Select Page

Opći akti Centra

Opći akti Centra

Statut centra za socijalnu skrb Novi Marof

Pravilnik o radu CZSS Novi Marof

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova CZSS Novi Marof

Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni