Select Page

Katalog informacija

 

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF

 

 

 

 

 

KATALOG INFORMACIJA

UVOD

 

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, broj 172/03, 144/10 i 77/11) omogućava domaćim ili stranim fizičkim i pravnim osobama da od tijela javne vlasti zahtijevaju informacije koje ta tijela posjeduju, kojima raspolažu ili ih nadziru, s ciljem ostvarivanja javnosti rada i omogućavanja javnosti vršenja nadzora nad njihovim radom.

Katalog informacija ustrojen je u skladu sa člankom 4. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, a sadržava sistematizirani pregled informacija iz djelokruga Centra za socijalnu skrb Novi Marof (u daljnjem tekstu: Centar), s opisom njihova sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup.

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u rokovima propisanim Zakonom.

 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Centar kao ustanova s javnim ovlastima omogućava pristup informacijama na sljedeće načine:

 

1.       putem službene web stranice Centra:

– informacijama o ustroju, nadležnosti i aktivnostima Centra

– informacije o općim aktima, planovima, projektima i drugim odlukama Centra

– obavještavanje građana o pravima u sustavu socijalne skrbi i načinima kako ostvariti to pravo

– objava priopćenja za javnost

 

2.       održavanjem javnih tribina i davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,

3.       neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama

4.       uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,

5.       dostavljanjem ovlašteniku koji je podnio zahtjev pisanu informaciju, preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije.

 

Osnovni podaci o Centru za socijalnu skrb Novi Marof

 

Centar za socijalnu skrb Novi Marof je pravna osoba s javnim ovlastima  koja obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, br. 33/12).

 

Sjedište Centra za socijalnu skrb Novi Marof je u Novom Marofu, na adresi Zagorska 28.

 

Tijela Centra:

 

Upravno vijeće

Upravno vijeće upravlja Centrom.

Upravno vijeće čini pet članova:

–          tri predstavnika osnivača:

Tihana Šarec,

Zdenko Marić,

Mladen Smoljanec,

–          jedan predstavnik Varaždinske županije:

Dražen Crni,

–          jedan predstavnik radnika Centra:

Mirjana Četrtek.

Članove Upravnog vijeća imenuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi, osim predstavnika radnika kojeg imenuju radnici Centra.

 

Ravnatelj

Ravnatelj vodi Centar.

Ravnatelja Centra imenuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Centar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Ravnateljica Centra je Antonija Maltar.

 

Stručno vijeće

Stručno vijeće čine svi stručni radnici Centra.

 

Unutarnji ustroj Centra za socijalnu skrb Novi Marof

 

U Centru se poslovi iz članka 118. stavak 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 33/12) obavljaju u Odjelima i to:

–          u Odjelu za zaštitu djece, braka i obitelji

–          u Odjelu za zaštitu djece s teškoćama u razvoju i odraslih invalidnih osoba

–          u Odjelu za zaštitu odraslih osoba.

 

Stručne poslove u Centru obavlja 7 socijalnih radnika, 2 pravnika i 1 psiholog.

 

1.       Odjel za zaštitu djece, braka i obitelji

U Odjelu  za zaštitu djece, braka i obitelji osnovani su:

–          Tim za obiteljsko pravnu zaštitu i skrbništvo za djecu,

–          Tim za zaštitu djece i mladih s problemima u ponašanju.

 

U Timu za obiteljsko pravnu zaštitu i skrbništvo za djecu obavljaju se poslovi:

–          obiteljsko pravne zaštite djece,

–          obiteljsko pravne zaštite braka,

–          imovinsko pravni odnosi roditelja i djece,

–          uzdržavanje,

–          intervencije u obitelji i postupanja u slučaju nasilja u obitelji,

–          savjetodavni rad,

–          odobravanje žurnih jednokratnih pomoći,

–          usluga smještaja i boravka djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

–          usluge stručne pomoći u obitelji,

–          davanje prijedloga ostalim timovima o potrebama priznavanja drugih prava iz sustava socijalne skrbi,

–          ostali poslovi (vođenje evidencije, dokumentacije, izvještavanje).

 

U Timu za zaštitu djece i mladih s problemima u ponašanju obavljaju se poslovi:

–          kazneno pravne zaštite djece i mladih s problemima u ponašanju,

–          obiteljsko pravne zaštite djece i mladih s problemima u ponašanju,

–          usluga stručne pomoći u obitelji intervencije i postupanja u slučaju vršnjačkog nasilja,

–          usluga smještaja i boravka djece,

–          odobravanje žurnih jednokratnih pomoći,

–          savjetodavni rad,

–          davanje prijedloga ostalim timovima o potrebama priznavanja drugih prava iz sustava socijalne skrbi,

–          ostali poslovi (vođenje evidencije, dokumentacije, izvještavanje).

