Select Page

Smjernice

Centar za socijalnu skrb Novi Marof,zastupan po ravnateljici Antoniji Maltar, Osnovna škola Novi Marof, Osnovna škola „A. i I. Kukuljevića“ Varaždinske Toplice, Osnovna škola Svibovec, Osnovna škola Ljubešćica, Osnovna škola Podrute, Osnovna škola Breznički Hum, Osnovna škola Bisag i Osnovna škola Visoko, zastupane po predstavniku Ivanu Nogiću, ravnatelju Osnovne škole Ljubešćica, izabranom od strane svih prisutnih djelatnika škola i Policijska uprava Varaždinska, zastupana po predstavnici Ruži Levačić, na sastanku koji je održan dana 28.11.2012. godine u Novom Marofu, donose

SMJERNICE ZA SURADNJU

Centra za socijalnu skrb Novi Marof,
Osnovne škole Bisag, Osnovne škole Breznički Hum, Osnovne škole Ljubešćica,
Osnovne škole Novi Marof, Osnovne škole Podrute, Osnovne škole Svibovec,
Osnovne škole „A. i I. Kukuljevića“ Varaždinske Toplice, Osnovne škole Visoko
i Policijske postaje Novi Marof
u području obiteljsko pravne zaštite i kazneno pravne zaštite djece i mladih

I
Smjernice za suradnjuCentra za socijalnu skrb Novi Marof (u daljnjem tekstu: Centar), Osnovne škole Bisag, Osnovne škole Breznički Hum, Osnovne škole Ljubešćica, Osnovne škole Novi Marof, Osnovne škole Podrute, Osnovne škole Svibovec, Osnovne škole „A. i I. Kukuljevića“ Varaždinske Toplice i Osnovne škole Visoko (u daljnjem tekstu: Škola) i Policijske postaje Novi Marof (u daljnjem tekstu: Policija) u području obiteljsko pravne zaštite i kazneno pravne zaštite djece i mladih (u daljnjem tekstu: Smjernice) je akt kojim se utvrđuje:
1. način razmjene informacija o učenicima koji iskazuju probleme u ponašanju, o uočenoj neadekvatnoj brizi roditelja o obrazovanju i odgoju djece i o načinu na koji roditelji ili druge osobe koje su odgovorne za odgoj i obrazovanje djece (npr. udomitelji, skrbnici i dr.) vode brigu o djeci ,
2. način planiranja zajedničkog rada i suradnje
3. način podnošenja prijava policiji u slučaju zanemarivanja ili zlostavljanja djece i mladih – učenika osnovne škole.

II
Stručni radnici Centra, djelatnici Škola i djelatnici Policije dužni su razmjenjivati sve dostupne informacije o učenicima za koje je uočeno ili postoje posredna saznanja o tome da iskazuju probleme u ponašanju kao i o učenicima i njihovim roditeljima za koje postoje saznanja da roditelji ne vode brigu o njihovom obrazovanju ili da u bilo kom drugom aspektu ne izvršavaju roditeljsku skrb na način kojim se osiguravaju prava djece.

1. Djelatnici Škole će informacije o svojim zapažanjima o djetetu, u slučaju kad tijekom obavljanja svojih poslova uoče propuste u izvršavanju roditeljske skrbi, bez odlaganja dostaviti Centru, a Centar je dužan stupiti u kontakt s obitelji, pribaviti potrebne podatke o obitelji i u skladu s utvrđenim činjenicama poduzeti mjere iz svoje nadležnosti, te o poduzetom u bitnom obavijestiti školu.
Djelatnici Škole će obavijestiti Centar i policiju o nasilju među djecom, osobito ako je takvo ponašanje učestalo i ako upućuje na nedostatnu brigu roditelja o odgoju djeteta.

2. Radnici Centra će zatražiti pismenim putem informaciju od Škole ili Policije u slučaju kad imaju saznanja iz drugih izvora da roditelji ne vode brigu o djeci na odgovarajući način, a prethodno će o tome obavijestiti roditelje djeteta. Radnici Centra će tom prilikom što preciznije navesti koje informacije želi saznati – o obrazovnom procesu, socijalizaciji i sl.
Radnici Centra će ujedno obavijestiti Školu o situaciji u obitelji kojoj je dijete eventualno izloženo, kako bi se i Škola od samog početka mogla uključiti u rad s djetetom.

Informacija koju traže radnici Centra od Škole odnosi se na one podatke i zapažanja do kojih djelatnici Škole (učitelji, razrednici, stručni suradnici) mogu doći u svom redovnom radu s djetetom odnosno s roditeljem ili drugim članom obitelji. Takva zapažanja mogu proizlaziti iz kontakta s djetetom tijekom rada u nastavi, iz individualnih razgovora koji su eventualno vođeni s djetetom, iz kontakta s roditeljima na roditeljskim sastancima ili na individualnim razgovorima, a mogu se temeljiti i na praćenju djetetovog napredovanja, ponašanja, opremljenosti za nastavu i sl. , te nije potrebno da se povodom zahtjeva Centra posebno ispituju okolnosti o kojima djelatnici Škole do tada nisu imali saznanja.

