Select Page

STATUT O IZMJENAMA I DOPUNI STATUTA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF

Na temelju članka 139. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20,138/20), uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 550-06/21-01/18 URBROJ:524-08-01-01/4-21-3 od dana 25. kolovoza 2021. godine, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Novi Marof, na 11. sjednici održanoj dana 16. rujna 2021. godine, donijelo je

STATUT O IZMJENAMA I DOPUNI
STATUTA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF

Članak 1.

U Statutu Centra za socijalnu skrb Novi Marof KLASA: 012-01/15-01/2 URBROJ: 2186-79-01-15-5 od 21.10.2015. godine, i KLASA: 030-01/19-01/2 URBROJ:2186-79-01-19-6 od 30.12.2019. godine, članak 17. briše se.

Članak 2.

Članak 21. mijenja se i glasi: „Ravnatelj Centra ovlašten je u ime i za račun Centra samostalno sklapati ugovore u pravnom prometu i donositi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju pojedinačne vrijednosti nekretnina i pokretnina u vlasništvu i druge imovine te izvođenju investicijskih radova u vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV samostalno.“

Članak 3.

U članku 28. iza točke 10. dodaje se točka 11. koja glasi:
„Donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju pojedinačne vrijednosti nekretnina i pokretnina u vlasništvu i druge imovine te izvođenju investicijskih radova u vrijednosti od 200.000,00 do 500.000,00 kuna bez PDV samostalno, a iznad toga iznosa uz suglasnost ministarstva.“

Članak 4.

U članku 37. stavak 2. mijenja se i glasi: „Natječaj za ravnatelja Centra objavljuje se u „Narodnim novinama“, na web stranicama i oglasnim pločama ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ .

Članak 5.

Ovaj Statut o izmjenama i dopuni Statuta Centra za socijalnu skrb Novi Marof objavljuje se na Oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Novi Marof, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ivana Kušek Perši, dipl. uč.

 

Ovaj Statut o izmjenama i dopuni Statuta Centra za socijalnu skrb Novi Marof objavljen je na Oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Novi Marof dana 16.rujna 2021. i stupa na snagu dana    24.rujna 2021.godine.

 

Ravnateljica:
Ivančica Koren, dipl.soc.radnik univ.spec.act.soc.

KLASA: 030-01/21-01/1
URBROJ: 2186-79-01/01-21-9

About The Author

Skip to content