Select Page

SKRBNIŠTVO

SKRBNIŠTVO

SKRBNIŠTVO

Skrbništvo je oblik zaštite djece bez roditeljske skrbi, odraslih osoba lišenih poslovne sposobnosti i osoba koje nisu iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese.

Skrbništvo za djecu

Centar donosi rješenje o stavljanju djeteta pod skrbništvo i imenuje mu skrbnika.
Pod skrbništvo stavit će se dijete čiji su roditelji:
1. umrli, nestali, nepoznati ili su najmanje mjesec dana nepoznatog boravišta
2. lišeni prava na roditeljsku skrb
3. lišeni poslovne sposobnosti u dijelu koji ih onemogućava u ostvarivanju roditeljske skrbi
4. maloljetni, a nisu stekli poslovnu sposobnost sklapanjem braka
5. odsutni ili spriječeni i nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu, a ostvarivanje roditeljske skrbi nisu povjerili osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika ili dali pristanak na posvojenje.

Skrbnik djeteta dužan je savjesno se brinuti o osobnim i imovinskim pravima i obvezama djeteta, a osobito o njegovu zdravlju, odgoju i obrazovanju, a samo uz prethodnu suglasnost Centra odlučivati o donošenju odluka značajnih za život, zdravlje, obrazovanje ili zapošljavanje djeteta te o poduzimanju važnijih mjera u pogledu imovine djeteta.

Skrbništvo za punoljetne osobe

Centar donosi rješenje o stavljanju pod skrbništvo punoljetne osobe koja je odlukom suda lišena poslovne sposobnosti(Sud će u izvanparničnom postupku punoljetnu osobu koja zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nije sposobna brinuti se o nekom od svojih prava, potreba ili interesa, ili koja ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti se, u tom dijelu lišiti poslovne sposobnosti.
Rješenjem o lišenju poslovne sposobnosti sud mora odrediti radnje i poslove koje osoba nije sposobna samostalno poduzeti vezano uz osobna stanja i odluke o imovini.
Centar za socijalnu skrb osobi za koju je pokrenut postupak za lišenje poslovne sposobnosti imenuje posebnog skrbnika.
Ako postupak za lišenje poslovne sposobnosti predlaže centar za socijalnu skrb, posebni skrbnik ne može biti stručni radnik toga centra. Ako postupak za lišenje poslovne sposobnosti predlaže neka druga ovlaštena osoba, ta osoba ne može biti imenovana posebnim skrbnikom.
Ako je osoba prema kojoj se vodi postupak za lišenje poslovne sposobnosti sastavila javnobilježničku ispravu kojom imenuje osobu skrbnika (anticipirana naredba), centar za socijalnu skrb će tu osobu imenovati posebnim skrbnikom ako ta osoba ispunjava ostale pretpostavke za imenovanje skrbnikom propisane ovim Zakonom.
Posebni skrbnik ovlašten je i dužan poduzimati radnje te zastupati interese osobe samo u postupku za koji je imenovan.) te istim rješenjem osobi imenuje skrbnika.

Centar je dužan svake tri godine preispitati potrebu skrbničke zaštite štićenika i o tome sastaviti izvješće.
Skrbnik je dužan brinuti o osobnim i imovinskim pravima štićenika i zastupati ga, a samo uz prethodno odobrenje centra može poduzimati važnije mjere o osobi, osobnim stanjima, zdravlju štićenika ili imovini štićenika. O posebno važnim zahvatima vezanim uz zdravlje štićenika odluku donosi sud.
Centar nadzire rad skrbnika putem šestomjesečnih skrbničkih izvješća.
Skrbnik odgovara za štetu koju je skrivio u obavljanju svojih dužnosti ili zloupotrebom položaja i ovlasti. Centar razrješava skrbnika dužnosti ako utvrdi da je u obavljanju dužnosti nemaran, da ugrožava štićenikove interese, da zloupotrebljava svoje ovlasti ili ako procijeni da bi za štićenika bilo korisnije da mu se imenuje drugi skrbnik.

Stručni radnik Centra vodi registar osoba pod skrbništvom.

Posebno skrbništvo

Posebni skrbnik imenuje se rješenjem centra ili suda će imenovati posebnog skrbnika radi zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava i interesa djeteta ili odrasle osobe, u slučajevima koji su predviđeni Obiteljskim zakonom.

Skip to content