Select Page

VRSTE UDOMITELJSTVA

VRSTE UDOMITELJSTVA

VRSTE UDOMITELJSTVA

Udomiteljstvo se obavlja kao:
1. tradicionalno udomiteljstvo
2. udomiteljstvo kao zanimanje i
3. srodničko udomiteljstvo.

Tradicionalno udomiteljstvo

Tradicionalno udomiteljstvo obavlja udomiteljska obitelj čiji predstavnik ispunjava opće uvjete za obavljanje udomiteljstva.
U tradicionalnom udomiteljstvu pruža se usluga smještaja djetetu i odrasloj osobi u skladu sa zakonom kojim se uređuju socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi. U tradicionalnom udomiteljstvu pruža se usluga smještaja istoj vrsti korisnika, posebno djeci, a posebno odraslim osobama, osim kada postoji potreba o zajedničkom smještaju roditelja s djetetom, braći i sestrama, maloljetnim roditeljima ili bračnim/izvanbračnim drugovima.
Udomitelj koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo ima pravo na opskrbninu i pravo na naknadu za rad udomitelja.

Udomiteljstvo kao zanimanje

Udomiteljstvo kao zanimanje obavlja se kao standardno udomiteljstvo i specijalizirano udomiteljstvo za djecu.

Standardno udomiteljstvo kao zanimanje može obavljati tradicionalni udomitelj koji:
1. nije u radnom odnosu, ne obavlja samostalnu registriranu djelatnost obrta ili slobodnog zanimanja u skladu s odredbama posebnih propisa ili drugu samostalnu djelatnost
2. je najmanje šest mjeseci pružao uslugu kao tradicionalni udomitelj
3. pruža uslugu smještaja za troje djece ili četvero odraslih korisnika istodobno i
4. ima prebivalište na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, za koje je mrežom socijalnih usluga utvrđena potreba za obavljanjem udomiteljstva kao zanimanja
5. je izabran od strane Povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja.

Udomitelj koji obavlja standardno udomiteljstvo pruža uslugu smještaja korisnicima jednako kao i tradicionalni udomitelj.

Specijalizirano udomiteljstvo za djecu može obavljati osoba koja ispunjava opće uvjete za obavljanje udomiteljstva i:
1. ima završen najmanje preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij u području socijalnog rada, psihologije, edukacijske rehabilitacije, socijalne pedagogije, logopedije, radne terapije, medicine i najmanje godinu dana radnog staža u radu s djecom i mlađim punoljetnim osobama
2. ima završeno srednjoškolsko obrazovanje ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij i najmanje tri godine pružanja usluge djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi kao tradicionalni, specijalizirani ili standardni udomitelj

Udomitelj koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu mora imati posebna znanja i vještine u skladu s individualnim potrebama djeteta ili mlađe punoljetne osobe kojoj pruža uslugu smještaja.

Udomitelj koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu pruža uslugu smještaja i složeniju, specifičnu skrb:
1. djetetu s problemima u ponašanju kojem je određena mjera povjeravanja udomiteljskoj obitelji sukladno propisima o obiteljskopravnoj zaštiti
2. djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju kojima je izrečena odgojna mjera sukladno propisima o kaznenopravnoj zaštiti
3. djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s teškim tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim, komunikacijskim ili višestrukim teškoćama u razvoju ili
4. teško bolesnom djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi.

Udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje ima pravo na opskrbninu, naknadu za rad udomitelja, prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba u skladu s posebnim propisima.

Srodničko udomiteljstvo

Srodničko udomiteljstvo obavlja se kao tradicionalno udomiteljstvo ako centar korisnika utvrdi da je to u interesu korisnika i ako je srodnik korisnika:
1.  punoljetna osoba i ima poslovnu sposobnost
2.  hrvatski državljanin
3. ima prebivalište i živi u Republici Hrvatskoj
4. nema zapreke za obavljanje udomiteljstva
5. ima pisanu suglasnost svih punoljetnih članova zajedničkog kućanstva za obavljanje udomiteljstva, osim ako udomiteljstvo obavlja kao samac.

Srodničko udomiteljstvo mogu obavljati: baka, djed, stric, teta, ujak, braća/polubraća, sestre /polusestre, unuci te njihovi bračni/izvanbračni drugovi, a iznimno i drugi srodnici korisnika ako centar korisnika procijeni da je to u najboljem interesu korisnika.

Udomitelj koji je srodnik korisnika ima pravo na opskrbninu.

 

About The Author

Skip to content