Select Page

UZDRŽAVANJE

UZDRŽAVANJE

UZDRŽAVANJE

Uzdržavanje je dužnost i pravo roditelja i djece, bračnih i izvanbračnih drugova i srodnika u ravnoj lozi, kad je to predviđeno Obiteljskim zakonom.
Uzdržavanje djece ima prednost pred uzdržavanjem bračnog ili izvanbračnog druga i roditelja.
Bračni i izvanbračni drugovi najprije ostvaruju uzdržavanje međusobno, a potom od srodnika.
Djeca ostvaruju pravo na uzdržavanje od bake i djeda prije uzdržavanja od maćehe ili očuha.
Ako maćeha ili očuh imaju djecu, dužnost uzdržavanja maćehe i očuha zajednička je djeci i pastorcima.
Baka odnosno djed ostvaruju pravo na uzdržavanje od punoljetne djece prije uzdržavanja od unučadi.

Fizička ili pravna osoba koja nije bila dužna uzdržavati, a snosila je troškove uzdržavanja neke osobe, može tužbom tražiti naknadu tih troškova od onoga koji je po ovom Zakonu bio dužan davati uzdržavanje ako su učinjeni troškovi bili opravdani.
Osoba koja je podredno dužna davati uzdržavanje, a snosila je troškove uzdržavanja, ovlaštena je tražiti od osobe koja je prije nje bila dužna davati uzdržavanje naknadu onoga što je umjesto nje dala za uzdržavanje.

Roditelji su prvi dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete. Radno sposoban roditelj ne može se osloboditi dužnosti uzdržavanja maloljetnog djeteta. Ako roditelj ne uzdržava maloljetno dijete, dužni su ga uzdržavati baka i djed po tom roditelju.
Roditelj koji ne stanuje s maloljetnim djetetom i nije plaćao uzdržavanje za svoje maloljetno dijete dužan je isplatiti naknadu za uskraćeno uzdržavanje od nastanka tog prava pa do podnošenja tužbe.

 

Roditelji su dužni uzdržavati punoljetno dijete:
– koje se školuje u srednjoj školi odnosno polazi sveučilišni ili stručni studij u skladu s posebnim propisima te redovito i uredno ispunjava svoje obveze, a najdulje do dvadeset šeste godine života djeteta
– koje je završilo obrazovanje, a ne može se zaposliti, godinu dana nakon prestanka obrazovanja, a najdulje do dvadeset šeste godine života djeteta
– koje zbog teške i trajne bolesti ili invaliditeta nije sposobno za rad roditelji su dužni uzdržavati dok ta nesposobnost traje.

Ukupne materijalne potrebe djeteta koje sud utvrđuje u parničnom postupku odnose se na: troškove stanovanja, prehrane, odijevanja, higijene, odgoja, obrazovanja i skrbi o djetetovu zdravlju.
Ukupne materijalne potrebe djeteta koje se utvrđuju u parničnom postupku određuju se prema životnom standardu roditelja koji ima obvezu plaćanja uzdržavanja.
Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi odlukom jednom godišnje određuje minimalne novčane iznose koji predstavljaju minimum ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj, koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom.
Dijete koje ima prihode dužno je pridonositi za svoje uzdržavanje.
Punoljetno dijete je dužno uzdržavati roditelja koji nije sposoban za rad, a nema dovoljno sredstava za život niti ih može ostvariti iz svoje imovine.
Bračni drug koji nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine, a nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti, ima pravo na uzdržavanje od svojeg bračnog druga ako ovaj ima dovoljno sredstava i mogućnosti zadovoljiti njegove potrebe.
Sud će odlučiti da obveza uzdržavanja bračnog druga traje do godine dana, osobito kad je brak trajao kratko ili kad je tužitelj u mogućnosti u dogledno vrijeme na drugi način osigurati sredstva za život.
U opravdanim slučajevima sud može produljiti obvezu uzdržavanja. Tužba za produljenje uzdržavanja može se podnijeti samo do isteka vremena za koje je uzdržavanje određeno.
Iznimno će sud odrediti obvezu uzdržavanja bračnog druga na neodređeno vrijeme, ako za to postoje opravdane okolnosti.
Na uzdržavanje izvanbračnih drugova za vrijeme trajanja izvanbračne zajednice na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Obiteljskog zakona o uzdržavanju bračnih drugova, kao i u slučaju prestanka izvanbračne zajednice koja je trajala najmanje tri godine ili kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete.

Centar vodi očevidnik svih odluka i sudskih nagodbi o uzdržavanju maloljetnog djeteta. Kad Centar primi pravomoćnu sudsku odluku i sudsku nagodbu o uzdržavanju djeteta, dužan je roditelja s kojim dijete stanuje te roditelja koji je dužan davati uzdržavanje obavijestiti u pisanom obliku o pravima i dužnostima iz uzdržavanja maloljetnog djeteta.

PRIVREMENO UZDRŽAVANJE

Centar za socijalnu skrb Novi Marof temeljem Obiteljskog zakona i Zakona o privremenom uzdržavanju priznaje pravo na privremeno uzdržavanje djeci čiji roditelj koji ne stanuje s djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja.

Skip to content