Select Page

Nabava telefonske centrale

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
NOVI MAROF
KLASA:406-01/20-02/4
URBROJ: 2186-79-01-20-2
Novi Marof, 27. siječnja 2020.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
ZA NABAVU I UGRADNJU TELEFONSKE CENTRALE
SA SVIM PRIPADAJUĆIM UREĐAJIMA ZA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF

NARUČITELJ:
Centar za socijalnu skrb Novi Marof, Ulica Miroslava Krleže 4, 42220 Novi Marof
OIB: 86153055540

NAZIV PREDMETA NABAVE:
Nabava i ugradnja telefonske centrale sa svim pripadajućim uređajima za Centar za socijalnu skrb Novi Marof

OPIS PREDMETA NABAVE:
U novoj zgradi Centra za socijalnu skrb Novi Marof, na adresi Ulica Miroslava Krleže 4, Novi Marof, za sada nema telefonskog priključka ni priključka za Internet. U tijeku je postupak radi projektiranja, ishođenja građevinske dozvole i izvedbe optičkog voda za internet za Centar za socijalnu skrb Novi Marof, a do dovršenja ovog projekta ne postoji mogućnost ni za izvođenje priključka telefona. Dovršenje ovih radova očekuje se najkasnije do sredine 2020. godine.

U novoj zgradi nije ugrađena telefonska centrala. Kako bismo mogli koristiti usluge fiksne telefonije nakon izvedbe telefonskog priključka, neophodno je nabaviti telefonsku centralu koja će udovoljiti potrebama Centra.

S obzirom na broj zaposlenih radnika i prostorna obilježja, telefonska centrala treba omogućiti korištenje minimalno 24 telefonske linije, s mogućnošću nadogradnje, a potrebno je nabaviti i najmanje 22 telefonska aparata s LCD zaslonom i s tipkama koje se mogu programirati za brzo biranje.

AKTIVNOSTI KOJE SU OČEKUJU OD PONUDITELJA:

Nabava, ugradnja i programiranje IP telefonske centrale sa svim pripadajućim uređajima u prizemlju i prvom katu zgrade na adresi Miroslava Krleže 4, 42220 Novi Marof, prema tehničkim specifikacijama navedenim u Troškovniku za nabavu, ugradnju i programiranje IP telefonske centrale sa svim pripadajućim uređajima (Prilog 2.).

Izvođač treba ugraditi i isporučiti isključivo materijale i proizvode koji odgovaraju važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu, propisima zaštite od požara i ostalim relevantnim propisima Republike Hrvatske. Radove na dostavi i ugradnji uređaja potrebno je obaviti u uredovnom vremenu (radnim danom).

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti zaštiti dijelova objekta na kojem se izvode radovi. Po izvršenoj ugradnji uređaja potrebno je izvršiti i dodatne radove saniranja prostora.

SADRŽAJ PONUDE:
Osim financijske ponude ponuditelj mora priložiti certifikat proizvođača da je firma ovlašteni partner i da ista firma ponuditelj mora imati ovlaštenog djelatnika od strane proizvođača da može isti proizvod montirati.
Ponudbeni iznos mora uključivati sve troškove koje Ponuditelj može imati, te ne može naknadno potraživati dodatne iznose (npr. troškove putovanja, troškove potrošnog materijala i sl.).

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE USLUGE:
Procijenjena vrijednost u okvirima je jednostavne nabave i iznosi 60.000,00 HRK s PDV-om.

SKLAPANJE UGOVORA:
Centar će nakon otvaranja i ocjene ponuda te donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude zatražiti suglasnost Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osiguravanje sredstava za nabavu i za sklapanje ugovora. Nakon pribavljanja suglasnosti, Centar će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor.

PLAĆANJE:
Ponuditelj će po obavljenom poslu izdati račun s rokom dospijeća od 30 dana po izdavanju računa. Naručitelj će izvršiti obvezu plaćanja računa u roku dospijeća.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:
Najniža cijena ponude.

ROK I NAČIN ZA DOSTAVU PONUDE:
Ponuda se dostavlja do 17. veljače 2020. godine, do 12:00 sati na elektroničku adresu korisnik053@mdomsp.hr

KONTAKT PODACI:
Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja možete kontaktirati ravnateljicu ustanove na adresu elektroničke pošte korisnik053@mdomsp.hr

______________________________________

Prilog 1

PONUDBENI LIST

Naziv naručitelja Centar za socijalnu skrb Novi Marof
Adresa sjedišta Miroslava Krleže 4
Poštanski broj i mjesto 42220 Novi Marof
OIB 16641449283
Predmet nabave Nabava ,ugradnja i programiranje IP telefonske centrale sa svim pripadajućim uređajima za Centar za socijalnu skrb Novi Marof, Miroslava Krleže 4,
42220 Novi Marof

