Select Page

ZAŠTITA DJECE, BRAKA I OBITELJI

ZAŠTITA DJECE, BRAKA I OBITELJI

ZAŠTITA DJECE, BRAKA I OBITELJI

Brak, izvanbračna zajednica žene i muškarca, odnosi roditelja i djece, mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, posvojenje, skrbništvo, uzdržavanje, obvezno savjetovanje i obiteljska medijacija te postupci u vezi s obiteljskim odnosima i skrbništvom uređeni su Obiteljskim zakonom.
Uplitanje države u obiteljski život, pravo roditelja da žive s djecom i odgajaju ih te u osobna i imovinska prava djece i osoba lišenih poslovne sposobnosti putem skrbništva dopušteno je samo kad je to nužno, u skladu sa zakonom, uz poštivanje temeljnih ljudskih prava i prava djeteta.

BRAK

Brak je zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca.

Sklapanje braka

Brak se sklapa suglasnom izjavom žene i muškarca u građanskom ili vjerskom obliku.
Ako brak želi sklopiti osoba koja je navršila šesnaest godina života, a nije navršila osamnaest godina i osoba lišena poslovne sposobnosti,u slučaju da skrbnik nije dao odobrenje za sklapanje braka,Centar za socijalnu skrb dostavlja izvješće sudu za potrebe postupka radi izdavanja dopuštenja za sklapanje braka.

Razvod braka

Razvod braka može tužbom zahtijevati jedan bračni drug, a oba bračna druga prijedlogom za sporazumni razvod braka.
Bračni drugovi koji se namjeravaju razvesti na temelju sporazuma dužni su prisustvovati obveznom savjetovanju (Obvezno savjetovanje je oblik pomoći članovima obitelji da donesu sporazumne odluke o obiteljskim odnosima vodeći posebnu brigu o zaštiti obiteljskih odnosa u kojima sudjeluje dijete te o pravnim posljedicama nepostizanja sporazuma i pokretanju sudskih postupaka u kojima se odlučuje o osobnim pravima djeteta.
U obveznom savjetovanju sudjeluju članovi obitelji osobno i bez punomoćnika.

Obvezno savjetovanje provodi se:
1. prije razvoda braka u kojem postoje zajednička maloljetna djeca
2. prije pokretanja ostalih obiteljskih sudskih postupaka u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa u vezi s djetetom.

Obvezno savjetovanje prije razvoda braka ne provodi se u odnosu na bračnog druga ili oba bračna druga:
1. lišena poslovne sposobnosti, a koji nisu u stanju shvatiti značenje i posljedice postupka niti uz stručnu pomoć
2. nesposobna za rasuđivanje ili
3. koji nemaju prijavljeno prebivalište, boravište ili adresu stanovanja.

Obvezno savjetovanje prije pokretanja sudskih postupaka u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa u vezi s djetetom ne provodi se u odnosu na osobe:
1. koje su lišene poslovne sposobnosti, a nisu u stanju shvatiti značenje i posljedice postupka niti uz stručnu pomoć
2. koje su nesposobne za rasuđivanje ili
3. koje nemaju prijavljeno prebivalište, boravište ili adresu stanovanja.
Obvezno savjetovanje se ne provodi prije pokretanja postupka ovrhe i postupka za izricanje privremenih mjera u vezi s djetetom.

Obvezno savjetovanje provodi stručni tim centra za socijalnu skrb.

Po okončanju obveznog savjetovanja centar za socijalnu skrb dužan je sastaviti izvješće u kojem se navodi:
1. tko je sudjelovao u postupku
2. spremnost svake stranke na sporazumno rješavanje spora
3. spremnost svake stranke na sudjelovanje u obiteljskoj medijaciji
4. tko namjerava pokrenuti sudski postupak
5. jesu li bračni drugovi upoznati s pravnim posljedicama nepostizanja sporazumnog plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi prema članku 327. Obiteljskog zakona i
6. tvrdnje o obiteljskom nasilju, ako se navode.

