Select Page

PLAN I PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF

PLAN I PROGRAM RADA  CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF

KLASA: 550-01/19-01/77
URBROJ: 2186-79-01-19-1
Novi Marof, 30.12.2019.

Na temelju čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Novi Marof, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Novi Marof, na prijedlog ravnatelja, na sjednici održanoj 30.12.2019. godine donosi

PLAN I PROGRAM RADA
CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF
u 2020. godini

I OPĆI PODACI O CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF

Centar za socijalnu skrb Novi Marof (u daljnjem tekstu: Centar) je ustanova s javnim ovlastima, osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01/12-01/52, URBROJ: 519-09-2-4/1-12-1 od 2. travnja 2012. godine.
Sjedište Centra je u Novom Marofu, Ulica Miroslava Krleže 4.
Centar je osnovan za područje Grada Novog Marofa i Grada Varaždinskih Toplica, te za područja općina Breznica, Breznički Hum, Ljubešćica i Visoko.
Sva važna pitanja vezana uz rad Centra (naziv i sjedište, djelatnost, pravni položaj, zastupanje i predstavljanje, unutarnji ustroj, tijela Centra i djelokrug njihovog rada, javnost rada Centra, opći akti, službena tajna i ostala pitanja) utvrđena su Statutom Centra, u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o ustanovama.

II MISIJA I VIZIJA

Misija:

Profesionalno i u skladu s načelima socijalne skrbi pomažemo građanima u ostvarivanju njihovih prava u sustavu socijalne skrbi i u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.
Pružamo podršku i poduzimamo zakonom predviđene mjere s ciljem rješavanja osobnih teškoća, obiteljskih problema, teškoća u podizanju i odgoju djece, brizi o starima, nemoćnima i drugim osobama kojima je potrebna pomoć društva.
Aktivnim djelovanjem u zajednici potičemo institucije, privredne subjekte, nevladine organizacije i pojedince na djelovanje s ciljem ostvarivanja ljudskih prava i postizanja socijalne pravde za sve članove zajednice.

Vizija:

Centar za socijalnu skrb djeluje u okruženju u kojem svi građani, osobito oni kojima je potrebna pomoć društva, ostvaruju svoja prava i zadovoljavaju osnovne životne potrebe.
Uz podršku svih dionika u zajednici građani se osnažuju za odgovornu brigu o sebi i svojim obiteljima.

Ciljevi:

1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravanja osnovnih životnih potreba, u skladu s načelima socijalne skrbi;

2. Unapređivati rad stručnih radnika sa svim korisničkim skupinama;

3. Unapređivati suradnju s dionicima u zajednici;

4. Senzibilizirati zajednicu za socijalne potrebe i poticati razvijanje socijalnih usluga i drugih oblika podrške u zajednici.

III DJELATNOST CENTRA

Pravni okvir

Djelatnost Centra određena je člankom 127. i 128. Zakona o socijalnoj skrbi. Zakonom su određeni poslovi koje Centar obavlja na temelju javnih ovlasti i drugi stručni poslovi Centra.

Javne ovlasti Centra određene su člankom 127. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17).
Javne ovlasti i način postupanja Centra proizlaze iz niza zakona, a najvećim dijelom iz: Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o udomiteljstvu, Obiteljskog zakona, Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Kaznenog zakona, Zakona o izvršenju kazne zatvora, Zakona o sudovima za mladež, Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, Zakona o obveznim odnosima, Zakona o nasljeđivanju, Zakona o zemljišnim knjigama, Zakona o upravnom postupku, zatim iz Konvencije o pravima djeteta, Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, te drugih podzakonskih akata, uredbi i direktiva EU, strategija i protokola.

Osim javnih ovlasti, Centar, na temelju čl. 128. Zakona o socijalnoj skrbi, obavlja i druge stručne poslove, te u svom radu surađuje s državnim tijelima, drugim ustanovama, udrugama, s općinama, gradovima i županijom i zajedno s njima planira aktivnosti i pružanje materijalne i nematerijalne pomoći s ciljem unapređenja života i osnaživanja svih građana, a osobito najranjivijih skupina.