1. Naziv ponuditelja
2. Sjedište ponuditelja
3. Adresa ponuditelja
4. OIB
5. Žiro račun – IBAN
6. Ponuditelj je u sustavu PDV-a DA NE
7. e-mail
8. Ovlaštena osoba ponuditelja
9. BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke
10. Broj telefona/ broj faksa
11. Cijena ponude bez PDV-a
12. Iznos PDV-a
13. Cijena ponude s PDV-om
14. Rok valjanosti ponude Rok valjanosti ponude je najmanje 30 (trideset) dana od isteka roka za dostavu ponude
Datum ponude
Ovjera ponuditelja

Mjesto i datum: ___________________________________
Potpis i pečat Ponuditelja: ________________________

____________________________________________

Prilog 2

TROŠKOVNIK ZA NABAVU, UGRADNJU I PROGRAMIRANJE IP TELEFONSKE CENTRALE SA SVIM PRIPADJUĆIM UREĐAJIMA

Potrebno je u Centru za socijalnu skrb Novi Marof , Miroslava Krleže 4, 42220 Novi Marof:
• nabaviti , ugraditi i programirati IP telefonsku centralu sa svim pripadajućim uređajima u prizemlju i I katu zgrade na adresi Miroslava Krleže 4, 42220 Novi Marof,
Izvođač se obvezuje ugraditi i isporučiti isključivo materijale i proizvode koji odgovaraju važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu, propisima zaštite od požara i ostalim relevantnim propisima Republike Hrvatske. Radove na dostavi i ugradnji uređaja potrebno je obaviti u uredovnom vremenu (radnim danom).
Posebnu pažnju potrebno je posvetiti zaštiti dijelova objekta na kojem se izvode radovi. Po izvršenoj ugradnji uređaja potrebno je izvršiti i dodatne radove saniranja prostora.
Pregled lokacije:
Gospodarski subjekti u tijeku roka za dostavu ponuda mogu na gore navedenoj adresi zatražiti termin za posjet mjestu izvođenja radova.
Smatrat će se da su ponuditeljima poznati svi uvjeti izvođenja radova stoga nemaju pravo po tom osnovu tražiti povećanje cijene ili produljenje roka.

TEHNIČKE ZNAČAJKE IP TELEFONSKE CENTRALE SA SVIM PRIPADAJUĆIM UREĐAJIMA:

Ponuđena IP telefonska centrala sa svim pripadajućim uređajima:
I

TRAŽENO
Dobava, ugradnja i spajanje IP telefonske centrale sljedeće konfiguracije:
– 4 vanjske linije 2 x BRI (SIP ili ISDN BRI trunk),
– 24 IP/digitalne interne linija,
– 4 analogne interne linije.
Dodatni uvjeti:
Telefonsku centralu mora biti moguće po potrebi proširiti za minimalno 24 internih telefonskih linija.
U cijenu centrale uključiti obuku osoblja.

PONUĐENO:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II

TRAŽENO
Terminalna oprema i dr.:
– IP/digitalni telefonski aparat sa LCD zaslonom sa minimalno 2 redaka i sa minimalno 8 programabilnih tipki za brzo biranje – 22 kom

PONUĐENO:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III

TRAŽENO:
Terminalna oprema i dr.:
– IP/digitalni telefonski aparat sa LCD zaslonom sa minimalno 3 redaka i sa minimalno 16 programabilnih tipki za brzo biranje – 2 kom

PONUĐENO:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV

TRAŽENO:
Jamstvo: Minimalno 1 god.

PONUĐENO: ___________________

OPIS, JEDINICA MJERE, KOLIČINA, JEDINIČNA CIJENA, UKUPNI IZNOSI:

1. Dobava, ugradnja i spajanje IP telefonske centrale sljedeće konfiguracije:
– 4 vanjske linije 2 x BRI (SIP ili ISDN BRI trunk),
– 24 IP/digitalne interne linija,
– 4 analogne interne linije.
Dodatni uvjeti:
Telefonsku centralu mora biti moguće po potrebi proširiti za minimalno 24 internih telefonskih linija.
U cijenu centrale uključiti obuku osoblja.
Jedinica mjere ________________
Količina ________________
Jedinična cijena ____________________________
(količina x jedinica mjere)
Ukupan iznos ___________________________________________________

2. Terminalna oprema i dr.:
– IP/digitalni telefonski aparat sa LCD zaslonom sa minimalno 2 redaka i sa minimalno 8 programabilnih tipki za brzo biranje – 22 kom
komada
Jedinica mjere ________________
Količina ________________
Jedinična cijena ____________________________
(količina x jedinica mjere)
Ukupan iznos ___________________________________________________

3. Terminalna oprema i dr.:
– IP/digitalni telefonski aparat sa LCD zaslonom sa minimalno 3 redaka i sa minimalno 16 programabilnih tipki za brzo biranje – 2 kom
komada
Jedinica mjere ________________
Količina ________________
Jedinična cijena ____________________________
(količina x jedinica mjere)
Ukupan iznos ___________________________________________________

Ukupno:
PDV:
Sveukupno:

U __________________________, dana ___________ 2020. godine

M.P.
_________________________________________
( potpis osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja)

About The Author

Skip to content