Select Page

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

NOVI MAROF

KLASA: 550-01/12-01/177

URBROJ: 2186-79-01-12-01

Novi Marof, 24.12.2012.

 

Na temelju članka 44. i 47. Statuta Centra za socijalnu skrb Novi Marof (KLASA: 003-05/12-01/001, URBROJ: 2186-79-01-12-01 od  03.08.2012.), članka 4. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 172/03, 144/10 i 77/11) i članka 3. Pravilnika o pravu na pristup informacijama u Centru za socijalnu skrb Novi Marof (KLASA: 550-01/12-01/175, URBROJ: 2186-79-01-12-01 od  13.12.2012., , ravnatelj Centra za socijalnu skrb Novi Marof donosi

 

ODLUKU

O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA

U CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF

 

I

 

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Centar za socijalnu skrb Novi Marof (u daljnjem tekstu: Centar).

 

II

Katalog informacija sadrži pregled informacija iz djelokruga rada Centra.

 

Katalog informacija sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom njihovog sadržaja.

 

Katalog informacija vodi službenik za informiranje Centra koji poduzima sve radnje i mjere radi njegovog urednog vođenja, za što je neposredno odgovoran ravnatelju Centra.

 

III

 

Katalog informacija Centra nalazi se u prilogu ove Odluke.

 

U cilju urednog vođenja Kataloga informacija Centra, službenik za informiranje je ovlašten, bez posebne odluke ravnatelja, mijenjati i dopunjavati sadržaj Kataloga informacija Centra.

 

IV

 

Katalog informacija objavljuje se na oglasnoj ploči Centra i na internetskim stranicama Centra te treba biti dostupan svim korisnicima prava na pristup informacijama pod jednakim uvjetima.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Centra i  na internetskim stranicama Centra.

 

RAVNATELJICA

Antonija Maltar

About The Author

Skip to content