Korisnici

Centar za socijalnu skrb posebno štiti prava i interese ranjivih skupina, kao što su: siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe, djeca bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca žrtve obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, djeca žrtve trgovanja ljudima, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, djeca bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta te djeca strani državljani bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njima, trudnice ili roditelji s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život, obitelji kojima je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška, odrasle osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog ili drugog nasilja te žrtve trgovanja ljudima, osobe koje zbog starosti ili nemoći ne mogu samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama, osobe ovisnici o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, beskućnici, stranci pod supsidijarnom zaštitom, azilanti.

Centar ima obvezu pružati različite vrste pomoći osobama koje zbog nepovoljnih socijalnih i ekonomskih prilika, nesređenih obiteljskih odnosa ili drugih osobnih poteškoća nisu u mogućnosti sami, niti uz pomoć članova obitelji:
– zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe,
– postići skladne odnose s članovima obitelji
– uspješno izvršavati obveze prema osobama o kojima su dužni skrbiti,
– uključiti se u život zajednice.

Načela

Stručni radnici Centra rukovode se u svom radu načelima socijalne skrbi: načelo supsidijarnosti, načelo socijalne pravičnosti, načelo slobode izbora, načelo dostupnosti, načelo individualizacije, načelo uključenosti korisnika u zajednicu, načelo pravodobnosti, načelo poštivanja ljudskih prava i integriteta korisnika, načelo zabrane diskriminacije, načelo informiranosti o pravima i uslugama, načelo sudjelovanja u donošenju odluka, načelo tajnosti i zaštite osobnih podataka, načelo poštivanja privatnosti i načelo podnošenja pritužbe.

Prostorna obilježja i stanovništvo
Specifičnosti i prioriteti

Centar djeluje na prostoru površine oko 300 km2, na kojem živi 26544 stanovnika (izvor: popis stanovništva 2011.g.). Upravno teritorijalni ustroj obuhvaća 6 jedinica lokalne samouprave – dva grada (Novi Marof i Varaždinske Toplice) i četiri općine (Breznički Hum, Breznica sa sjedištem u Bisagu, Ljubešćica i Visoko). Na ukupnom prostoru nalaze se 73 naselja. Prema prostornim obilježjima, južni i zapadni dio područja je pretežno ruralni, a sjeverni i istočni dio je urbaniziraniji. Veća naselja se nalaze uz državne ceste i prometna povezanost je dobra, no zaselci koji su udaljeniji od glavnih prometnica, na brdskim područjima, slabo su prometno povezani, izolirani, bez potrebnih socijalnih usluga i servisa koji bi olakšali život uglavnom starijoj populaciji na ovim područjima.
Statistički podaci, na temelju popisa stanovništva 2011. godine, pokazuju da je prosječna starost stanovništva ukupnog područja 41 godinu, što ukazuje na velik broj starijih osoba u ukupnoj populaciji. Ukupni broj osoba starijih od 65 godina je 6884 (od ukupno 26 544 ), što čini više od četvrtine ukupnog broja stanovnika.
Statistički podaci pokazuju da je u ukupnoj populaciji bilo 43 % ekonomski neaktivnog stanovništva (nezaposleni, umirovljenici, učenici, studenti), a 23 % osoba bez vlastitih prihoda (plaće ili mirovine). Ovi podaci govore o nepovoljnoj ekonomskoj situaciji i povećanoj potrebi za intervencijom društva radi osiguravanja osnovnih životnih potreba. Dugotrajna nezaposlenost velikog broja građana dovela je do osiromašenja, prezaduženosti i niza popratnih psihosocijalnih problema koji su nepovoljno utjecali na kvalitetu života i socijalno funkcioniranje pojedinaca i obitelji. U posljednje tri do četiri godine se smanjio broj nezaposlenih osoba, što se očituje u blagom smanjenju broja korisnika zajamčene minimalne naknade, no to nije dovelo do značajnijeg povećanja kvalitete života najsiromašnijeg dijela stanovništva.
S obzirom na demografske trendove (starenje stanovništva), koji su potencirani iseljavanjem mlađe populacije i s ovih područja, raste potreba za razvijanjem usluga podrške i zbrinjavanja sve starije populacije na području nadležnosti ovog Centra. Opisano stanje iziskuje i pojačani angažman svih javnih službi, pa tako i onih u sustavu socijalne skrbi, kako bi se građanima osiguralo ostvarivanje njihovih prava i potreba.
Nedostatak servisa i slaba dostupnost socijalnih usluga predstavlja teškoću u radu stručnih radnika u sustavu socijalne skrbi jer zbog nepostojanja odgovarajuće pomoći i podrške nije moguće građanima osigurati uslugu koja im je potrebna. Nažalost, u odnosu na prethodne godine, ni u javnom sektoru niti u civilnom sektoru nije došlo do razvoja bilo kakvih oblika podrške i mogućnosti korištenja socijalnih usluga na našem prostoru. S obzirom na demografska obilježja stanovništva i sve kompleksnijih potreba, nesrazmjer između potreba i oblika podrške postaje sve veći.

