Select Page

Financijski plan za 2019. godinu

Financijski plan za 2019. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

RAZDJEL: 120 Decentralizirano financiranje
GLAVA: 00 Decentralizirane funkcije CZSS

Red.br. Vrsta rashoda/izdataka Iznos
1 Službena putovanja 8.438,60
2 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.350,00
3 Troškovi vlastitog automobila u službene svrhe 624,00
4 Uredski materijal i ost.mat.rashodi 31.890,91
5 Energija 48.021,00
6 Materijal i dijelovi za tek.i investicijsko
održavanje 1.179,67
7 Sitni inventar i autogume 8.334,09
8 Usluge telefona i pošte 71.065,36
9 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 41.562,04
10 Usluge promidžbe i informiranja 2.647,50
11 Komunalne usluge 12.832,89
12 Intelektualne i osobne usluge 10.271,88
13 Računalne usluge 16.305,61
14 Ostale usluge ( grafičke usluge, uređenje
prostora, registracija prijevoznih sredstava,
čuvanje imovine i osoba) 95.161,10
15 Najamnine i zakupnine 2.557,50
16 Naknada za rad UV-a 6.166,95
17 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 8.508,90
18 Reprezentacija 11.000,00
19 Ostali nespomenuti rashodi 1.030,00
20 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 15.300,00

SVEUKUPNO 399.248,00

About The Author

Skip to content