Stručni radnici Centra koji vode postupak dužni su upoznati roditelje djeteta, koji su stranke u postupku, sa svim saznanjima i činjenicama koje su utvrđene u postupku. Stručni radnici Centra su dužni upoznati roditelje, stranke u postupku, s izvorima dobivenih podataka.

Stručni radnici Centra će prilikom obrade dobivenih podataka na obazriv način upoznati roditelja (učenika) sa sadržajem dobivenih informacija, vodeći računa o tome da se u što većoj mjeri zaštiti njihovo dostojanstvo, a ujedno i zaštiti izvor informacija od nepoželjnih reakcija roditelja (učenika).
Radnici Centra će pritom voditi računa da roditeljima mogu prezentirati ono što škola navede kao utvrđene činjenice o roditelju ili učeniku, a da određena navedena razmišljanja, sumnje djelatnika škole zadrži kao informaciju koja se smatra profesionalnom tajnom.

Radi izbjegavanja štetnih posljedica – optuživanja ili napada na djelatnike Škole od strane roditelja zbog dostavljanja podataka Centru, osobito u situacijama kad ti podaci govore o propustima roditelja ili problemima u ponašanju djeteta, važno je da djelatnici Škole na primjeren način upoznaju i roditelje i učenike sa svojom obvezom da dostavljaju podatke drugim tijelima, da ih prije dostavljanja ovih podataka upoznaju s tim što smatraju propustima roditelja odnosno problemima učenika i da ih upoznaju s tim koje će informacije dostaviti Centru.
[Dosadašnje iskustvo u radu pokazalo je da takav otvoreni način komunikacije, uz iskazano poštovanje i neoptuživanje, olakšava razmjenu informacija koje su neugodne i teško prihvatljive za roditelja (učenika) i ublažava njihove moguće neželjene reakcije, osobito ako se razgovor s roditeljem ili učenikom obavlja u prisutnosti stručnog tima. ]

III
Stručni radnici Centra će prilikom obrade dobivenih podataka i planiranja mjera zaštite djece uključiti djelatnike Škole – učitelje, razrednike, stručne suradnike u izradu Individualnog plana za obitelj. Prilikom izrade Individualnog plana zajednički će se planirati aktivnosti koje će pridonositi realizaciji ciljeva , usmjerenih prvenstveno pomoći obitelji da preuzme svoju funkciju u odgoju i podizanju djeteta.
Stručni radnici Centra trebaju upoznati djelatnike Škole o ishodu postupka, a osobito o izrečenoj mjeri i načinu na koji se mjera provodi. Radnici Centra i škole na jednak način, kao što izmjenjuju informacije prije početka i tijekom postupka, razmjenjuju informacije i tijekom provođenja mjere, planirajući aktivnosti koje će provoditi zajednički ili svatko pojedinačno radi postizanja svrhe izrečene mjere.

IV

Stručni radnici Centra i djelatnici Škole će informacije o svojim zapažanjima o djetetu u slučaju kad tijekom obavljanja svojih poslova uoče propuste u izvršavanju roditeljske skrbi – osobito o problemima u ponašanju djeteta, o nebrizi roditelja o osnovnim potrebama djeteta, o izloženosti djeteta fizičkom kažnjavanju ili drugim oblicima nasilnog ponašanja, proslijediti Policiji radi poduzimanja mjera kaznenopravne zaštite djece. Obavijest o takvim slučajevima dostavit će se u pisanom obliku, uz navođenje svih podataka kojima raspolažu, a koji upućuju na sumnju na zanemarivanje ili zlostavljanje djeteta.

Djelatnici Policije će po zaprimljenoj obavijesti ispitati sve okolnosti slučaja i obavijestiti Školu i Centar o daljnjem poduzimanju mjera iz svoje nadležnosti.

Stručni radnici Centra i djelatnici Škola upoznati su s tim da snose kaznenu i prekršajnu odgovornost u slučaju kad imaju saznanja o štetnim postupcima roditelja ili drugih osoba, osobito o sumnji na zanemarivanje ili zlostavljanje djeteta, a propustili su to prijaviti nadležnim tijelima.

V

Smjernice potpisuju prisutni predstavnici Centra, Škole i Policije, te prihvaćaju sve upute i obvezuju se primjenjivati ih u svom radu.

VI

Smjernice stupaju na snagu danom donošenja i dostavljaju se na adresu svih Škola, Centra i Policije.

Skip to content