Select Page

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

Roditelji koji ne žive zajedno  moraju sastaviti Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi – sporazum o svim bitnim pitanjima u vezi s djetetom: adresom na kojoj će dijete stanovati, vremenu koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja, o načinu komunikacije u vezi s djetetom i o uzdržavanju.

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi dužni su sastaviti i bračni drugovi koji imaju zajedničku djecu, a koji se namjeravaju razvesti na temelju sporazuma.

Pri popunjavanju Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi roditeljima će pomagati zaposlenici centara za socijalnu skrb te posebno educirani obiteljski medijatori.

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi može se mijenjati u skladu s dobi i zrelošću djeteta ili ako to zahtijevaju bitno promijenjene okolnosti.

Skip to content