Centar planira i u narednoj godini, osim rada na temelju javnih ovlasti, poduzimati i druge aktivnosti usmjerene na aktiviranje raspoloživih resursa, pružanje informacija, senzibiliziranje za pojedine potrebe, stručnu podršku i međuresornu suradnju.

Uvjeti – kadrovski, prostorni

Centar ima ograničene kadrovske resurse za obavljanje djelatnosti za koju je zadužen. Od 2004. godine u Centru nije došlo do povećanja broja stručnih radnika, dok se opseg poslova i broj korisnika iz godine u godinu povećava. U sustavu socijalne skrbi još uvijek je na snazi zabrana zapošljavanja novih radnika.
U Centru je zaposleno na neodređeno vrijeme ukupno 16 radnika, među kojima je, uz ravnatelja, još 10 stručnih radnika. Općim aktom Centra (Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Novi Marof od 10.07.2015. godine) utvrđena je potreba za radom ukupno 24,5 radnika, a u ovom broju zaposlenih treba biti 19 stručnih radnika (18 i ravnatelj). Dakle, proizlazi da svaki stručni radnik treba obavljati poslove za dva radna mjesta. Sve ovo ima za posljedicu preopterećenost postojećih stručnih radnika u rješavanju zahtjeva za ostvarivanje prava korisnika i u prepoznavanju prioriteta u postupanju po službenoj dužnosti, ali i visok rizik od propusta u postupanju.

U Centru dugi niz godina nisu bili ispunjeni uvjeti minimalni uvjeti prostora. U listopadu 2019. godine se Centar preselio na novu adresu, u novoizgrađenu zgradu Centra, tako da su napokon osigurani primjereni prostorni uvjeti za normalno obavljanje djelatnosti, što znači da svaki stručni radnik ima svoj ured, što osigurava privatnost u radu s korisnicima, osiguran je prostor za rad stručnog tima i prostor za održavanje sastanaka, za edukaciju udomitelja, za edukacije stručnih radnika, za što smo dosad trebali iznajmljivati prostor izvan Centra.
U novoj zgradi Centra osiguran je i adekvatan prostor za čuvanje dokumentacijske i arhivske građe.
S obzirom na to da još nije dovršen ponovljeni postupak nabave za opremu i namještaj za novu zgradu Centra, koji provodi ministarstvo, tijekom 2020. godine očekujemo dovršenje postupka i nabavu novog namještaja. Također očekujemo rješavanje do sada neriješenih problema za uspostavljanje odgovarajuće internetske veze i telefonskih linija, za što za sada ne postoje tehnički preduvjeti.
Održavanje nove zgrade zahtijeva i povećane troškove održavanja, tako da će biti potrebno osigurati dodatna financijska sredstva za materijalno i financijsko održavanje u 2010. godini.

IV FINANCIRANJE DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI

Financiranje djelatnosti socijalne skrbi određeno je Zakonom o socijalnoj skrbi.
Sredstva za financiranje djelatnosti socijalne skrbi osiguravaju se iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, sredstava proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave, sredstava proračuna jedinica lokalne samouprave, prihoda ostvarenih sudjelovanjem korisnika i njihovih obveznika uzdržavanja u plaćanju troškova socijalnih usluga, vlastitih prihoda i donacija, pomoći i ostalih namjenskih prihoda.

Državni proračun

Iz sredstava proračuna Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva namijenjena za novčane naknade i za socijalne usluge koje se pružaju korisnicima socijalne skrbi.

Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Varaždinska županija u svom proračunu osigurava sredstva za troškove ogrjeva.