Izvješće o obveznom savjetovanju dostavlja se strankama u roku od šezdeset dana od dana primitka zahtjeva za provođenje obveznog savjetovanja prije razvoda braka, a trideset dana od dana primitka zahtjeva za provođenje obveznog savjetovanja radi rješavanja pitanja ostvarivanja roditeljske skrbi ili osobnih odnosa u vezi s djetetom.
Izvješće o obveznom savjetovanju vrijedi šest mjeseci od dana kad je okončano obvezno savjetovanje. i sastaviti plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Roditelji koji ne žive zajedno moraju sastaviti Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi – sporazum o svim bitnim pitanjima u vezi s djetetom: adresom na kojoj će dijete stanovati, vremenu koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja, o načinu komunikacije u vezi s djetetom i o uzdržavanju.

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi dužni su sastaviti i bračni drugovi koji imaju zajedničku djecu, a koji se namjeravaju razvesti na temelju sporazuma.
Pri popunjavanju Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi roditeljima će pomagati zaposlenici centara za socijalnu skrb te posebno educirani obiteljski medijatori.
Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi može se mijenjati u skladu s dobi i zrelošću djeteta ili ako to zahtijevaju bitno promijenjene okolnosti.
Ako ne sastave do kraja savjetovanja plan o zajedničkoj skrbi o djetetu, dužni su pristupiti prvom sastanku obiteljske medijacije.

Obiteljska medijacija je postupak u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti spor iz obiteljskih odnosa. Obiteljsku medijaciju provode posebno educirani obiteljski medijatori uvršteni u registar medijatora.
Obiteljska medijacija se provodi sa svrhom postizanja plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i drugih sporazuma u vezi s djetetom, a uz ostvarenje te svrhe, stranke se mogu sporazumjeti i o drugim imovinskim i neimovinskim primanjima.
Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili drugi sporazum postignut u postupku obiteljske medijacije stječe svojstvo ovršne isprave ako ga sud u izvanparničnom postupku odobri po zahtjevu stranaka.

Obiteljska medijacija se ne provodi u slučajevima postojanja obiteljskog nasilja, ako su jedan ili oba bračna druga lišeni poslovne sposobnosti i nisu sposobni shvatiti značenje i posljedice postupka ni uz stručnu pomoć, ako su jedan ili oba bračna druga nesposobni za rasuđivanje te ako nemaju prijavljeno prebivalište, boravište ili adresu stanovanja.
Bračni drug koji ne pristupi prvom sastanku obiteljske medijacije, ne može podnijeti tužbu za razvod braka.

U postupku pred sudom se koji se vodi po tužbi za razvod braka odlučuje o tome s kojim će roditeljem dijete stanovati i o načinu ostvarivanja roditeljske skrbi, o ostvarivanju osobnih odnosa djeteta i roditelja s kojim dijete neće stanovati i o uzdržavanju djeteta. Prije donošenja odluke o ovim pitanjima, sud će pribaviti stručno mišljenje Centra.

PRAVNI ODNOSI RODITELJA I DJECE

Majčinstvo

Djetetovom majkom se smatra žena koja ga je rodila. Ukoliko se ne može utvrditi na taj način,majčinstvo se utvrđuje sudskim putem.

Očinstvo

Djetetovim ocem smatra se majčin muž ako je dijete rođeno za vrijeme trajanja braka ili u razdoblju od tristo dana od prestanka braka.

Očinstvo se može priznati na zapisnik pred matičarom, centrom za socijalnu skrb ili sudom.
Ako priznanje očinstva ili pristanak na priznanje daje dijete ili osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na strogo osobna stanja, tada se izjava daje pred nadležnim centrom za socijalnu skrb.
Ako je matičar upisao dijete u maticu rođenih bez podataka o djetetovu ocu, o tome obavještava nadležni centar za socijalnu skrb, koji poziva majku da izjavi koga smatra djetetovim ocem, te upozorava majku da radi dobrobiti djeteta treba imenovati osobu koju smatra ocem. Ako majka djeteta da pisanu suglasnost, centar za socijalnu skrb će kao zastupnik djeteta pokrenuti postupak radi utvrđivanja očinstva.

Očinstvo se može utvrđivati u sudskom postupku. Tužbu radi utvrđivanja očinstva može podnijeti dijete, majka djeteta, muškarac koji se smatra ocem djeteta ili centar za socijalnu skrb, na način i u rokovima koji su propisani Obiteljskim zakonom.

