Select Page

Stambeno zbrinjavanje ovršenika – Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

Stambeno zbrinjavanje ovršenika – Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

STAMBENO ZBRINJAVANJE OVRŠENIKA

Danas, 3. kolovoza, stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, objavljen u Narodnim novinama br. 73/17, kojim se uvodi pravo na stambeno zbrinjavanje ovršenika (članak 131.a, 131.b i 131. c Zakona).

Uvjeti za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje ovršenika

Pravo na novčanu naknadu za troškove stambenog zbrinjavanja iz sredstava državnog proračuna može ostvariti ovršenik koji je radi naplate novčane tražbine dužan iseliti iz nekretnine prodane u ovršnom postupku ima pravo ako:
– je u nekretnini iz koje je dužan iseliti stanovao prije pokretanja ovršnog postupka,
– je dobrovoljno predao nekretninu kupcu,
– nema u vlasništvu drugu nekretninu za zadovoljenje osnovnih stambenih potreba.

Postupak za priznavanje prava na novčanu naknadu za troškove stambenog zbrinjavanja

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu za troškove stambenog zbrinjavanja ovršenika predaje se nadležnom centru za socijalnu skrb u roku od 30 dana od dana predaje nekretnine kupcu. Uz zahtjev ovršenik je dužan priložiti rješenje o ovrsi kojim je određena ovrha na nekretnini te dokaz o sklopljenom ugovoru o najmu nekretnine za stambeno zbrinjavanje.
O podnošenju zahtjeva za priznavanje prava na novčanu naknadu za troškove stambenog zbrinjavanja centar za socijalnu skrb dužan je bez odgode obavijestiti sud koji je donio rješenje o ovrsi. Sud će zaključak o predaji nekretnine kupcu dostaviti centru za socijalnu skrb koji mu je dostavio obavijest.
Pravo na novčanu naknadu za troškove stambenog zbrinjavanja priznaje se od dana predaje nekretnine kupcu, isplaćuje se mjesečno, a priznaje se najduže do 18 mjeseci.

O priznavanju prava na novčanu naknadu za troškove stambenog zbrinjavanja odlučuje centar za socijalnu skrb. O žalbi protiv rješenja centra za socijalnu skrb kojim se odlučuje o pravu na novčanu naknadu za troškove stambenog zbrinjavanja odlučuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Žalba protiv rješenja centra za socijalnu skrb ne odgađa izvršenje rješenja.

Visina novčane naknade za troškove stambenog zbrinjavanja

Naknada iznosi mjesečno najviše do 500 % osnovice na temelju koje se izračunava iznos drugih prava prema propisima u socijalnoj skrbi, a priznaje se u visini ugovorene najamnine.

Obveza korisnika i postupanje u slučaju promijenjenih okolnosti

Korisnik kojem je priznato pravo na novčanu naknadu za troškove stambenog zbrinjavanja dužan je centru za socijalnu skrb prijaviti svaku promjenu koja utječe na daljnje ostvarivanje ili na visinu novčane naknade odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene.
Ako korisnik nakon promijenjenih okolnosti i nadalje ispunjava uvjete za priznavanje prava na novčanu naknadu za troškove stambenog zbrinjavanja u manjem ili većem iznosu od već priznatog prava, pravo u izmijenjenom iznosu priznaje se danom nastanka promijenjenih okolnosti.
Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje prava na novčanu naknadu za troškove stambenog zbrinjavanja, pravo prestaje danom nastanka promijenjenih okolnosti.

Privremeni smještaj ovršenika

Iznimno, ako ovršenik i osoba koju je ovršenik po zakonu dužan uzdržavati, ne može potrebe stambenog zbrinjavanja zadovoljiti priznavanjem prava na novčanu naknadu za troškove stambenog zbrinjavanja, može ostvariti pravo na socijalnu uslugu privremenog smještaja u kriznim situacijama.

Skip to content