Jedinice lokalne samouprave dužne su osiguravati sredstva za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja.
Sredstva za podmirenje troškova stanovanja za korisnike zajamčene minimalne naknade osigurava, u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, samo Grad Novi Marof. Grad Varaždinske Toplice dodjeljuje jednokratne naknade građanima u teškim ekonomskim i obiteljskim prilikama na temelju odluka Socijalnog vijeća, ali ne priznaje pravo na naknadu za troškove stanovanja u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi. Općine Breznica, Breznički Hum, Ljubešćica i Visoko ne osiguravaju sredstva za podmirenje troškova stanovanja.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi, na način propisan njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva.
Jedinice lokalne samouprave nemaju opće akte kojima bi utvrdili kriterije za dodjelu takvih naknada. Grad Novi Marof i Grad Varaždinske Toplice osiguravaju u pojedinim slučajevima novčane naknade za zadovoljavanje potreba socijalno ugroženim građanima sa svojeg područja, u dogovoru s Centrom. Stručni radnici Centra su uključeni u rad Socijalnog vijeća Grada Varaždinske Toplice.

Prihodi ostvareni sudjelovanjem korisnika i njihovih obveznika uzdržavanja u plaćanju troškova socijalnih usluga

Sredstva uplaćena na račun Centra u svrhu sudjelovanja korisnika i njegovih obveznika uzdržavanja u plaćanju socijalnih usluga uplaćuju se u cijelosti u državni proračun.

Donacije, pomoći i ostali namjenski prihodi

Sredstva donacija, pomoći i ostali namjenski prihodi koriste se u svrhu za koju su namijenjeni, a ukoliko njihova namjena nije unaprijed određena, koriste se za nabavu darova za djecu smještenu u udomiteljsku obitelj ili za podmirenje određene potrebe korisnika na temelju odluke stručnog vijeća Centra, u slučajevima kad se za tu svrhu ne mogu osigurati sredstva iz drugih izvora.

V FINANCIRANJE RADA CENTRA

Financiranje rada centara za socijalnu skrb i financiranje djelatnosti socijalne skrbi određeno je Zakonom o socijalnoj skrbi (čl. 115. – 120.).

Državni proračun

Republika Hrvatska osigurava u državnom proračunu sredstva za financiranje centara za socijalnu skrb, i to: za rashode za zaposlene (bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće), za materijalne rashode (naknade za prijevoz na posao i s posla, obveznu stručnu izobrazbu radnika) te za rashode za nabavu nefinancijske imovine (materijalne i nematerijalne imovine, građevina, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, informatizacije, dodatnih ulaganja u nefinancijsku imovinu i dr.).

Varaždinska županija

U proračunu jedinice područne (regionalne) samouprave osiguravaju se sredstva za materijalne rashode i financijske rashode centra za socijalnu skrb, i to: naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za rad na terenu, naknade za odvojeni život te stručno usavršavanje zaposlenika), rashode za materijal i energiju (uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće održavanje i investicijsko održavanje i sitni inventar), rashode za usluge (telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine osim najma vozila, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge), ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad povjerenstava, upravnog vijeća i slično, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja), financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutne klauzule, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode).
Visina sredstva za materijalne i financijske rashode centara utvrđuje se za svaku godinu Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva.

VI TIJELA CENTRA

Tijela Centra su utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi i Statutom Centra:
1. Upravno vijeće,
2. Ravnatelj,
3. Stručno vijeće.

Upravno vijeće

Centrom upravlja Upravno vijeće.
Osnivanje, sastav, ovlasti i način rada Upravnog vijeća utvrđeni su Zakonom o socijalnoj skrbi i Statutom Centra.

Rad Upravnog vijeća odvija se na sjednicama, na kojima, na temelju dokumentacije za čiju je pripremu odgovoran ravnatelj, Upravno vijeće donosi odluke o financijskom poslovanju Centra i prati njihovo provođenje, donosi opće akte u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i Statutom Centra i prati zakonitost rada Centra, prati provođenje poslova temeljem javnih ovlasti i drugih stručnih poslova Centra te svojim smjernicama i uputama doprinosi postizanju zadanih ciljeva.

19. lipnja 2020. godine prestaje mandat svim članovima Upravnog vijeća. Od strane Ministarstva bit će donijeta odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća u novom mandatu.

