Select Page

Organizacija rada

Organizacija rada

ODJEL ZA ZAŠTITU DJECE, BRAKA I OBITELJI

Obiteljsko pravna zaštita i skrbništvo nad djecom

Zaštita braka

– davanje mišljenja o opravdanosti zahtjeva maloljetnika za prijevremeno sklapanje braka,
– podnošenje tužbi za poništaj braka,
– obvezno savjetovanje prije razvoda braka.

Odnosi roditelja i djece

– priznanje majčinstva i očinstva na zapisnik pred centrom za socijalnu skrb,
– podnošenje tužbi radi utvrđivanja majčinstva ili očinstva i sudjelovanje u postupku pred sudom,
– izdavanje suglasnosti za promjenu osobnog imena djeteta,
– određivanje osobnog imena djeteta

Roditeljska skrb

– izdavanje mišljenja sudu i sudjelovanje u postupcima pred sudom radi odlučivanja o skrbi za dijete i o susretima i druženju,
– donošenje odluke o povjeravanju djeteta na čuvanje i odgoj djeteta drugoj osobi ili ustanovi bez pristanka roditelja,
– sudjelovanje u postupcima ovrhe koje provodi sud

Zaštita prava i dobrobiti djeteta

– pokretanje postupka radi izricanja žurne mjere izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji,
– izricanje upozorenja roditeljima na pogreške i propuste u ostvarivanju skrbi o djetetu,
– izricanje i provođenje mjere stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu,
– izricanje i provođenje mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu,
– obvezno savjetovanje prije pokretanja obiteljskih sudskih postupaka u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa u vezi s djetetom,
– podnošenje prijedloga i sudjelovanje u postupcima pred sudom radi donošenja odluke o privremenom povjeravanju djeteta drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji, o zabrani približavanja djetetu, o oduzimanju prava na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji, o povjeravanju djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u odgoju ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji i o lišenju prava na roditeljsku skrb,
– postupanje u slučajevima zlorabe roditeljskih dužnosti i prava, zlostavljanja djece i nasilja u obitelji,
– donošenje odluke da roditelj u pogledu imovine djeteta ima položaj skrbnika,
– podnošenje zahtjeva sudu za određivanje mjere osiguranja na imovini roditelja,
– izdavanje odobrenja roditeljima za otuđenje ili opterećivanje imovine djeteta

Posvojenje

– provođenje postupaka i donošenje odluke radi posvojenja djece,
– izrada mišljenja potencijalnim posvojiteljima o podobnosti za posvojenje

Skrbništvo za djecu

– vođenje postupaka i donošenje odluke o stavljanju maloljetnih osoba pod skrbništvo,
– donošenje odluke o postavljanju posebnog skrbnika maloljetnim osobama,
– pribavljanje izvješća skrbnika

Uzdržavanje

– pokretanje postupaka pred sudom za uzdržavanje maloljetnika,
– sklapanje nagodbe o uzdržavanju,
– donošenje odluke o privremenom uzdržavanju djeteta,
– postupanje u vezi regresnih zahtjeva prema roditelju-ovršeniku uzdržavanja

Socijalne usluge za bračne drugove, roditelje i djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi

– pružanje usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji,
– priznavanje prava na usluge boravka, smještaja i privremenog smještaja,
– praćenje prilika korisnika prava na skrb izvan vlastite obitelji djece i mladeži, te poduzimanje odgovarajućih mjera za njihov povratak u obitelj ili osposobljavanje za samostalan život,
– jednokratne naknade namijenjene djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju

Zaštita djece i mladih zatečenih u skitnji

– pružanje usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji,
– priznavanje prava na usluge boravka, smještaja i privremenog smještaja

Zaštita djece i mladih s problemima ovisnosti

– pružanje usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji,
– priznavanje prava na usluge boravka, smještaja i privremenog smještaja

Zaštita djece i mladih – počinitelja kaznenih djela i prekršaja

– izrada izvješća o obiteljskim prilikama,
– praćenje izvršavanja posebnih obveza,
– upućivanje na opservaciju,
– predlaganje, praćenje i izvršavanje sankcija i zaštitnih mjera prema maloljetnicima i mlađim punoljetnicima,
– priznavanje prava na usluge boravka, smještaja i privremenog smještaja.

Posttretmanski prihvat i pomoć maloljetnicima i mlađim punoljetnicima

– pružanje usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji,
– provođenje postupaka i priznavanje prava iz socijalne skrbi,
– rješavanje o pravu na jednokratne naknade namijenjene djeci s problemima u ponašanju

Poslove u stručnoj cjelini Zaštite djece i mladih s problemima u ponašanju obavlja socijalni radnik.

