Select Page

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka
Centar za socijalnu skrb Novi Marof prikuplja i obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka: − osobne podatke zaposlenika Centra, pripravnika, osoba na stručnom osposobljavanju i osoba na praksi, − osobne podatke o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa ili za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, − osobne podatke o korisnicima prava i usluga temeljem javnih ovlasti, članovima njihovog kućanstva i članovima obitelji, − osobne podatke o članovima Upravnog vijeća Centra i članovima povjerenstava, − osobne podatke o pružateljima socijalnih usluga i poslovnim partnerima, − osobne podatke vanjskih suradnika. Centar osigurava zakonitu, poštenu i transparentnu obradu podataka te se osobni podaci neće obrađivati na način koji nije u skladu sa zakonom utemeljenom svrhom. Prikupljeni podaci se čuvaju u obliku koji omogućuje identifikaciju samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhu radi koje se obrađuju i na način koji osigurava sigurnost osobnih podataka te zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade. Prema Uredbi o zaštiti podataka / Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ/ , (Opća uredba o zaštiti podataka), koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine, nositelj osobnih podataka ima pravo na pristup svojim osobnim podacima kojima raspolaže Centar za socijalnu skrb Novi Marof, pravo na podnošenje zahtjeva za ispravak ili eventualno brisanje istih. U Centru za socijalnu skrb Novi Marof je imenovan službenik za zaštitu osobnih podataka. Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka: telefon: 042/613-598 telefax: 042/613-601
Skip to content