Ravnatelj

Ravnatelj Centra je odgovoran za provođenje djelatnosti Centra koja je utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi, te za zakonito provođenje poslova vezanih uz zasnivanje radnog odnosa i prava radnika, zaštitu i sigurnost na radu, zaštitu privatnosti i dostojanstva radnika i korisnika Centra, čuvanje imovine i opreme za rad Centra, zakonito korištenje proračunskih i drugih financijskih sredstava, vođenje dokumentacije i čuvanje arhivske građe Centra, za osiguravanje dostupnosti informacija o radu Centra.

S danom 8.11.2020. godine prestaje mandat ravnateljici Centra. Potrebno je do navedenog dana provesti natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra, pribaviti prethodnu suglasnost Ministarstva i imenovati ravnatelja za novo mandatno razdoblje.

Stručno vijeće

Stručno vijeće, koje čine svi stručni radnici Centra, na svojim sjednicama raspravlja o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenu zakonom i drugim propisima, o najsloženijim stručnim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i drugih djelatnosti centra za socijalnu skrb, o godišnjem planu i programu rada centra za socijalnu skrb, o potrebi stručnog usavršavanja, o ustroju centra i o drugim pitanjima koja se odnose na rad u Centru.

VII ORGANIZACIJA RADA CENTRA

Organizacija rada u Centru za socijalnu skrb Novi Marof, broj radnika i posebni uvjeti koje radnik mora ispunjavati za obavljanje poslova u Centru utvrđeni su Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova u Centru za socijalnu skrb Novi Marof.

U Centru je zaposleno ukupno 16 radnika, među kojima je, uz ravnatelja, još 10 stručnih radnika, jedan administrativni radnik, dva radnika u računovodstvu, vozač koji je ujedno i domar te čistačica s polovicom punog radnog vremena.

Općim aktom Centra (Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Novi Marof od 10.07.2015. godine) utvrđena je potreba za radom ukupno 24,5 radnika, a u ovom broju zaposlenih treba biti 19 stručnih radnika (18 + ravnatelj).

Poslovi koji se obavljaju u Centru raspoređeni su na postojeći broj stručnih i drugih radnika.
Radi unapređenja profesionalnih kompetencija nužnih u neposrednom radu sa korisnicima stručni radnici će se upućivati na edukacije, seminare, konferencije i druge oblike stručnog usavršavanja, ovisno o mogućnostima i interesima radnika vezanim uz radno mjesto i poslove koje obavljaju.

Tijekom 2020. godine očekuje se donošenje novog Zakona o socijalnoj skrbi i novog Pravilnika o unutarnjem ustroju rada u Centru i o potrebnom broju radnika u Centru.

Organizacija stručnog rada

Organizacija stručnog rada u Centru temelji se na normativnim okvirima, kao i na ciljevima i načelima socijalnog rada, uvažavajući trenutne kadrovske i materijalne mogućnosti. U slučaju donošenja novog zakonskog okvira (novi Zakon o socijalnoj skrbi i Pravilnika o unutarnjem ustroju rada u Centru i o potrebnom broju radnika u Centru), bit će potrebno organizirati i rasporediti poslove u Centru u skladu s novim propisima, a prema ministarstvu će se uputiti i zahtjev za novim zapošljavanjima.
U Centru se provodi timski pristup stručnom radu, u kojem je naglašena uloga socijalnog radnika kao voditelja, odnosno koordinatora individualnog plana skrbi za korisnika (samca ili obitelji).

Stručni poslovi u Centru obavljaju se u okviru sljedećih Odjela:
– Odjel za zaštitu djece, braka i obitelji.
– Odjel za zaštitu odraslih osoba.
U Odjelu za zaštitu djece, braka i obitelji obavljaju se poslovi po stručnim cjelinama:
– obiteljsko pravne zaštite i skrbništva nad djecom,
– zaštite djece i mladih s problemima u ponašanju,
– zaštite djece s teškoćama u razvoju.
U Odjelu za zaštitu odraslih osoba obavljaju se poslovi po stručnim cjelinama:
– novčane naknade,
– skrbništvo,
– zaštita odraslih i starijih osoba.

