Select Page

Etički kodeks

 

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

NOVI MAROF

KLASA: 003-07/12-01/011

URBROJ: 2186-79-02-01-12-01

 

 

 

 

ETIČKI KODEKS

UVOD

 

Centar za socijalnu skrb Novi Marof, ustanova je socijalne skrbi osnovana od strane Ministarstva socijalne politike i mladih kao jedan od nositelja djelatnosti socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj.

Socijalna skrb je namijenjena pojedincima i obiteljima, koji se nalaze u nekoj za njih nepovoljnoj životnoj situaciji, zbog čega im je potrebna pomoć kako bi, u interakciji s društvom, te nepovoljne čimbenike otklonili ili ublažili njihovo djelovanje i ravnopravno se uključili u aktivnosti sredine u kojoj žive.

Naglasak je u socijalnom radu na poštivanju ljudskog dostojanstva, uvažavanju ljudske osobnosti, socijalnoj pravdi, zaštiti od nasilja i diskriminacije, pravu na informiranost radi slobodnog odlučivanja o izboru prava i usluga koje su korisniku na raspolaganju, u skladu sa zakonskim propisima, te na osnaživanju za postizanje vlastite dobrobiti.

 

Stručni rad s korisnicima, a jednako tako i rad svakog zaposlenika ove ustanove temelji se na profesionalnim vrijednostima koje proizlaze iz tradicije socijalnog rada i vrijednosti društvene sredine u kojoj se ovaj rad odvija, te su u tom smislu ove vrijednosti temelj za određivanje načela i etičkih standarda  ponašanja svakog zaposlenika u obavljanju svog posla.

Jednako tako, profesionalne vrijednosti i vrijednosti društvene sredine obvezuju svakog zaposlenika na poštivanje ovih načela i standarda u svom ponašanju i izvan okvira svog profesionalnog djelovanja.

TEMELJNA NAČELA

 

1. NAČELO SUPSIDIJARNOSTI

Prava i usluge u sustavu socijalne skrbi zajamčene su svim osobama koje ne mogu sebi ili članovima svoje obitelji osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba primanjima koja ostvaruje radom, primanjima koja ostvari koristeći druga prava, prihodima od imovine, uz pomoć osoba koje su je dužne uzdržavati ili na drugi način.

2. NAČELO SOCIJALNE PRAVIČNOSTI

Osoba koja ostvaruje prava iz sustava socijalne skrbi ne može korištenjem ovih prava postići bolji materijalni položaj od osobe koja sredstva za život stječe radom ili na temelju prava koja proizlaze iz rada.

3. NAČELO SLOBODE IZBORA I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

Socijalne usluge, novčane i druge pomoći i potpore iz sustava socijalne skrbi ostvaruju korisnici po načelu slobodnog izbora, pod uvjetima propisanim zakonom.

Pružanje usluga socijalne skrbi i ostvarivanje pomoći organizirano je na način koji osigurava njihovu fizičku i ekonomsku dostupnost korisnicima.

4. NAČELO INDIVIDUALIZACIJE

Prava iz sustava socijalne skrbi osiguravaju se u skladu s individualnim potrebama i okolnostima korisnika, uz njegovo aktivno sudjelovanje pod uvjetima propisanim zakonom.

Prava iz sustava socijalne skrbi neotuđiva su osobna materijalna i druga prava, ne mogu se prenijeti na drugoga niti se mogu naslijediti. Dospjele novčane naknade, potpore i pomoći koje nisu isplaćene do smrti korisnika mogu se nasljeđivati, a novčane naknade, potpore i pomoći dospjele poslije smrti korisnika koji nema nasljednika vraćaju se u državni proračun.

5. NAČELO UKLJUČENOSTI KORISNIKA U ZAJEDNICU

Usluge socijalne skrbi pružaju se korisnicima u pravilu kada su za to ispunjeni uvjeti u njihovim domovima i/ili njihovoj lokalnoj zajednici kroz izvaninstitucijske oblike skrbi koje osiguravaju različiti pružatelji usluga, s ciljem poboljšanja kvalitete života korisnika i njegove uključenosti u zajednicu.

6. NAČELO PRAVODOBNOSTI

Mjerama i programima socijalne skrbi osigurava se pravodobno prepoznavanje potreba i pružanje usluga korisniku radi sprječavanja nastanka ili razvoja stanja koja ugrožavaju zadovoljavanje njegovih životnih potreba ili sprječavaju uključenost u zajednicu.

7. NAČELO POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA I INTEGRITETA KORISNIKA

Korisnik ima pravo na socijalnu skrb uz poštivanje njegovih ljudskih prava, fizičkog i psihičkog integriteta, sigurnosti i uvažavanje etičkih, kulturnih i vjerskih uvjerenja.

