Select Page

Djelatnost

Djelatnost

Centar za socijalnu skrb je javna  ustanova u sustavu socijalne skrbi.

Djelatnost centra za socijalnu skrb kao javne ustanove određena je Zakonom o socijalnoj skrbi.

Javne ovlasti (članak 127. Zakona o socijalnoj skrbi):

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti:

–          rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa

–          provodi izvršenja rješenja

–          vodi propisane očevidnike

–          izdaje uvjerenja i druge potvrde

–          daje podatke o obiteljskim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu i kaznenopravnu zaštitu

–          daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora

–          sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima

–          izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika

–          provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju

–          provodi (posredovanje u postupku razvoda braka) obvezno savjetovanje.

Drugi stručni poslovi (članak 128. Zakona o socijalnoj skrbi)

Osim javnih ovlasti, centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

–          potiče, organizira i provodi aktivnosti s ciljem sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema

–          obavlja stručno-analitičke poslove

–          potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti

–          sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima

–          predlaže mjere unapređenja socijalne politike

–          predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini

–          sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave

–          procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga

–          osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga

–          prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda

–          koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora

–          organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga

–          provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb

–          provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora

–          obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb.

Skip to content