Poslovi koji se obavljaju temeljem javnih ovlasti

Poslovi koji se obavljaju temeljem javnih ovlasti raspoređeni su unutar pojedinih Odjela i Stručnih cjelina kako slijedi:

1. Odjel za zaštitu djece, braka i obitelji

U stručnoj cjelini Obiteljsko-pravne zaštite i skrbništva nad djecom obavljaju se poslovi iz područja zaštite braka, odnosa roditelja i djece, roditeljske skrbi, zaštite prava i dobrobiti djece, posvojenja, skrbništva za djecu i uzdržavanja.
Poslove u stručnoj cjelini Obiteljsko-pravna zaštita i skrbništvo za djecu obavljaju socijalni radnik, pravnik i psiholog.

U stručnoj cjelini Zaštite djece i mladih s poremećajem u ponašanju obavljaju se poslovi zaštite djece i mladih zatečenih u skitnji, zaštite djece i mladih – počinitelja kaznenih djela i prekršaja te poslovi posttretmanskog prihvata i pomoći maloljetnicima i mlađim punoljetnicima.
Poslove u stručnoj cjelini Zaštite djece i mladih s poremećajem u ponašanju obavljaju socijalni radnik i psiholog. U ovoj stručnoj cjelini treba raditi i socijalni pedagog.

U stručnoj cjelini Zaštite djece s teškoćama u razvoju obavljaju se poslovi priznavanja prava iz socijalne skrbi djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima.
Poslove u stručnoj cjelini Zaštite djece s teškoćama u razvoju obavlja socijalni radnik. Prema Pravilniku, ove poslove trebaju obavljati socijalni radnik i edukacijski rehabilitator.

Trenutno u Odjelu za zaštitu djece, braka i obitelji rade 1 pravnik, 1 psiholog i 2 socijalna radnika (ukupno 4 stručna radnika), dok je prema Pravilniku, potrebno zaposliti još 5 stručnih radnika, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

2. Odjel za zaštitu odraslih osoba

U stručnoj cjelini Novčanih naknada obavljaju se poslovi priznavanja prava na zajamčenu minimalnu naknadu, na jednokratnu naknadu, naknadu do zaposlenja, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i s jedinicama područne (regionalne) samouprave u postupcima vezanim uz priznavanje prava na pomoć za stanovanje, pomoć za ogrjev, uključivanje radno sposobnih korisnika novčanih naknada u rad za opće dobro, suradnja sa zavodima za zapošljavanje u praćenju aktivnog traženja posla i zapošljavanja radno sposobnih korisnika novčanih naknada te provođenje postupaka u predmetima radi povrata isplaćenih novčanih iznosa i naknade štete.
Poslove u stručnoj cjelini Novčanih naknada obavljaju socijalni radnik i pravnik.
U stručnoj cjelini Skrbništva obavljaju se poslovi podnošenja prijedloga i sudjelovanja u postupku pred sudom radi lišenja ili vraćanja poslovne sposobnosti, postupcima radi donošenja odluke o stavljanju pod skrbništvo i imenovanju skrbnika, imenovanja posebnog skrbnika, praćenje rada skrbnika i donošenje odluka vezanih uz brigu o osobi i imovini osoba pod skrbništvom.
Poslove u stručnoj cjelini Skrbništva obavljaju socijalni radnik, pravnik i psiholog.

U stručnoj cjelini Zaštite odraslih i starijih osoba obavljaju se poslovi u postupcima priznavanja prava iz socijalne skrbi odraslim osobama (osobe bez osnovnih sredstava za život, beskućnici, žrtve nasilja, žrtve trgovanja ljudima, starije osobe, osobe s invaliditetom, osobe koje su osuđene na izdržavanje kazne zatvora) – priznavanje prava na osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, jednokratnu naknadu korisnicima iz svoje nadležnosti, priznavanje prava na socijalne usluge.
U okviru ove stručne cjeline obavljaju se i poslovi udomiteljstva.
Poslove u stručnoj cjelini Zaštite odraslih i starijih osoba i udomiteljstva obavljaju socijalni radnik, pravnik i psiholog za poslove udomiteljstva.

Trenutno u Odjelu za odrasle osobe rade 1 pravnik i 4 socijalna radnika (ukupno 5 stručnih radnika), dok je prema Pravilniku potrebno zaposliti još 3 stručna radnika, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

U Centru ne postoji Prijemni ured, a umjesto toga jedan socijalni radnik uz poslove svoje stručne cjeline obavlja i poslove prijemnog ureda.
Poslovi prijemnog ureda obuhvaćaju uspostavljanje prvog kontakta s korisnikom, izradu inicijalne procjene potreba korisnika, zaprimanje i provjera dokumenata koji korisnik predoči, informiranje korisnika o pravima i uvjetima za njihovo ostvarivanje, ugovaranje termina za sastanak sa stručnim radnikom pojedinog odjela odnosno pomaganje u ostvarivanju kontakta s drugim pružateljem usluga.

