenja o o potrebi individualnoga rada u provođenju psihosocijalne rehabilitacije,
– procjena stručnog radnika Centra
– ocjena pružatelja usluge o trajanju i učestalosti boravka

Usluge boravka obuhvaćaju cjelodnevni i poludnevni boravak.
Cjelodnevni boravak može trajati šest do deset sati dnevno, a poludnevni boravak je boravak u trajanju od četiri do šest sati dnevno. Cjelodnevni boravak može se priznati jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu.
Uslugu boravka pružaju dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, drugi pružatelji usluga ili fizička osoba, pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi.

6. SMJEŠTAJ

Sadržaj usluge:
– prihvat,
– stanovanje,
– prehrana,
– nabava odjeće i obuće,
– održavanje osobne higijene,
– briga o zdravlju,
– njega,
– odgoj i obrazovanje,
– socijalni rad,
– psihosocijalna rehabilitacija,
– fizikalna terapija,
– radna terapija,
– radne aktivnosti,
– aktivno provođenje vremena,
– priprema korisnika za povratak u vlastitu obitelj, udomiteljsku obitelj ili za samostalan život
– pripremu djeteta za posvojenje ili smještaj u udomiteljsku obitelj.

Kome se usluga pruža:
– u kriznim situacijama,
– djetetu koje se zatekne bez nadzora roditelja ili u skitnji, odrasloj osobi koja se zatekne izvan mjesta prebivališta ili boravišta, odnosno nema prebivališta ili boravišta i nije u stanju brinuti se o sebi, beskućniku, trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana života djeteta, djeci i odraslim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja i žrtvama trgovanja ljudima, odraslim osobama kojima je ugrožen život, zdravlje i sigurnost uslijed bolesti, nemoći, ovisnosti ili socijalne isključenosti
– privremeno,
– djetetu s teškoćama u razvoju i odrasloj osobi s invaliditetom, djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju i osobi ovisnoj o alkoholu, drogi, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa, dok traje potreba, a najduže godinu dana za dijete s teškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom ili tri godine za dijete i mlađu punoljetnu osobu s problemima u ponašanju i osobu ovisnu o alkoholu, drogi, kockanju i drugim oblicima ovisnosti.
– roditelju djeteta s teškoćama u razvoju koje je upućeno na kraći rehabilitacijski program, radi njegovog aktivnog sudjelovanja u provođenju psihosocijalnog programa, prema utvrđenoj procjeni i programu pružatelja usluga, ali najduže do 15 dana tijekom kalendarske godine
– djetetu, a posebno djetetu mlađem od sedam godina, u dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici ili kod drugog pružatelja usluga, samo u slučaju ako mu se u trenutku nastanka potrebe ne može osigurati smještaj u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu, dok traje potreba, a najdulje do šest mjeseci
– djetetu i odrasloj osobi, radi korištenja odmora njegovog roditelja njegovatelja, odnosno njegovatelja, u ukupnom trajanju od najviše 30 dana tijekom jedne kalendarske godine ili zbog privremene nesposobnosti za pružanje njege zbog bolesti roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja dok traje potreba, a najdulje 60 dana tijekom jedne kalendarske godine,
– djetetu i odrasloj osobi s invaliditetom smještenoj u dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici ili kod drugog pružatelja usluga, tijekom blagdana ili školskih praznika, u udomiteljsku obitelj, radi stjecanja iskustva obiteljskog okruženja,
– djetetu i odrasloj osobi s invaliditetom radi postupne prilagodbe na dugotrajni smještaj izvan vlastite ili udomiteljske obitelji,
– djetetu i odrasloj osobi radi pripreme na izvaninstitucijsku skrb,
– djetetu s teškoćama u razvoju i odrasloj osobi s invaliditetom najdulje do 21. godine života radi školovanja po posebnom programu izvan mjesta prebivališta, ako se školovanje ne može osigurati u mjestu prebivališta,
– dugotrajno,
– djetetu bez roditelja, djetetu koje roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, u udomiteljskoj obitelji, obiteljskom domu ili organiziranom stanovanju.
– osobi s invaliditetom, tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem, sukladno dobi, vrsti i stupnju oštećenja kada nije moguće osigurati skrb u obitelji pružanjem odgovarajućih izvaninstitucijskih oblika skrbi,
– funkcionalno ovisnoj starijoj osobi i teško bolesnoj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe,
– osobi nesposobnoj za rad koja se nalazi u posebno teškim životnim prilikama koje se ne mogu otkloniti primjenom drugih prava iz socijalne skrbi ili na drugi način.

Kriterij za ostvarivanje prava na socijalnu uslugu:
– zanemarivanje djece od strane roditelja ili zlouporaba roditeljskih dužnosti
– problemi u ponašanju djece i mladih
– nesređeni obiteljski uvjeti i neriješeno stambeno pitanje trudnica i mladih samohranih majki
– nasilje u obitelji, trgovanje ljudima
– potreba školovanja, osposobljavanja ili psihosoc. rehabilitacije djece i mladih s problemima u razvoju,
– starost, teška bolest ili trajna zdravstvena oštećenja te nemogućnost osiguravanja skrbi u vlastitoj obitelji

Dugotrajni smještaj neće se priznati osobi koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, kojoj pomoć i njegu mogu pružiti članovi obitelji ili se pomoć i njega može osigurati na drugi način.

7. ORGANIZIRANO STANOVANJE

Sadržaj usluge:
– organizirana i stalna ili povremena pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana radi osiguravanja osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba

Kome se usluga pruža:
– odrasle osobe s invaliditetom
– druge osobe kojima se pružanjem ove usluge mogu zadovoljiti potrebe

Kriterij za ostvarivanje prava na socijalnu uslugu:
– procjena stručnog radnika Centra.

Skip to content