Select Page

Natječaj za socijalnog radnika – na neodređeno vrijeme

Natječaj za socijalnog radnika – na neodređeno vrijeme

Klasa: 100-01/19-01/2

Urbroj: 2186-79-01-19-4 od 19. VI. 2019. (3831)

Na temelju članka 212. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine br. 61/18) i suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (klasa: 100-01/19-02/290, urbroj: 519-04-2-1-2/6-19-2 od 12. 6. 2019. god.), ravnatelj Centra za socijalnu skrb Novi Marof raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto

– socijalni radnik – 1 izvršitelj (m/ž) za rad u Centru za socijalnu skrb Novi Marof, Zagorska 28, Novi Marof.

Uvjeti:

– završen dodiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike

– 12 mjeseci radnog iskustva u struci,

– poznavanje rada na računalu,

– položen stručni ispit,

– odobrenje za samostalan rad iz nadležne komore (važeća licenca),

– nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17).

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu:

– diplomu o stručnoj spremi,

– potvrdu o radnom stažu,

– potvrdu o položenome stručnom ispitu ili rješenje o oslobađanju od obveze polaganja stručnog ispita,

– važeće odobrenje za samostalan rad (licencu),

– životopis.

Napomena: dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi pribavit će po službenoj dužnosti poslodavac (Centar).

Kandidati mogu dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta dostaviti u obliku neovjerenih preslika, a poslodavac (Centar) može naknadno tražiti dostavu originala na uvid.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim brani­teljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se Centru za socijalnu skrb Novi Marof, na adresu: 42220 Novi Marof, Zagorska 28, s naznakom: »Natječaj za socijalnog radnika«, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od donošenja odluke.

Centar za socijalnu skrb Novi Marof

Skip to content