Select Page

PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Prava u sustavu socijalne skrbi su novčane naknade i socijalne usluge.
Novčane naknade, osim naknada za troškove stanovanja i pravo na troškove ogrjeva, ostvaruju se na temelju rješenja centra za socijalnu skrb.
Socijalne usluge ostvaraju se u centrima za socijalnu skrb ili kod drugih pružatelja usluga, na temelju rješenja centra za socijalnu skrb.

NOVČANE NAKNADE

A) ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA
Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

B) NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb, do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu ili kućanstvu. Pravo na naknadu za troškove stanovanja može se odobriti i do iznosa zajamčene minimalne naknade kada se po mišljenju centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.
Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

C) NAKNADA ZA TROŠKOVE OGRJEVA

Troškovi ogrjeva priznaju se samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade, koji se grije na drva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb.

D) NAKNADA ZA OSOBNE POTREBE KORISNIKA SMJEŠTAJA
Pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se korisniku smještaja ili organiziranog stanovanja pod uvjetima propisanim Zakonom.

E) JEDNOKRATNA NAKNADA
Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.

F) NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM
Naknade u vezi s obrazovanjem su: naknada za redovito studiranje, naknada za smještaj u učeničkom domu i naknada za troškove prijevoza.

G) OSOBNA INVALIDNINA
Pravo na osobnu invalidninu priznaje se osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.

H) DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU
Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

I) STATUS RODITELJ NJEGOVATELJA
Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom pod uvjetima iz čl. 63. Zakona o socijalnoj skrbi.

J) NAKNADA DO ZAPOSLENJA
Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom, nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života, ako naknadu za vrijeme nezaposlenosti ne ostvaruje prema drugim propisima, a evidentirana je kao nezaposlena osoba.

K) NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA
Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjava kriterije za stjecanje statusa ugroženog kupca.

SOCIJALNE USLUGE

A) PRVA SOCIJALNA USLUGA (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba) i

B) USLUGA SAVJETOVANJA I POMAGANJA pružaju se u centru za socijalnu skrb, bez donošenja rješenja.
Korisniku i svakom zainteresiranom građaninu pružaju se informacije o socijalnim uslugama i pružateljima usluga, pomaže se pri utvrđivanju njegovih potreba, provodi početna procjena mogućnosti korisnika te osigurava podrška i pomoć pri izboru prava u sustavu socijalne skrbi ili im pruža pomoć radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu.

C) USLUGA POMOĆI U KUĆI može obuhvatiti:
– organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka u kuću)
– obavljanje kućnih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
– održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)
– zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.
Ova se usluga ne pruža na području nadležnosti ovog centra za socijalnu skrb jer na našem području nema pružatelja usluga.

D) PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika.

E) RANA INTERVENCIJA je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelja za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta.

F) POMOĆ PRI UKLJUČIVANJU DJETETA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU ILI MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE S INVALIDITETOM U PROGRAME REDOVITIH PREDŠKOLSKIH ILI ŠKOLSKIH USTANOVA (INTEGRACIJA) je socijalna usluga koja se pruža odgajateljima, učiteljima i nastavnicima u predškolskim i školskim ustanovama.

G) BORAVAK je socijalna usluga koja obuhvaća cjelodnevni i poludnevni boravak.

H) SMJEŠTAJ je socijalna usluga koja može obuhvatiti uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena, odgoja i obrazovanja, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

I) ORGANIZIRANO STANOVANJE je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

Skip to content