2.       Odjel  za zaštitu djece s teškoćama u razvoju i odraslih invalidnih osoba

U  Odjelu  za zaštitu djece s teškoćama u razvoju i odraslih invalidnih osoba osnovan je Tim za zaštitu djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom.

 

U Timu za zaštitu djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom obavljaju se poslovi:

–          upućivanje na vještačenje,

–          priznavanje prava na temelju utvrđenih oštećenja zdravlja,

–          zaštita djece s teškoćama u razvoju,

–          zaštita odraslih osoba s invaliditetom,

–          usluga smještaja i boravka djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom,

–          usluga stručne pomoći u obitelji,

–          savjetodavni rad,

–          davanje prijedloga ostalim timovima o potrebama priznavanja drugih prava iz sustava socijalne skrbi,

–          ostali poslovi (vođenje evidencije, dokumentacije, izvještavanje).

 

3.       Odjel za zaštitu odraslih osoba

U Odjelu  za zaštitu odraslih osoba osnivaju se:

–          Tim za skrbništvo

–          Tim za novčane pomoći

–          Tim za zaštitu odraslih i starijih osoba

–          Tim za udomiteljstvo.

 

U Timu za skrbništvo obavljaju se poslovi:

–          poslovi skrbništva i roditeljske skrbi za punoljetne osobe

–          priznavanje prava na temelju utvrđenih oštećenja zdravlja: …

–          skrbništvo za posebne slučajeve

–          usluga stručne pomoći

–          usluga smještaja i boravka osoba pod skrbništvom

–          mogućnost odobravanja žurnih jednokratnih pomoći

–          davanje prijedloga ostalim timovima o potrebama priznavanja drugih prava iz sustava socijalne skrbi

–          ostali poslovi sukladno Pravilniku i sistematizaciji poslova CZSS

 

U Timu za novčane pomoći obavljaju se poslovi:

–          priznavanje prava na pomoć za uzdržavanje, jednokratne pomoći, potpora za obrazovanje

–          preispitivanje prava

–          davanje prijedloga ostalim timovima o potrebama priznavanja drugih prava iz sustava socijalne skrbi

–          ostali poslovi sukladno Pravilniku i sistematizaciji poslova CZSS

 

U Timu za zaštitu odraslih i starijih osoba obavljaju se poslovi:

–          intervencije vezano za otežavajuće životne okolnosti

–          intervencije i postupanja u slučaju nasilja u obitelji

–          usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu/obitelji

–          usluga smještaja i boravka odraslih i starijih osoba

–          mogućnost odobravanja žurnih jednokratnih pomoći

–          priznavanje prava na temelju utvrđenih oštećenja zdravlja: …

–          davanje prijedloga ostalim timovima o potrebama priznavanja drugih prava iz sustava socijalne skrbi

–          ostali poslovi sukladno Pravilniku i sistematizaciji poslova CZSS

 

U Timu za udomiteljstvo obavljaju se poslovi:

–          planiranje i razvijanje udomiteljstva na području nadležnosti CZSS

–          obrade i edukacija potencijalnih udomiteljskih obitelji

–          izdavanje i obnavljanje dozvola

–          praćenje, podrška i edukacija udomitelja

–          ostali poslovi sukladno Pravilniku i sistematizaciji poslova CZSS

 

Računovodstveni, administrativni i pomoćni poslovi

 

U Centru za socijalnu skrb obavljaju se administrativni i računovodstveni poslovi, na kojima rade 2 ekonomska tehničara i 1 informatičar.

Pomoćne poslove obavlja 1 radnik – vozač i domar i 1 spremačica s ½ radnog vremena.

 

 

NAČIN PRISTUPA INFORMACIJAMA

 

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Centru za socijalnu skrb Novi Marof. Zahtjev se može podnijeti usmeno ili pismenim putem.

 

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i poslati:

·         na adresu Centra za socijalnu skrb Novi Marof, Zagorska 28, 42220 Novi Marof;

·         na broj fax-a: 042 613 601

·         elektroničkom poštom na: centar@czss-novi-marof ili

·         donijeti osobno u Centar za socijalnu skrb Novi Marof, radnim danom od 7.00 do 15.00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama sastavni je dio ovog Kataloga.

 

Usmeni zahtjev može se podnijeti osobno u službenim prostorijama Centra za socijalnu skrb Novi Marof kod službenika za informiranje, radnim danom u uredovnom vremenu od 7.00 do 15.00 sati.

