Select Page

Međunarodni dan dječjih prava

Međunarodni dan dječjih prava

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana dječjih prava u Novom Marofu je 20. studenog 2018. godine, u organizaciji Centra za socijalnu skrb Novi Marof, održana javna tribina: “Što su dječja prava i kako ih štitimo?”

Voditeljica tribine bila je Antonija Maltar, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Novi Marof, a uvodna predavanja održale su Božena Hokman, dipl. rehabilitator iz Osnovne škole Novi Marof, Martina Samac, dr. med. spec. pedijatar iz Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, Mirjana Četrtek, dipl. pravnica iz Centra za socijalnu skrb Novi Marof i Mladenka Ravenski, predsjednice Udruge udomitelja „Nada“ iz Ivanca.

Od 20. studenog 1989. godine, na poticaj Organizacije ujedinjenih naroda, u cijelom svijetu se obilježava Međunarodni dan dječjih prava. Njime se želi senzibilizirati javnost i ustanove za potrebu zaštite djece od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije. To je prilika da govorimo o uspješnoj praksi i da promišljamo što je potrebno činiti radi zaštite dječjih prava.

Na ovaj dan na poseban način treba razmatrati položaj djece u najsiromašnijim dijelovima planeta, kad su milijuni djece uskraćeni u osnovnim životnim pravima. U svijetu, ali i u našoj sredini je još uvijek prisutan problem zlostavljanja i zanemarivanja djece, a današnje vrijeme nosi sa sobom brojne izazove vezane uz ratne sukobe, klimatske promjene, migracije, trgovinu ljudima, pri čemu su djeca vrlo često žrtve.

Današnju javnu tribinu povodom obilježavanja Međunarodnog dana dječjih prava organizirali smo s ciljem razmjene informacija o zakonskom okviru i dobroj praksi u području promocije i zaštite dječjih prava u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na našu lokalnu zajednicu, osvještavanja percepcije dječjih prava od strane građana i stručnjaka te prepoznati mogućnosti za još bolju suradnju svih društvenih čimbenika u zaštiti dječjih prava.

Zaključci ove tribine su:

Djeca imaju pravo na razvoj, odgoj i obrazovanje. Obrazovanje prilagođeno mogućnostima svakog djeteta, temelj je za život dostojan čovjeka u odrasloj dobi i prevencija siromaštva i socijalne isključenosti. Uloga je obrazovnih ustanova da odgoj i obrazovanje prilagode različitim mogućnostima djece, od nadarenih do onih s teškoćama u razvoju, te da razvijaju toleranciju i prihvaćanje različitosti.

Djeca imaju pravo na odrastanje u zdravom okruženju, na očuvanje zdravlja i na primjerenu zdravstvenu zaštitu u slučaju bolesti. Moderno doba nosi nove rizike, osobito u području mentalnog zdravlja, ovisnosti, ranog obolijevanja od teških bolesti, pa se i aktivnosti u području brige o zdravlju djece trebaju prilagoditi ovim izazovima.

Djeca imaju pravo na život u obitelji, životni standard i zaštitu od svakog oblika zlostavljanja i zanemarivanja. U sustavu socijalne skrbi posebno se vodi briga o djeci kojoj su ugrožena njihova prava. Istaknuta je nužnost suradnje svih dionika u društvu radi dobivanja pravovremene informacije o potrebi intervencije u obitelji te suradnja u području osiguravanja najprimjerenijeg oblika podrške obitelji i zaštite djece.

Djeca imaju pravo na ljubav i život u obiteljskom okruženju. Poticajno obiteljsko okruženje, u kojem odrasle osobe s pažnjom i ljubavlju skrbe o djeci i osiguravaju im uvjete za normalno odrastanje od presudnog je značaja za razvoj djeteta u cjelovitu, zdravu osobu sposobnu za samostalan život. Kad to nije moguće ostvariti u biološkoj obitelji, tada se djeca smještavaju u obitelji udomitelja, zamjenske obitelji, u kojima žive privremeno, dok se biološka obitelj ne osposobi za skrb o djeci ili do njihovog posvojenja.

Djeca imaju pravo, a odrasli su im dužni omogućiti da izraze svoje mišljenje prilikom donošenja svih važnijih odluka koje se odnose na njihov obiteljski život, zdravlje, obrazovanje, organiziranje slobodnog vremena.

Posebno je istaknuta važnost podrške obiteljima, biološkim ili zamjenskim, kako bi obitelj mogla na najbolji način ispuniti svoju ulogu u odrastanju djece i ostvarivanju dječjih prava.

O pravima djece i njihovoj zaštiti potrebno je neprekidno promišljati s ciljem educiranja javnosti i širenja svijesti o stanju u društvu i stvaranju društvenog okruženja u kojem će se dječja prava štititi na najbolji način.

Skip to content