Select Page

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.GODINU

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF
REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
RAZDJEL: 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
GLAVA: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
IZVOR FINANCIRANJA:52 Ostale pomoći
Red.broj Račun O   P  I   S PLAN 2021. REBALANS 2021.
1 3211100 Dnevnice za sl.put u zemlji 6.000,00 1.000,00
2 3211300 Naknade za smještaj na sl.putu u zemlji 7.500,00 2.000,00
3 3211500 Naknade za prijevoz na sl.putu u zemlji 2.500,00 1.000,00
3211 Službena putovanja 16.000,00 4.000,00
4 3213100 Seminari, savjetovanja i simpoziji 10.000,00 5.000,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.000,00 5.000,00
5 3214100 Naknada za korišt.privatnog automobila u sl.svrhe 500,00 0,00
3214 Naknada za korišt.privatnog automobila u sl.svrhe 500,00 0,00
6 3221100 Uredski materijal 13.000,00 13.000,00
7 3221111 Toneri 11.000,00 11.000,00
8 3221200 Literatura (publikacije, časopisi, knjige, glasila i dr) 1.360,00 1.360,00
9 3221400 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 5.500,00 5.500,00
10 3221600 Mat.za higijenske potrebe 1.000,00 1.600,00
11 3221900 Ostali mat.za red.poslovanje 500,00 500,00
3221 Uredski materijal i ost.mat.rashodi 32.360,00 32.960,00
12 3223100 Električna energija 17.000,00 22.000,00
13 3223300 Plin 15.000,00 15.000,00
14 3223400 Motorni benzin i dizel gorivo 18.000,00 15.000,00
3223 Energija 50.000,00 52.000,00
15 3224100 Materijal i dijelovi za tek.i inv.održav.građ.objekata 0,00 0,00
16 3224200 Materijal i dijelovi za tek.i inv.održav.postr.i opreme 500,00 500,00
17 3224300 Materijal i dijelovi za tek.i inv.održav.prijevoz.sred. 500,00 500,00
18 3224400 Ostali materijal 500,00 500,00
3224 Materijal i dijelovi za tek.i investicijsko održavanje 1.500,00 1.500,00
19 3225100 Sitni inventar 3.550,00 6.211,00
3225 Sitni inventar i autogume 3.550,00 6.211,00
20 3227100 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.000,00 0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.000,00 0,00
21 3231100 Usluge telefona, telefaksa 50.000,00 35.000,00
22 3231200 Usluge interneta 5.340,00 5.340,00
23 3231300 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 42.000,00 42.000,00
24 3231900 Ostale usluge za komunikaciju 300,00 300,00
3231 Usluge telefona i pošte 97.640,00 82.640,00
25 3232100 Usluge tek. i invest.održav.građevin.objekata 500,00 500,00
26 3232200 Usluge tek. i invest. održav.postroj.i opreme 84.000,00 84.000,00
27 3232300 Usluge tek. i invest. održav.prijevoz.sredstava 4.000,00 5.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 88.500,00 89.500,00
28 3233200 Tisak 0,00 13.524,00
29 3233100 El.mediji 960,00 960,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 960,00 14.484,00
30 3234100 Opskrba vodom 4.000,00 4.000,00
31 3234200 Iznošenje i odvoz smeća 3.000,00 5.300,00
32 3234400 Dimnjačarske i ekološke usluge 1.000,00 1.600,00
33 3234900 Ostale komunalne usluge 500,00 500,00
3234 Komunalne usluge 8.500,00 11.400,00
34 3237200 Ugovori o djelu 0,00 5.000,00
35 3237900 Ostale intelektualne usluge 800,00 800,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 800,00 5.800,00
36 3238900 Ostale računalne usluge 3.000,00 4.000,00
3238 Računalne usluge 3.000,00 4.000,00
37 3239100 Grafičke i tisk.usluge, usl.kopir., uvezivanja i sl. 500,00 1.000,00
38 3239300 Uređenje prostora 1.500,00 370,00
39 3239400 Registracija prijevoznih sredstava 3.000,00 3.000,00
40 3239800 Naknada za energetsku uslugu – HEP 14.000,00 14.000,00
41 3239600 Usluge čuvanja imovine i osoba 96.140,00 96.140,00
42 3239900 Ostale nespomenute usluge 3.300,00 3.300,00
3239 Ostale usluge 118.440,00 117.810,00
43 3235900 Najamnine i zakupnine 1.500,00 2.500,00
3235 Najamnine i zakupnine 1.500,00 2.500,00
44 3291100 Naknada za rad UV-a 9.000,00 9.000,00
3291 Naknada za rad UV-a 9.000,00 9.000,00
45 3292100 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 8.000,00 8.000,00
3292 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 8.000,00 8.000,00
46 3293110 Reprezentacija 4.000,00 7.000,00
3293 Reprezentacija 4.000,00 7.000,00
47 3295100 Upravne i administrativne pristojbe 100,00 100,00
3295 Upravne i administrativne pristojbe 100,00 100,00
48 3295200 Sudske pristojbe 250,00 250,00
3295 Sudske pristojbe 250,00 250,00
49 3295300 Javnobilježničke pristojbe 200,00 90,00
3295 Javnobilježničke pristojbe 200,00 90,00
50 3299900 Ostali nespomenuti rashodi 700,00 1.200,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi 700,00 1.200,00
51 3431200 Usluge platnog prometa 12.500,00 14.555,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.500,00 14.555,00
SVEUKUPNO 470.000,00 470.000,00
Ravnateljica:
Ivančica Koren, dipl.soc.radnik univ.spec.act.soc

About The Author

Skip to content