8. NAČELO ZABRANE DISKRIMINACIJE

Zabranjena je neizravna i izravna diskriminacija korisnika socijalne skrbi sukladno posebnom zakonu.

9. NAČELO INFORMIRANOSTI O PRAVIMA I USLUGAMA

Svakoj osobi mora se dati informacija o pravima i uslugama te pravu na potporu u prevladavanju komunikacijskih teškoća u sustavu socijalne skrbi koje mogu pridonijeti zadovoljavanju njegovih osobnih potreba i poboljšanju kvalitete života u zajednici.

Iznimno, osoba nema pravo na informaciju kojom bi se stavila u nepovoljan položaj neka druga osoba.

10. NAČELO SUDJELOVANJA U DONOŠENJU ODLUKA

Korisniku socijalne skrbi mora se omogućiti sudjelovanje u procjeni stanja i potreba i odlučivanje o korištenju potrebnih usluga, te pravodobno dobivanje svih informacija i potpora koje su mu potrebne za donošenje odluke, uključujući i rizik od povrede ili štete, opis, cilj i korist od predložene usluge, kao i informacije o drugim raspoloživim uslugama i druge informacije od značenja za pružanje usluge.

Bez pristanka korisnika, odnosno njegovog skrbnika ili zakonskog zastupnika ne smije se pružiti nijedna usluga, osim u slučajevima propisanim zakonom.

Dijete, sukladno svojoj dobi i zrelosti, i odrasla osoba lišena poslovne sposobnosti, sukladno svojim mogućnostima, imaju pravo sudjelovati i dati mišljenje u svim postupcima u kojima se odlučuje o njihovim pravima.

11. NAČELO TAJNOSTI I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Korisniku socijalne skrbi mora se osigurati tajnost i zaštita svih osobnih podataka, uključujući i onih koji se odnose na provođenje postupka i ostvarivanje socijalne skrbi.

Iznimno, pravo na tajnost podataka ne odnosi se na slučajeve propisane zakonom ili propisom utemeljenim na zakonu.

12. NAČELO POŠTIVANJA PRIVATNOSTI

Korisnik socijalne skrbi ima pravo na poštivanje privatnosti prilikom pružanja usluga socijalne skrbi.

Osoba koja pruža uslugu u djelatnosti socijalne skrbi ne smije narušavati privatnost korisnika preko mjere nužne za pružanje usluge ili osiguravanje prava korisniku.

13. NAČELO PODNOŠENJA PRITUŽBE

Korisnik socijalne skrbi koji nije zadovoljan pruženom uslugom, postupkom ili ponašanjem osoba koje pružaju usluge u djelatnosti socijalne skrbi, može podnijeti pritužbu ravnatelju ili drugoj odgovornoj osobi u ustanovi socijalne skrbi, odgovornoj osobi u vjerskoj zajednici, ustanovi ili pravnoj osobi koja pruža uslugu socijalne skrbi, odnosno fizičkoj osobi koja profesionalno obavlja poslove socijalne skrbi.

Ravnatelj i druge odgovorne osobe dužni su bez odgađanja postupiti po pritužbi i o poduzetim mjerama pisanim putem obavijestiti korisnika najkasnije u roku od petnaest dana od dana podnošenja pritužbe.

Ako korisnik nije zadovoljan poduzetim mjerama, zaštitu svojih prava može zatražiti od ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

 

 

ETIČKI STANDARDI

 

 

1. POŠTIVANJE DOSTOJANSTVA KORISNIKA

 

U procesu rada s korisnicima radi pružanja pomoći zaposlenici Centra trebaju zaštititi dostojanstvo, privatnost, autonomiju i individualnost korisnika, te poštIvati njihove životne stavove, osobni integritet i životni stil.

Zabranjena je diskriminacija korisnika po rasi, spolu, jeziku, vjeroispovijesti,  političkom ili drugom mišljenju,  nacionalnoj, etničkoj ili socijalnoj pripadnosti, imovinskom stanju,  invaliditetu, statusu stečenom  rođenjem ili na bilo koji drugi način.

 

2. PROFESIONALNA TAJNA

 

Zaposlenici centra dužni su štititi sve podatke o osobi i obitelji korisnika kao profesionalnu tajnu, a informacije dobivene od korisnika koristiti isključivo u  radu s korisnicima, a razmjenjivati ih s drugim zaposlenicima centra, institucijama i državnim tijelima samo za potrebe postupanja ovih osoba, državnih tijela odnosno institucija u okviru njihove djelatnosti. Ukoliko je povjerljive informacije dobivene od korisnika potrebno iskoristiti radi zaštite treće osobe ili sprečavanje nastanka veće štete, o tome korisnik treba biti unaprijed upoznat.