Roditeljska skrb

U sadržaj roditeljske skrbi ulazi pravo i dužnost zaštite osobnih prava djeteta na:
1. zdravlje, razvoj, njegu i zaštitu
2. odgoj, obrazovanje i školovanje
3. ostvarivanje osobnih odnosa te
4. određivanje mjesta stanovanja.
U sadržaj roditeljske skrbi ulazi pravo i dužnost upravljanja djetetovom imovinom te pravo i dužnost na zastupanje djetetovih interesa glede njegovih osobnih i imovinskih prava.
Roditelji imaju pravo i dužnost ravnopravno, zajednički i sporazumno ostvarivati roditeljsku skrb. Roditelji su dužni u slučaju različitih mišljenja prilikom ostvarivanja roditeljske skrbi pokušati sporna pitanja riješiti sporazumno.
Kad roditelji trajno ne žive zajedno, dužni su ostvarivanje roditeljske skrbi sporazumno urediti planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi. Roditelj koji se protivi zajedničkom ostvarivanju roditeljske skrbi, odnosno sklapanju plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili sporazumu dužan je dokazati da zajednička roditeljska skrb nije za dobrobit djeteta.

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi roditelji mogu sastaviti samostalno, u postupku obveznog savjetovanja, kao i u postupku obiteljske medijacije.

Ostvarivanje osobnih odnosa

Dijete ima pravo ostvarivati osobne odnose s roditeljem s kojim ne stanuje, a roditelj koji ne stanuje s djetetom ima pravo i dužnost ostvarivati osobne odnose s djetetom, neovisno o njegovu pravu na ostvarivanje roditeljske skrbi.
Roditelji i druge osobe koje stanuju s djetetom i ostvaruju skrb o djetetu dužne su omogućiti djetetu ostvarivanje osobnih odnosa s roditeljem s kojim ne stanuje te se suzdržavati od svakog ponašanja koje bi otežavalo ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom.
Roditelj koji ne stanuje s djetetom nema pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom jedino ako mu je to odlukom suda zabranjeno.
Pravo na ostvarivanje osobnih odnosa imaju obostrano: dijete, (polu)braća i (polu)sestre te bake i djedovi.
Sud može odrediti da se osobni odnosi s djetetom ostvaruju pod nadzorom stručne osobe koju imenuje centar za socijalnu skrb.

Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta

Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta određuju se roditeljima i drugim osobama kojima je djelomice ili u cijelosti povjereno pravo na ostvarivanje skrbi o djetetu.

Mjere koje određuje Centar:

a) žurna mjera izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji
b) upozorenje na pogreške i propuste u ostvarivanju skrbi o djetetu
c) mjera stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu
d) mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu.

a) Izdvajanje djeteta iz obitelji
Izdvajanje djeteta iz obitelji određuje se ako niti jednom blažom mjerom nije moguće zaštititi prava i dobrobit djeteta.Svrha ove mjere je zaštita djetetova života, zdravlja i razvoja, osiguravanje primjerene skrbi o djetetu izvan obitelji (u domu socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji) i stvaranje uvjeta za djetetov povratak biološkoj obitelji, odnosno priprema drugog trajnog oblika skrbi o djetetu.

b) Upozorenje na pogreške i propuste u ostvarivanju skrbi o djetetu
Centar pisanim putem upozorava roditelje na nedostatke u skrbi o djetetu koji su se dogodili jednom ili se događaju rijetko, a posljedice za dijete su blažega karaktera. Pritom centar može roditelje uputiti na zdravstvene, edukativne i druge stručne programe i usluge za potporu roditeljstva i razvoja djeteta.

c) Stručna pomoć i potpora u ostvarivanju skrbi o djetetu
Centar određuje mjeru stručne pomoći i potpore u ostvarivanju roditeljske skrbi o djetetu ako roditelji nisu u stanju samostalno ostvarivati roditeljsku skrb pri čemu je ugrožen razvoj djeteta, samo ako život i zdravlje djeteta u obitelji nisu ugroženi.
Rješenjem o mjeri stručne pomoći i potpore u ostvarivanju roditeljske skrbi o djetetu navodi se svrha izricanja mjere, trajanje mjere, ime voditelja mjere te upozorenje o pravnim posljedicama nesuradnje pri provođenju mjere. Centar izrađuje individualni plan i program provođenja mjere.
Mjera može trajati od šest mjeseci do godine dana, a provođenje mjere se prati kroz mjesečna izvješća voditelja mjere.