Drugi stručni poslovi Centra

1. Aktivnosti u zajednici

Centar ima aktivnu ulogu u zajednici u promicanju prava građana, osobito ranjivih skupina i povezivanju radi zajedničkog djelovanja sa svim dionicima u društvu koje mogu svojim djelovanjem pridonijeti kvaliteti života svih građana.

Stručni radnici provode aktivnosti u zajednici usmjerene:
– integraciji i podizanju kvalitete javnih usluga kojima je cilj unapređenje kvalitete života obitelji i djece,
– prevenciji nasilja u obitelji, nasilja nad djecom, vršnjačkog nasilja, ovisnosti, trgovanja ljudima,
– prevenciji vršnjačkog nasilja, ovisnosti, vršenja kaznenih djela i prekršaja,
– senzibilizaciji građana i javnih vlasti o potrebama djece s teškoćama u razvoju,
– integraciji i podizanju kvalitete javnih usluga te suradnje s nevladinim organizacijama s ciljem unapređenja kvalitete života i odrastanja djece i mladih, djece s teškoćama u razvoju i njihovog uključivanja u zajednicu,
– poticanju razvoja udomiteljstva.

Stručni radnici Centra:
– surađuju s nevladinim organizacijama s ciljem razvoja i unapređenja usluga ili osiguravanja jednokratnih i povremenih pomoći koje se pružaju osobama bez sredstava za život,
– surađuju s jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave s ciljem organiziranja drugih oblika materijalnih pomoći i potpora (prehrana u pučkim kuhinjama, privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište ili prenoćište, zbrinjavanje osoba koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu u socijalne stanove, subvencije u plaćanju pojedinih socijalnih i drugih usluga), poticanja volonterskog rada u socijalnoj skrbi te razvijanja drugih oblika socijalne skrbi,
– surađuju sa svim dionicima u zajednici radi zbrinjavanja osoba i obitelji koje su se zbog elementarnih nepogoda ili sličnih razloga našle izvan mjesta svog prebivališta.

2. Javnost rada Centra

Centar o svom radu obavještava javnost putem različitih medija – radijskih emisija, web stranice Centra, osiguravanjem pristupa informacijama u skladu s Zakonom o pristupu informacijama.
Centar informira javnost o pravima u sustavu socijalne skrbi te o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava, kao i o drugim važnim pitanjima kojima se osigurava fizička i ekonomska dostupnost korisnicima.
Korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi Centar osigurava tajnost i zaštitu osobnih podataka.

Računovodstveni, administrativni, kadrovski i pomoćni poslovi

U Centru se obavljaju računovodstveni, administrativni i kadrovski i pomoćni poslovi.

Računovodstveno-financijski poslovi obuhvaćaju financijsko računovodstvene poslove, obračune plaća i naknada radnicima, obračune i isplate novčanih naknada korisnicima prava iz socijalne skrbi i korisnicima po posebnim propisima te pružateljima socijalnih usluga, vođenje analitike i praćenje naplate obveza sudjelovanja u plaćanju cijena socijalnih usluga i naknada štete.
Računovodstveno-financijske poslove obavljaju voditelj računovodstva i računovodstveni referent – blagajnik i likvidator.

Administrativni poslovi obuhvaćaju poslove urudžbenog zapisnika, otpremu pošte i čuvanje arhivske i registraturne građe i vođenje arhivskih knjiga.
Kadrovski poslovi obuhvaćaju poslove vezane uz rješavanje o pravima radnika iz radnog odnosa i vođenje personalnih dosjea radnika Centra.

Pomoćno-tehnički poslovi su poslovi vozača i poslovi čišćenja. Radnik na radnom mjestu vozača obavlja i poslove kućnog majstora (domara) i dostavljača.

