Select Page

PRAVILNIK O TEHNIČKOJ I TJELESNOJ ZAŠTITI U CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF

Na temelju članka 48. Statuta Centra za socijalnu skrb Novi Marof (KLASA: 012-01/15-01/2, URBROJ: 2186-79-01-15-5 od 21.10.2015.), članka 3. Zakona o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10 i 139/10) ) i na temelju odredbi Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (NN broj: 45/05, 21/07, 32/09 i 68/09), Centar za socijalnu skrb Novi Marof, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, donosi

PRAVILNIK
O TEHNIČKOJ I TJELESNOJ ZAŠTITI U CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF

I UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Svrha ovoga Pravilnika je smanjenje rizika i povećanje sigurnosti zaposlenika i korisnika u Centru za socijalnu skrb Novi Marof (u daljnjem tekstu: Centar) na najveću moguću mjeru, izbjegavanje neželjenih incidenata i zaštita imovine.

II MJERE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE

Članak 2.

Zaštita osoba i imovine osigurava se primjenom odgovarajućih prostorno-tehničkih i organizacijskih mjera te primjenom mjera tjelesne i tehničke zaštite.

Pod prostorno-tehničkim mjerama zaštite podrazumijevaju se opći minimalni uvjeti kojima se definira odgovarajuće uređenje unutarnjeg i vanjskog prostora Centra u svrhu omogućavanja nesmetanog i sigurnog kretanja i boravka korisnika i zaposlenika i nesmetano obavljanje djelatnosti.

Organizacijske mjere zaštite odnose se na ukupnost mjera usmjerenih na prevenciju i sprječavanje kaznenih djela u prostoru Centra.

Obavljanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine Centar osigurava sklapanjem ugovora s pravnom osobom koja ima odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite.

Ugovorom o obavljanju poslova tjelesne zaštite osoba i imovine ugovaraju se poslovi za zaštitara.
Zaštitari pri obavljanju poslova tjelesne zaštite mogu koristiti sredstva i uređaje tehničke zaštite.

PROSTORNO TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE

Članak 3.

Prostorno tehničke mjere zaštite podrazumijevaju:
– primjenu protuprepadnog sustava s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma
– primjenu protuprovalnog sustava s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma i spajanjem na telekomunikacijske uređaje zaštitarske službe i osobe ovlaštene za zaštitu i sigurnost u Centru
– neprekidni sustav video-nadzora unutar i izvan objekta s pohranom video-zapisa u digitalnom obliku
– kontrolu ulaza i izlaza osoba korištenjem prolaznog detektora metala (portala) kao i ručnog detektora metala.

Članak 4.

Uređaji za obradu, snimanje i pohranu snimljenog materijala kojima se štiti vanjski i unutarnji prostor Centra moraju biti minimalno one rezolucije koja će omogućiti detekciju, prepoznavanje i identifikaciju osoba u štićenom prostoru.

Svi uređaji sustava video-nadzora moraju imati dnevno/noćni način rada korištenjem kamera u boji i snimača visoke rezolucije, a unutarnje kamere koje pokrivaju ulaz u Centra moraju imati široki dinamički opseg radi kompenzacije pozadinskog svjetla.

Sve unutarnje i vanjske kamere moraju biti postavljene tako da optimalno pokrivaju unutarnji prostor i vanjski perimetar štićenog objekta, a u vidnom polju kamera ne smiju se nalaziti nikakve prepreke koje bi onemogućavale funkcionalnost sustava.

Snimač mora biti zaštićen od sabotaže i otuđenja na način da bude smješten u štićenom prostoru (kontrolnoj sobi ili čvrstom spremištu pod ključem ili na što nedostupnijem mjestu u poslovnici ili u izdvojenoj prostoriji) ili pohranjen u ormar ili posebni spremnik s mehaničkim zaključavanjem ili u odgovarajuće kućište učvršćeno za čvrstu površinu poda, zida ili drugog nepokretnog objekta.

Za neprekidno nesmetano funkcioniranje sustava tehničke zaštite potrebno je osigurati rezervno napajanje električnom energijom putem UPS uređaja ili rezervnih baterija ili na drugi način u trajanju od najmanje 30 minuta.

Prolazni detektor metala treba se nalaziti na ulazu u unutarnji prostor Centra.

Članak 5.

Centar je dužan istaknuti obavijest o zaštiti prostora video nadzorom na način da se u unutrašnjosti Centra kao i na glavnom ulazu za stranke na vidnom mjestu istaknu oznake štićenja poslovnice u dimenzijama, oblicima i bojama koje omogućavaju njihovo jasno uočavanje.

Članak 6.

Provedba tehničke zaštite provodi se isključivo unutar perimetra tehničke zaštite koji odvaja štićeni prostor ili građevinu od okolnog prostora.

ORGANIZACIJSKE MJERE

Članak 6.

Centar je dužan sastaviti Kućni red – pisana pravila ponašanja korisnika i drugih osoba koje posjećuju Centar.