 

 

3. INFORMIRANJE KORISNIKA

 

Zaposlenici Centra su dužni svojim korisnicima omogućiti pristup svim potrebnim informacijama o mogućnostima korištenja prava, načinu ostvarivanja, pružateljima usluga, njihovoj dostupnosti i raspoloživosti, kao i sve druge informacije koje korisniku mogu biti korisne prilikom ostvarivanja njegovih prava.

Informacije je potrebno korisniku pružiti na način koji je prilagođen njihovim mogućnostima razumijevanja.

 

4. PROFESIONALNO ZNANJE ZAPOSLENIKA

 

Zaposlenici su dužni svoje znanje u potpunosti iskoristiti u radu s korisnicima, te kontinuirano stjecati nova znanja kako bi u što većoj mjeri zadovoljili potrebe korisnika.

Zaposlenici su svoje znanje, u skladu s etičkim standardima, dužni koristiti i u svrhu razmatranja i razjašnjavanja korisnicima u situacijama neusklađenosti očekivanja korisnika s jedne strane i zakonskih propisa i pravila profesionalnog postupanja s druge strane.

Zaposlenici su dužni razmjenjivati svoja saznanja, stručna mišljenja i prijedloge u timskom radu, osiguravajući interdisciplinarni pristup prilikom procjene i pronalaženja adekvatnih rješenja za životne situacije svojih korisnika.
Zaposlenici mogu korisnicima pružati samo one usluge za koje su osposobljeni.

 

 

5.INFORMIRANI PRISTANAK

 

Zaposlenici Centra su dužni pribaviti pristanak korisnika za svaku planiranu aktivnost ili intervenciju, osim u slučajevima kad bi to moglo naštetiti interesima korisnika ili drugih osoba. Informirani pristanak temelji se na kvalitetno pruženoj informaciji o planiranoj aktivnosti odnosno intervenciji te o svim posljedicama koje takva aktivnost ili intervencija ima za korisnika.

Korisnik ima pravo odlučiti da li će prihvatiti ili odbiti ponuđenu stručnu pomoć. Pravo na vlastitu odluku tek se iznimno može ograničiti u slučaju da korisnik ugrožava sebe ili druge i kada je to zakonom propisano.

 

 

6. PROFESIONALNI ODNOS

 

Zaposlenici Centra uspostavljaju s korisnicima profesionalne odnose postavljajući jasne, prikladne i kulturalno osjetljive granice.

Zabranjeno je zaposlenicima Centra ulaziti u intimne odnose s korisnicima ili primati materijalne darove ili usluge.

Korisnik ima pravo biti upoznat sa svim činjenicama vezanim uz profesionalni odnos između zaposlenika Centra i korisnika.

 

 

7. SUKOB INTERESA

 

Zaposlenici Centra su dužni izbjegavati mogućnost ulaženja u sukob interesa tijekom rada s korisnicima.

 

 

8. RADNA DISCIPLINA

 

Zaposlenici Centra dužni su poštivati odredbe o radnom vremenu, odgovorno koristiti radno vrijeme za obavljanje svojih radnih zadataka i savjesno se odnositi prema sredstvima rada, te ne izbivati bez opravdanog razloga u vrijeme rada.

Zaposlenici su dužni voditi računa o svom profesionalnom nastupu, primjerenom izgledu i odijevanju.

Zaposlenici Centra dužni su se međusobno uvažavati i njegovati kolegijalne odnose.

Zaposlenici Centra su dužni u međusobnoj komunikaciji uvažavati razlike u mišljenjima, a svoje stavove izražavati na odgovoran i argumentiran način, poštujući osobnost i dostojanstvo svojih kolega.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Poštivanje odredbi ovog Kodeksa obavezno je za sve zaposlenike Centra za socijalnu skrb Novi Marof, što uključuje i stručne radnike, kao i administrativne, računovodstvene i pomoćne radnike, u njihovom djelokrugu rada.

 

Odredbe ovog Kodeksa odnose se i na studente na praksi, vježbenike , volontere i druge osobe koje se na bilo koji način uključuju u rad s korisnicima.

 

Korisnik ima pravo biti upoznat s Etičkim kodeksom i drugim aktima i procedurama postupanja zaposlenika Centra.

 

Zaposlenici Centra, druge osobe na koje se Kodeks odnosi i korisnici prava i usluga u socijalnoj skrbi imaju pravo i dužnost odbiti bilo kakvu radnju koja je u sukobu s odredbama Kodeksa.

 

U slučaju kršenja odredbi Kodeksa, nastali problem će se nastojati riješiti dogovorno, a po potrebi će se poduzimati mjere sukladno općim aktima i odredbama Zakona o radu .

 

Ovaj Kodeks je donijet dana 23.10.2012. godine od strane zaposlenika Centra za socijalnu skrb Novi Marof  i  stupa na snagu s danom objave na  oglasnoj ploči.

 

 

Predstavnica radnika

Centra za socijalnu skrb Novi Marof

 

Mirjana Četrtek

About The Author

Skip to content