VIII PLANIRANE AKTIVNOSTI CENTRA U 2020. GODINI

CILJEVI:

Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravanja osnovnih životnih potreba, u skladu s načelima socijalne skrbi.
Unapređivati rad stručnih radnika sa svim korisničkim skupinama.
Unapređivati suradnju s dionicima u zajednici.
Senzibilizirati zajednicu za socijalne potrebe i poticati razvijanje socijalnih usluga i drugih oblika podrške u zajednici.

Prema navedenim općim ciljevima, planirani su i specifični ciljevi i aktivnosti usmjeren održivosti postignutih standarda, unapređenju stručnog rada te podizanju digniteta struke kroz javnu prezentaciju rada i doprinos razvoju zajednice.
Razvojna komponenta ovog Programa rada sadržana je u daljnjem unapređenju postojećih i u uvođenju novih oblika i metoda rada u obavljanju poslova temeljem javnih ovlasti i drugih poslova Centra.

CILJEVI – OPĆI I SPECIFIČNI
1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravanja osnovnih životnih potreba, u skladu s načelima socijalne skrbi.

1.1. Informiranje zainteresirane javnosti o radu i postupanju Centra Tijekom 2020.
1.2. Informiranje zainteresirane javnosti o pravima u sustavu socijalne skrbi te uvjetima i načinu njihovog ostvarivanja
1.3. Osiguravanje pristupa informacijama
1.4. Osiguravanje prava na prigovor
1.5. Zaštita privatnosti i zaštita osobnih podataka

2. Unapređivati rad stručnih radnika sa svim korisničkim skupinama

2.1. Redovito, najmanje jednom mjesečno održavanje sastanaka sa stručnim radnicima radi ujednačavanja rada
2.2. Redovito, najmanje jednom mjesečno održavanje sastanaka Stručnog vijeća
2.3. Provođenje unutarnjeg nadzora
2.4. Pružanje stručne pomoći i podrške stručnim radnicima kod najsloženijih predmeta
2.5. Osiguravanje stručnog usavršavanja prisustvovanjem na stručnim skupovima u organizaciji resornog ministarstva, u suradnji s HUSR-om, Udrugom socijalnih radnika Varaždinske županije
2.6. Osiguravanje, organiziranje i provođenje supervizije s licenciranim supervizorima
2.7. Definiranje normativnog okvira i praćenje zakonitosti i kvalitete rada
2.8. Osiguravanje primjerenih uvjeta rada
2.9. Osiguravanje potrebne opreme i sredstava za rad
2.10. Osiguravanje zaštite na radu
2.11. Osiguravanje prava radnika iz radnog odnosa
2.12. Provođenje stručnog osposobljavanja i stručne prakse

3. Unapređivati suradnju s dionicima u zajednici

3.1. Pozivanje predstavnika medija radi praćenja događanja koje organizira Centar
3.2. Suradnja s radijskom postajom Radio Novi Marof – povremena izlaganja o temama iz područja socijalne skrbi te objava vijesti i informacija vezanih uz aktivnosti Centra
3.3. Suradnja s drugim radijskim postajama i održavanje izlaganja o temama iz područja socijalne skrbi
3.4. Sudjelovanje u radnim skupinama i povjerenstvima u lokalnoj zajednici
3.5. Sudjelovanje u radu Vijeća za prevenciju Grada Novog Marofa i Varaždinske Toplice
3.6. Sudjelovanje u radu Socijalnog vijeća Grada Varaždinske Toplice
3.7. Održavanje sastanka radi unapređenja međuresorne suradnje

4. Senzibilizirati zajednicu za socijalne potrebe i poticati razvijanje socijalnih usluga i drugih oblika podrške u zajednici

4.1. Sudjelovanje u radu Gradskog društva Crvenog križa i suradnja u provođenju projekata
4.2. Sudjelovanje u radu Socijalnog vijeća Varaždinske županije
4.3. Suradnja s obrazovnim ustanovama u organiziranju preventivnog rada s djecom
4.4. Podrška jedinicama lokalne samouprave u provođenju programa društveno korisnog rada
4.5. Educiranje i senzibiliziranje zajednice za socijalne teme
4.6. Promocija udomiteljstva
4.7. Održavanje javnih tribina povodom značajnih datuma
4.8. Educiranje i senzibiliziranje učenika i roditelja za pojedine
4.9. Suradnja i partnerstvo s organizacijama civilnog društva na provođenju projekata u području socijalne skrbi.

About The Author

Skip to content