Kućni red je potrebno istaknuti na vidljivom mjestu na glavnom ulazu za stranke u dimenzijama, oblicima i bojama koje omogućavaju njihovo jasno uočavanje.

TJELESNA ZAŠTITA

Članak 7.

Tjelesna zaštita provodi se sukladno propisima koji uređuju područje privatne zaštite, a provode je zaštitari. Zaštitari tijekom radnog vremena u prostoru Centra ne smiju biti zaduženi poslovima koji remete obavljanje poslova zaštite osoba i imovine.

Članak 8.

Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine podrazumijeva se osobito:
– Kontrolu ulaza i izlaza osoba (zaposlenika, vanjskih izvoditelja radova, dobavljača, servisera i drugih osoba) u/iz štićenog objekta;
– Utvrđivanje identiteta osoba koje ulaze, odnosno izlaze iz štićenog objekta u radno vrijeme te vođenje propisane pisane evidencije;
– Pregled osoba i predmeta prilikom ulaska/izlaska iz štićenog objekta, uz korištenje tehničkog sredstva (ručni detektor metala ili drugo odgovarajuće tehničko sredstvo);
– Sprečavanje ulaska osobe koju zaposlenik korisnika iz bilo kojeg razloga ne želi primiti;
– Udaljavanje osoba koje remete propisani red i mir iz objekta koji štiti;
– Sprečavanje pristupa neovlaštenim osobama štićenom objektu;
– Zadržavanje osobe koja je u štićenom objektu zatečena u činjenu prekršaja protiv reda i mira i kaznenog djela do dolaska policije;
– Sprječavanje i otkrivanje štetne pojave i protupravne radnje koje bi mogle ugroziti osobe i imovinu koja je predmet zaštite te poduzimanje mjera zaštite radi otklanjanje istih; obilazak objekta u radno vrijeme u pravilnim vremenskim razmacima radi utvrđivanja ispravnosti stanja u objektu i prostoru, sukladno uputama i procedurama za rad zaštitara;
– Provedba ostalih zaštitarskih poslova sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti i uputama ravnatelja Centra.

Članak 9.

Zaštitar koji obavlja poslove tjelesne zaštite na svom radnom mjestu mora biti smješten na poziciji koja mu omogućava pregled najvećeg dijela unutarnjeg prostora Centra i vanjskog opsega, pratiti događanja u i izvan objekta vizualno i putem prikaza s kamera te provjeravati stanje ispravnosti i funkcionalnosti sustava.

Zaštitar koji obavlja poslove tjelesne zaštite u Centru ne smije napuštati prostor štićenog objekta tijekom radnog vremena, osim izuzetno u okolnostima neposredne životne opasnosti.

Zaštitar u Centru mora, osim osnovnih uvjeta i ovlasti propisanih propisima koji uređuju djelatnost privatne zaštite, biti budan i koncentriran na posao koji obavlja, ne smije biti pod utjecajem alkohola i drugih opijata, te se mora sa strankama i zaposlenicima ophoditi na uljudan način.

Zaštita mora uvijek imati istaknutu zaštitarsku iskaznicu. Iznimno, do dobivanja zaštitarske iskaznice zaštitar mora imati uz sebe presliku rješenja policijske uprave o dopuštenju za obavljanje poslova zaštite – zaštitara.

Poslovi tjelesne zaštite obavljaju se u službenoj odori zaštitarske tvrtke.
U slučaju saznanja o postojanju nepravilnosti u radu zaštitara, o tome je potrebno bez odgode, pisanim putem, obavijestiti zaštitarsku tvrtku i podnijeti pisani zahtjev za zamjenom zaštitara.

Ukoliko bi u štićeni objekt bila upućena, kao zaštitar, osoba koja nema zaštitarsku iskaznicu, odnosno, presliku rješenja Ministarstva unutarnjih poslova privatne zaštite-zaštitara, o tome je potrebno, bez odgode, obavijestiti Sektor za inspekcijske poslove ili Odjel inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova.
Zaštitar je dužan uputiti stranke na pisana pravila ponašanja stranaka i drugih osoba koje posjećuju Centar. Pravila ponašanja trebaju se nalaziti na vidljivom mjestu u Centru.

Nakon utvrđivanja identiteta te pregleda osoba i predmeta od strane zaštitara, zaposlenik, na poziv zaštitara, dolazi po stranku, preuzima ju i nakon obavljene službene radnje stranku dovodi do zaštitara.

Članak 10.

Provedbu mjera zaštite osoba i imovine nadzire ravnatelj Centra.

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ovaj Pravilnik objavit će se na oglasnoj ploči Centra i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Članak 12.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način propisan za njegovo donošenje.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
NOVI MAROF

KLASA: 031-07/19-01/1
URBROJ: 2186-79-01-19-2
Novi Marof, 25.10.2019.

About The Author

Skip to content