Za dodatne informacije potrebno je kontaktirati službenika za informiranje na broj telefona: 042/ 613 600.

Izuzeci od prava na pristup informacijama

 

Centar će uskratiti pristup informaciji:

–          ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka,

–          ako bi njezino objavljivanje  povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika,

–          ako se informacije odnose na postupke koji se vode temeljem javnih ovlasti Centra.

Iznimno, Centar će omogućiti pristup gore navedenim informacijama, ako je takvo postupanje nužno za postizanje zakonom utvrđene svrhe te razmjerno cilju koji treba postići.

 

Ako tražena informacija sadrži i podatak klasificiran stupnjem tajnosti, neklasificirani dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

 

 

Oznake dostupnosti

 

Stupanj dostupnosti  informacija označen je na način:

 

A –  informacija je u cijelosti dostupna

A/B – informacija je djelomično dostupna – nisu dostupni dijelovi koji sadrže dokumentaciju koja se smatra poslovnom ili profesionalnom tajnom

B – informacija nije dostupna jer se smatra poslovnom ili profesionalnom tajnom.

 

Katalog informacija centra za socijalnu skrb novi marof:

 

 

 

Redni broj

Sistematizirani pregled informacija   

Opis sadržaja

oznaka

dostupnosti


 


 

1.

 

 

 

Zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća Centra s materijalom za sjednice i donesenim aktima

 

 

 

 

 

 

Upravno vijeće Centra upravlja Centrom. Način osnivanja, sastav i rad Upravnog vijeća određen je čl. 120. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 33/11) i Statutom Centra (KLASA: 003-05/12-01/001, URBROJ: 2186-79-01-12-01 od 03.08.2012.). Upravno vijeće se sastaje najmanje jednom u 2 mjeseca. Način rada Upravnog vijeća određen je Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

O sjednicama Upravnog vijeća vodi se zapisnik, kojem se prilažu sve odluke i akti koje donosi Upravno vijeće.

Sva dokumentacija vezana uz rad Upravnog vijeća pohranjena je u posebnoj mapi održanih sjednica Upravnog vijeća.

 

 


 

A

2.

 

Opći akti Centra

U Centru se donose ovi opći akti:

Statut, Pravilnik o radu, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova, Poslovnik o radu Upravnog vijeća, Pravilnik o unutarnjem nadzoru, Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika, Poslovnik o radu Stručnog vijeća, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Pravilnik o upotrebi pečata i njihovom čuvanju, Pravilnik o službenoj tajni kao i drugi akti koje je potrebno donijeti prema odredbama posebnih zakona.

Upravno vijeće donosi Statut, Pravilnik o radu, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi, te Poslovnik o radu Upravnog vijeća i Pravilnik o unutarnjem nadzoru.

Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika i Poslovnik o radu Stručnog vijeća donosi Stručno vijeće.

Ravnatelj donosi Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Pravilnik o upotrebi pečata i njihovom čuvanju i Pravilnik o službenoj tajni uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, kao i druge akte koje je potrebno donijeti prema odredbama zakona i drugim propisima.

Svi opći akti Centra nalaze se pohranjeni u posebnoj mapi Općih akata.

 

 


 

A

3.

Podaci vezani uz zaštitu na radu i zaštitu od požara i podaci o osposobljavanju radnika za početno gašenje požara

 

Centar je dužan obavljati poslove zaštite na radu. Sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96 i 114/03, 100/04., 86/08., 116/08. i 75/09.), Centar je sklopio ugovor s tvrtkom Vizor d.o.o. radi pružanja usluga stručne pomoći u provedbi i unapređivanju zaštite na radu, unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu, pismeno upoznavanje s nedostacima glede zaštite na radu i davanje uputa za otklanjanje nedostataka, suradnja sa službom nabave prilikom nabave uređaja i osobnih zaštitnih sredstava, suradnje sa specijalistima medicine rada i predlaganja mjera za poboljšanje stanja, na temelju praćenja u zaštiti na radu.

Vizor d.o.o. također obavlja redovite preglede uređaja, opreme i radnog okoliša, osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način i vrši druge usluge iz zaštite na radu na zahtjev Centra.

Centar posjeduje dokumentaciju o procjeni opasnosti, procjeni opasnosti za radna mjesta s računalom, izvješće o ispitivanju radne okoline, plan evakuacije i spašavanja, potvrde o izvršenoj edukaciji, pisane upute djelatnicima i drugu dokumentacija koja se odnosi na zaštitu na radu, koje se nalaze u zasebnoj mapi.

 

 


 

A

4.