d) Intenzivna stručna pomoć i nadzor nad ostvarivanjem skrbi o djetetu
Centar roditeljima određuje mjeru intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu ako je utvrđeno da je djetetov razvoj ozbiljno ugrožen, a roditelji su spremni i sposobni u kraćem vremenu promijeniti svoje ponašanje kako bi se spriječilo izdvajanje djeteta iz obitelji, spremni poštovati jasne upute i omogućiti nesmetan nadzor nad skrbi o djetetu. Mjera se izriče na jednak način kao i mjera stručne pomoći u ostvarivanju skrbi o djetetu, a može trajati tri do šest mjeseci.

Mjere koje određuje sud:

a) privremeno povjeravanje djeteta drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji
b) zabrana približavanja djetetu
c) oduzimanje prava na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji
d) povjeravanje djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u odgoju ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji i
e) lišenje prava na roditeljsku skrb.

Odluke o mjerama iz nadležnosti suda donose se na prijedlog Centra, djeteta koje je navršilo četrnaest godina, roditelja ili druge osobe koja ostvaruje skrb o djetetu.

Uz prijedlog za određivanje mjere Centar je dužan sudu dostaviti obiteljsku procjenu, individualne planove i završna izvješća iz prethodno izrečenih mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta.

Mjera oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji i mjera povjeravanja djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u odgoju ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji određuje se u trajanju od 1 godine, a do isteka ovog roka Centarizrađuje izvješće o djetetu i roditelju te predlaže sudu ukidanje mjere i povratak djeteta u obitelj, ili produljenje mjere za iduću godinu dana, ili lišenje roditelja prava na roditeljsku skrb.

Sud će roditelja lišiti prava na roditeljsku skrb kad utvrdi da roditelj zloupotrebljava ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnost i prava. Pravo na roditeljsku skrb može rješenjem suda biti vraćeno ako prestanu razlozi zbog kojih je roditelj bio lišen prava na roditeljsku skrb, osim ako dijete prije toga bude posvojeno.

Posvojenje

Posvojenje je oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajni odnos roditelja i djeteta.
Postupak posvojenja provodi se u centru za socijalnu skrb čija se nadležnost određuje prema prebivalištu djeteta.
Posvojenje se može zasnovati do osamnaeste godine života djeteta. Posvojenje se može zasnovati samo ako je u skladu s dobrobiti djeteta.
U postupcima posvojenja vodit će se računa o tome da braću i sestre posvajaju isti posvojitelji, ako je to moguće i ako je to u skladu s dobrobiti djeteta.
U postupku zasnivanja posvojenja procjenjuju se osobine posvojitelja u odnosu na dobrobit djeteta.
Posvojitelj može biti osoba u dobi od najmanje dvadeset i jedne godine, a starija od posvojenika najmanje osamnaest godina.
Ako postoje osobito opravdani razlozi, posvojitelj može biti i osoba mlađa od dvadeset i jedne godine, a starija od posvojenika najmanje osamnaest godina.
Osobe koje prema mišljenju centra za socijalnu skrb ispunjavaju zakonske uvjete za posvojenje dužne su sudjelovati u programu stručne pripreme za posvojenje.
Najprikladnijem potencijalnom posvojitelju omogućit će se, prije donošenja rješenja o zasnivanju posvojenja, ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom radi procjene hoće li zasnivanje posvojenja biti u skladu s dobrobiti djeteta. Za vrijeme trajanja ostvarivanja osobnih odnosa centar za socijalnu skrb će osigurati obitelji stručnu pomoć i potporu te će procjenjivati budući odnos djeteta i posvojitelja. Centar za socijalnu skrb dužan je djetetu i posvojitelju osigurati potrebnu savjetodavnu pomoć i potporu i nakon što je posvojenje zasnovano.

Ovlašteni stručni radnik Centra vodi registar potencijalnih posvojitelja i registar djece s ispunjenim zakonskim pretpostavkama za posvojenje.

Skip to content