Select Page

O nama

Centar za socijalnu skrb Novi Marof (u daljnjem tekstu: Centar) je ustanova s javnim ovlastima, osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01/12-01/52, URBROJ: 519-09-2-4/1-12-1 od 2. travnja 2012. godine.
Centar je osnovan za područje Grada Novog Marofa, Grada Varaždinskih Toplica, Općine Breznica sa sjedištem u Bisagu, Općine Breznički Hum, Općine Ljubešćica i Općine Visoko.

TIJELA CENTRA

Upravno vijeće

Ministarstvo socijalne politike i mladih je svojom Odlukom, KLASA: 550-06/16-07/105, URBROJ: 519-06-2/7-16-2od 14. lipnja 2016. godine imenovalo Upravno vijeće, u sastavu:
– tri predstavnika osnivača: Nada Horvat, Gabrica Dvekar-Bešenić, Ivana Kušek,
– jedan predstavnik Varaždinske županije: Dražen Crni.
U Upravnom vijeću je jedan predstavnik radnika Centra, kojeg biraju radnici: Mirjana Četrtek.

Ravnatelj

Ravnatelj Centra je odgovoran za obavljanje poslova u Centru koji su određeni Zakonom o socijalnoj skrbi i drugim propisima, za organizaciju stručnog rada Centra i za financijsko poslovanje Centra.
Ravnatelja Centra imenuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Centar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Stručno vijeće

Stručno vijeće čine svi stručni radnici Centra.

MISIJA I VIZIJA

Vizija

Centar za socijalnu skrb djeluje u okruženju u kojem svi građani, osobito oni kojima je potrebna pomoć društva, ostvaruju svoja prava i zadovoljavaju osnovne životne potrebe. Uz podršku svih dionika u zajednici građani se osnažuju za odgovornu brigu o sebi i svojim obiteljima.

Misija

Profesionalno i u skladu s načelima socijalne skrbi pomažemo građanima u ostvarivanju njihovih prava u sustavu socijalne skrbi i u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. Pružamo podršku i poduzimamo zakonom predviđene mjere s ciljem rješavanja osobnih teškoća, obiteljskih problema, teškoća u podizanju i odgoju djece, brizi o starima, nemoćnima i drugim osobama kojima je potrebna pomoć društva. Aktivnim djelovanjem u zajednici potičemo institucije, privredne subjekte, nevladine organizacije i pojedince na djelovanje s ciljem ostvarivanja ljudskih prava i postizanja socijalne pravde za sve članove zajednice.

Ciljevi

U okviru svojih javnih ovlasti i stvarne nadležnosti, Centar svojim djelovanjem teži postizanju sljedećih ciljeva:
1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravanja osnovnih životnih potreba, u skladu s načelima socijalne skrbi;
2. Unapređivati rad stručnih radnika sa svim korisničkim skupinama;
3. Unapređivati suradnju s dionicima u zajednici;
4. Senzibilizirati zajednicu za socijalne potrebe i poticati razvijanje socijalnih usluga i drugih oblika podrške u zajednici.

About The Author

Skip to content