Računovodstvene evidencije i poslovne knjige

 

Centar je dužan temeljem Zakona o proračunu (NN 87/08), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10) i  Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu

financiranja materijalnih i financijskih

rashoda centara za socijalnu skrb u

Varaždinskoj županiji u 2012. godini (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 17/12) voditi poslovne knjige: Dnevnik, Glavnu knjigu i Pomoćne knjige.

Dnevnik je knjiga u koju se unose poslovne promjene slijedom vremenskog nastanka.

Glavna knjiga je sustavna knjigovodstvena evidencija poslovnih promjena i transakcija

nastalih na imovini, obvezama, vlastitim izvorima te prihodima i rashodima.

Pomoćne knjige su analitičke knjigovodstvene evidencije i druge pomoćne evidencije za potrebe nadzora i praćenja poslovanja. Pohranjene su u financijskoj dokumentaciji Centra.

 

 


 

A

5.

Financijski planovi i godišnji obračuni

 

Centar se financira sredstvima državnog proračuna, a za materijalne i financijske rashode osiguravaju se decentralizirana sredstva putem Varaždinske županije. Centar je dužan svaka tri mjeseca izraditi financijske izvještaje, a na kraju godine Godišnji izvještaj.  Polugodišnji financijski izvještaji dostavljaju se agenciji FINA i Varaždinskoj županiji, a godišnji izvještaj dostavlja se agenciji FINA, Državnom uredu za reviziju, ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi i Varaždinskoj županiji.

Centar izrađuje godišnje financijske planove koje dostavlja nadležnom ministarstvu i Varaždinskoj županiji. Financijski planovi i financijski izvještaji pohranjeni su u financijskoj dokumentaciji Centra.

 

 


 

A

6.

Planovi nabave i odluke o provođenju nabave

 

Na temelju financijskog plana i u skladu s planiranim i osiguranim sredstvima, izrađuju se godišnji planovi nabave. Plan nabave sadrži podatke o vrsti roba ili usluga koje se nabavljaju, iznos planiranih sredstava na pojedinu uslugu i način provođenja postupka nabave. S obzirom na visinu planiranih troškova za nabavu pojedinih roba ili usluga, sve se nabave u Centru provode neposrednim ugovaranja. Način provođenja postupka nabave u odgovorna osoba određuje se posebnom Odlukom.

Sva dokumentacija vezana uz planiranje nabave nalazi se u posebnoj mapi dokumenata i odluka Upravnog vijeća Centra.

 

 


 

A

7.

Dokumentacija o popisu imovine, obveza i potraživanja

 

 

Centar je dužan popisati imovinu i

obveze te navesti njihove pojedinačne vrijednosti. Popis imovine i obveza mora se sastaviti i na kraju svake poslovne godine sa stanjem na datum bilance. Popis imovine i obveza obavlja povjerenstvo koje osniva ravnatelj Centra, a nakon popisa povjerenstvo predaje ravnatelju  izvještaj koji je sastavljen na temelju popisnih lista i zapažanja. Popisne liste su knjigovodstvene isprave čiju vjerodostojnost potpisima potvrđuju članovi popisnog povjerenstva. Dokumentacija se nalazi u financijskoj dokumentaciji Centra.

 

 


 

A

8.

 

Dokumentacija o provedenim postupcima nabave u Centru

 

 

 

 

Centar je dužan planirati nabavu i provoditi postupke nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11) i u skladu s financijskim planovima i osiguranim sredstvima. Dokumentacija se nalazi uz financijsku dokumentaciju Centra.

 

 


 

A

9.

Projektna dokumentacija za izgrađene ili planirane objekte i infrastrukturu  

 

 

Projektna dokumentacija za planiranu gradnju nove poslovne zgrade Centra pohranjena je kod investitora, u Ministarstvu socijalne politike i mladih

 


 

A

10.

 

Dokumentacija o planiranim projektima Centra i njihovoj realizaciji i proračunu

 

 

 

 

Centar provodi program Ministarstva socijalne politike i mladih, u suradnji s Osnovnom školom Novi Marof, pod nazivom Male kreativne socijalizacijske skupine, čija je svrha prevencija društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih. Program provode educirani voditelji – radnici Centra i škole, a program je financiran sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih. Centar vodi dokumentaciju o programu i načinu rada, voditeljima, korisnicima (djeci uključenoj u provođenje programa), mjesečne izvještaje, godišnje izvještaje, evaluaciju programa i financijski izvještaj o programu.  Dokumentacija se nalazi uz financijsku dokumentaciju Centra i u posebnoj mapi projekta MKSS.

 


 

A/B

11.