Zaštita djece s teškoćama u razvoju

– priznavanje prava iz socijalne skrbi djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima
– provođenje postupka i rješavanje o pravu na doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu, o pravu na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja,
– rješavanje o pravu na jednokratnu naknadu,
– pružanje usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji,
– provođenje postupka i rješavanje o pravu na usluge boravka, smještaja, privremenog smještaja i samostalnog stanovanja,
– provođenje postupka i rješavanje o pravu na usluge stručne pomoći u obitelji (patronaža), rane intervencije, usluge pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija).

Poslove u stručnoj cjelini Zaštite djece s teškoćama u razvoju obavlja socijalni radnik

ODJEL ZA ZAŠTITU ODRASLIH OSOBA

Novčane naknade

– provođenje postupaka i rješavanje o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu, na jednokratnu naknadu, naknadu do zaposlenja,
– provođenje postupaka u predmetima radi povrata isplaćenih novčanih iznosa i naknade štete,
– procjenjivanje, planiranje, vođenje očevidnika, izvještavanje,
– suradnja s jedinicama lokalne samouprave i s jedinicama područne (regionalne) samouprave u postupcima vezanim uz priznavanje prava na pomoć za stanovanje, pomoć za ogrjev, uključivanje radno sposobnih korisnika novčanih naknada u rad za opće dobro,
– suradnja sa zavodima za zapošljavanje u praćenju aktivnog traženja posla i zapošljavanja radno sposobnih korisnika novčanih naknada.
Poslove u stručnoj cjelini Novčanih naknada obavljaju socijalni radnik i pravnik

Skrbništvo

– podnošenje prijedloga i sudjelovanje u postupku pred sudom radi lišenja ili vraćanja poslovne sposobnosti,
– provođenje postupka i donošenje odluke o stavljanju pod skrbništvo i imenovanju skrbnika,
– provođenje popisa i opisa imovine osoba pod skrbništvom,
– izdavanje odobrenja skrbniku za poduzimanje važnih mjera u pogledu osobe štićenika,
– izdavanje odobrenja skrbniku za otuđenje ili opterećenje imovine štićenika,
– davanje mišljenja o opravdanosti zahtjeva za sklapanje braka osoba lišenih poslovne sposobnosti ili nesposobnih za rasuđivanje,
– provođenje nadzora i pružanje pomoći u izvršavanju poslova skrbništva, pribavljanje skrbničkih izvješća,
– odobravanje naknade za rad skrbnika i za podmirenje opravdanih troškova,
– provođenje postupaka i imenovanje posebnog skrbnika,
– rješavanje o pravu na jednokratnu naknadu,
– pružanje usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji.
Poslove u stručnoj cjelini Skrbništva obavljaju socijalni radnik, pravnik i psiholog

Zaštita odraslih i starijih osoba

– provođenje postupaka i rješavanje o pravima iz socijalne skrbi odraslim osobama bez osnovnih sredstava za život, beskućnicima, žrtvama nasilja, žrtvama trgovanja ljudima, starijim osobama, osobama s invaliditetom, osobama koje su osuđene na izdržavanje kazne zatvora,
– provođenje postupaka i rješavanje o pravu na osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu,
– rješavanje o pravu na jednokratnu naknadu korisnicima iz svoje nadležnosti,
– provođenje postupka i rješavanje o pravu na uslugu psihosocijalne podrške,
na uslugu pomoći u kući,
– provođenje postupka i rješavanje o pravu na usluge boravka, smještaja, privremenog smještaja i samostalnog stanovanja,
– pružanje usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji,
– obrada i edukacija potencijalnih udomiteljskih obitelji,
– izdavanje, obnavljanje I oduzimanje dozvola za udomiteljstvo,
– praćenje, podrška i edukacija udomitelja,
– izrada socijalne ankete za osobe koje se upućuju na izdržavanje kazne zatvora,
– izrada izvještaja i mišljenja po prijedlozima za odgodu izdržavanja kazne,
– izrada izvještaja i mišljenja po prijedlozima za korištenje otpusta s izdržavanja kazne,
– zbrinjavanje osoba i obitelji koje su se zbog elementarnih nepogoda ili sličnih razloga našle izvan mjesta svog prebivališta

Prijemni ured

Poslove prijemnog ureda,uz poslove svojeg radnog mjesta,obavlja stručni radnik kojeg imenuje ravnatelj Centra.