Select Page

ODLUKA O UVOĐENJU VIDEONADZORA

ODLUKA O UVOĐENJU VIDEONADZORA

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Novi Marof (KLASA: 012-01/15-01/2, URBROJ: 2186-79-01-15-5 od 21.10.2015.), članka 25.-29. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, članka 29. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) i članka 5. stavak 2. Pravilnika o tehničkoj i tjelesnoj zaštiti u Centru za socijalnu skrb Novi Marof (KLASA: 031-07/19-01/1, URBROJ: 2186-79-01-19-2 od 25.10.2019. godine), ravnatelj Centra za socijalnu skrb Novi Marof (u daljnjem tekstu: Centar) donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU VIDEONADZORA I O IMENOVANJU OSOBE ODGOVORNE ZA SUSTAV VIDEONADZORA I OBRADU I RAZMJENU OSOBNIH PODATAKA PUTEM VIDEONADZORA
(u daljnjem tekstu: Odluka)

I

Videosnimka dobivena nadzornom kamerom koja sadrži snimljen lik i / ili biometrijske značajke osobe predstavlja osobni podatak te se na sve videosnimke koje su po svom sadržaju osobni podaci u potpunosti primjenjuju odredbe Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i podzakonskih akata.

II

Prikupljanje, obrada i razmjena osobnih podataka putem videonadzora temelji se na legitimnom interesu Centra i može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi nositelja osobnih podataka koji su u suprotnosti s obradom podataka putem videonadzora.

Svrha iz stavka 1. ne može se postići blažim mjerama.

III

Videonadzor u smislu odredbi ove Odluke odnosi se na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane.

Videonadzorom su obuhvaćene prostorije i dijelovi prostorija: čekaonice i hodnici Centra te vanjska površina objekta, a čiji nadzor je nužan radi postizanja svrhe iz točke II ove Odluke.

Videonadzor ne obuhvaća prostorije u kojima zaposlenici i korisnici borave, prostorije predviđene za odmor, osobnu higijenu, toalet i sl.

O uvođenju videonadzora obavještavaju se zaposlenici, korisnici i druge osobe koje borave na vanjskom prostoru Centra i u zgradi Centra putem odgovarajućih obavijesti koje su istaknute na ulazu u Centar i u prostoru Centra.

IV

Za osobu odgovornu za rukovođenje sustavom videonadzora imenuje se zaposlenik Centra Željko Ratković.

Osoba iz stavka 1. dostupna je na broju telefona: 095 544 5211.

Voditelj obrade osobnih podataka putem videonadzora je predstavnik zaštitarske tvrtke s kojom Centar ima sklopljen ugovor o pružanju usluga tjelesne i tehničke zaštite.

Podaci o voditelju obrade istaknuti su na vidljivom mjestu uz obavijest o videonadzoru u Centru.

V

Odgovorna osoba za rukovođenje sustavom videonadzora (u daljnjem tekstu: odgovorna osoba) i predstavnik voditelja obrade osobnih podataka putem videonadzora (u daljnjem tekstu: voditelj obrade) moraju biti osposobljeni za upravljanje i uporabu sustava videonadzora te su dužni rukovati uređajima u skladu s tehničkim uputama.

VI

Odgovorna osoba i voditelj obrade dužni su poštivati načela obrade osobnih podataka:
– Osobne podatke obrađivati na pravedan i zakonit način,
– Osobne podatke koje prikuplja za posebne, izričite i zakonite svrhe samo u mjeri i opsegu koji je nužan za ispunjenje svrhe iz točke II ove Odluke,
– Konfigurirati sustav odnosno podešavati vidno polje kamera na područje snimanja za koje je namijenjen,
– Obrađivati osobne podatke samo u vremenskom razdoblju potrebnom za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni; snimke se ne čuvaju duže od 30 dana,
– Osobne podatke čuvati u obliku koji dopušta identifikaciju nositelja podataka, ne dulje nego što je to potrebno za svrhu za koju se podaci prikupljaju i dalje obrađuju.

VI

Odgovorna osoba i voditelj obrade dužni su:
– koristiti snimljene materijale isključivo radi postizanja svrhe iz točke II ove Odluke,
– zaštititi ih od emitiranja u javnosti ili pred osobama koje nemaju ovlasti na nadzor opće sigurnosti i zaštite na radu,
– osigurati da snimljeni materijali ne budu dostupni neovlaštenim osobama.

Prije davanja osobnih podataka na korištenje drugim primateljima, prema posebnim propisima voditelj obrade osobnih podataka dužni su o tome informirati nositelja osobnih podataka.

VII

Odgovorna osoba i voditelj obrade imaju pristup kamerama za videonadzor i na daljinu putem internetske mreže.
Pristup kamerama za videonadzor putem internetske mreže zaštićen je lozinkom.

VIII

Odgovorna osoba dužna je voditi zbirku osobnih podataka.

Zbirka osobnih podataka prikupljenih putem videonadzora sadrži:
– snimke na prijenosnim medijima,
– podatke o tome kada su određeni osobni podaci iz sustava videonadzora korišteni ili na drugi način obrađeni (izrađena kopija) i tko je to učinio.

Razdoblje pravne zaštite od neovlaštenog prijenosa ili obrade osobnih podataka je 5 godina.

IX

Videozapisi se čuvaju 30 dana.

Pristup arhivu videozapisa i pravo gledanja videozapisa ima samo odgovorna osoba , voditelj obrade i ravnatelj Centra.

Odgovorna osoba i ravnatelj su odgovorni za odlučivanje o prihvatljivosti pristupa drugim osobama, kao i za prijenos i pohranu snimaka na prijenosnim medijima.

Na prijenosne medije pohranjuju se snimke pojedinačnih incidenata za koje odgovorna osoba i ravnatelj Centra smatraju da ih je potrebno spremiti, u slučajevima kada se radi o dokazu u kaznenom postupku.

Snimke na prijenosnim medijima moraju se čuvati na sigurnom u zaštićenom prostoru tvrtke, sukladno odredbama Pravilnika o zaštiti osobnih podataka.

O svim snimkama vodi se evidencija kao o postupanju s osobnim podacima, uključujući i podatke o: datum i vremenu snimanja, broj/u kamera, području snimanja, mjestu pohrane, datumu brisanja ili uništavanja snimki te tko je naručio i tko provodi presnimavanje.

X

Ako snimke pojedinog događaja ili situacije ukazuju na sumnju na kazneno djelo, potrebno je o tome obavijestiti policiju. Na zahtjev policije ili drugih nadležnih tijela snimka se dostavlja u pisanom obliku ili na prijenosnom mediju.

Dostavljanje kopije snimke bit će zabilježeno u zbirci osobnih podataka.

XI

Osoba čiji su podaci snimljeni putem sustava videonadzora u svakom trenutku ima sljedeća prava:
– pravo na pristup podacima i uvid u podatke,
– pravo na informiranost o obradi osobnih podataka,
– pravo na podnošenje prigovora,
– pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju da su podaci nepotpuni ili netočni,
– pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade,
– kontakt osobe za predaju zahtjeva.

XII

Odgovorna osoba i voditelj obrade dužni su čuvati povjerljivost osobnih podataka prikupljenih putem videonadzora i poduzimaju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, u dogovoru sa službenikom za zaštitu osobnih podataka Centra, od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

XIII

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Centra.

Novi Marof, 25.10.2019. godine

About The Author

Skip to content