Odluke o organizaciji rada u Centru  

 

 

Organizacija rada u Centru određena je Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova. Svaki radnik se temeljem sklopljenog ugovora o radu i u skladu s Pravilnikom raspoređuje na radno mjesto u skladu s njegovom stručnom spremom i uvjetima koji su propisani za navedeno radno mjesto.

 


 

A

12.

 

Planovi rada i razvoja Centra

 

 

Ravnatelj Centra predlaže, a Upravno vijeće na svojim sjednicama donosi Plan rada i razvoja Centra za narednu godinu. Plan rada i razvoja Centra sadrži predviđanja o svim aktivnostima i nositeljima aktivnosti koje se odnose na obavljanje djelatnosti Centra koja je propisana člankom 118. Zakona o socijalnoj skrbi.

Plan rada i razvoja Centra pohranjen je u posebnoj mapi odluka vezanih uz obavljanje djelatnosti Centra.

 

 


 

A

13.

 

Planovi prevencije

 

 

Centar po svom djelovanju propisanom Zakonom o socijalnoj skrbi ima značajnu ulogu u društvu u prevenciji društveno neprihvatljivog ponašanja, ovisnosti, zdravstvenih problema, socijalne isključenosti. Kako bi ovu ulogu ostvario u najboljoj mogućoj mjeri, posebnu pažnju posvećuje planiranju svih aktivnosti koje, uz redovno djelovanje, pridonose kvaliteti života svih građana, koordinirajući sa svim drugim relevantnim čimbenicima u zajednici. Planovi prevencije donose se za svaku godinu ili za određeno vremensko razdoblje i trebaju biti usklađeni sa planom prevencije na razini Varaždinske županije.

Plan prevencije pohranjen je u posebnoj mapi odluka vezanih uz obavljanje djelatnosti Centra.

 

 


 

A

14.

 

Planovi stručnog usavršavanja

 

 

Centar donosi Plan stručnog usavršavanja kojim se osigurava stručnim i drugim radnicima kontinuirano stručno usavršavanje ili stručno osposobljavanje, nužno za kvalitetno obavljanje redovnih poslova. Plan stručnog usavršavanja donosi se početkom kalendarske godine i usklađen je s Pravilnikom stručnog usavršavanja i osposobljavanja kojeg donosi Stručno vijeće Centra i s financijskim planovima za tekuću godinu.

Plan stručnog usavršavanja pohranjen je u posebnoj mapi dokumenata i odluka vezanih uz obavljanje djelatnosti Centra.

 

 


 

A

15.

 

Dokumentacija koja se odnosi na standarde kvalitete

 

 

Centar ima obvezu uvođenja standarda kvalitete za pružanje socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi. Od strane ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi utvrđeni su standardi kvalitete s utvrđenim pokazateljima kvalitete, a navedeni standardi su temelj za procjenu kvalitete rada s korisnicima. Centar je imenovao Tim za kvalitetu socijalnih usluga, koji ima obvezu izvršiti samoprocjenu usklađenosti s propisanim standardima, izraditi Plan poboljšanja s zacrtanim ciljevima koje želi postići i aktivnostima koje imaju svrhu postizanje zadanog cilja, te o svemu izvještavati nadležno ministarstvo, uz dokaze koji potvrđuju usklađenost sa standardima kvalitete.

Dokumentacija koja se odnosi na standarde kvalitete posebno je pohranjena u Centru. Dio dokumentacije je dostupan javnosti putem različitih medija.

 

 


 

A/B

16.

 

Izvještaji o radu Centra za socijalnu skrb Novi Marof

 

 

Ravnatelj Centra na svakoj sjednici Upravnog vijeća izvještava o radu Centra, a temeljem Statuta Centra je dužan na kraju godine podnijeti pismeno izvješće za proteklu godinu.

Izvješća o radu Centra pohranjena su u posebnoj mapi dokumenata i odluka vezanih uz obavljanje djelatnosti Centra.

 


 

A

17.

Evidencije i dokumentacija o korisnicima  

Svi stručni radnici vode propisanu dokumentaciju i evidenciju o korisnicima prava u socijalnoj skrbi. Svi podaci o korisnicima pohranjeni su u dosjeima korisnika, spisima predmeta, u računovodstvenoj i financijskoj dokumentaciji u pisanom i u elektroničkom obliku.

 


 

B

18.

Statistički izvještaji o broju korisnika i primijenjenim pravima u sustavu soc. skrbi Na temelju dokumentacije i evidencije sastavljaju se periodični i godišnji izvještaji, koji su podloga za analize stanja, planiranje, istraživanje. Izvještaji su pohranjeni u posebnoj mapi izvještaja o korisnicima.

A/B

 

About The Author

Skip to content