Select Page

POZIV NA TESTIRANJE-ADMINISTRATIVNI RADNIK/ICA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

NOVI MAROF

KLASA:100-01/21-01/6

URBROJ:2186-79-01/01-22-46

Novi Marof, 20. siječnja 2022. godine

 

Centar za socijalnu skrb Novi Marof, Povjerenstvo za provođenje postupka provjere znanja i kompetencija javnog natječaja objavljenog u Narodnim Novinama broj 3/2022 od 07. siječnja 2022. godine za radno mjesto administrativnog radnika na neodređeno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Novi Marof

 

POZIVA NA TESTIRANJE

 

sve kandidate/kinje koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja objavljenog u Narodnim Novinama broj 3/2022 od 07. siječnja 2022. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici Centra za socijalnu skrb Novi Marof na pisanu provjeru znanja koje će se održati:

 

dana 31. siječnja 2022. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Novi Marof, Miroslava Krleže 4, prema slijedećem rasporedu:

 

  • kandidati prema abecednom redu prezimena čije prezime počinjen slovom A-F s početkom u 9.00 sati
  • kandidati prema abecednom redu prezimena čije prezime počinjen slovom G-M s početkom u 10.30 sati
  • kandidati prema abecednom redu prezimena čije prezime počinjen slovom N-Ž s početkom u 12.00 sati

Ukoliko se osobno ime kandidata sastoji od dva prezimena vrijeme za testiranje se određuje prema početnom slovu drugog prezimena.

Kandidati koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te im se putem e-maila dostavila pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

PRAVILA TESTIRANJA

  1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
  2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, kandidati/kinje će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranja poznavanja osnova Uredbe o uredskom poslovanju (NN 75/2021) i odabranih poglavlja Zakona o općem upravnom postupku (NN47/09,110/21) – drugi dio Glava V-Rokovi i Glava VI-Obavješćivanje.
  3. Pisana provjera znanja sastoji se od ukupno 10 pitanja i moguće je ostvariti 10 bodova.
  4. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;

– razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.

Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila iz točke 4. bit će udaljen/a s provjere znanja, a

njegov / njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

  1. S kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na pisanoj provjeri bit će održan razgovor (intervju).

O terminu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni naknadno putem e-maila.

Kandidati koji ne ostvare najmanje 6 bodova na pismenom djelu provjere ne mogu pristupiti

Intervjuu te se više ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Povjerenstvo kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje interese, profesionalne

ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad. Intervju se boduje i svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

  1. Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
  2. Nakon provedenog postupka Povjerenstvo ravnateljici dostavlja Izvješće o provedenom postupku uz koje se prilaže rang-lista kandidata/kinja. Ravnatelj donosi konačnu odluku o izboru kandidata s kojim će se sklopiti Ugovor o radu.

Obavijest o izboru kandidata će biti objavljena na web stranicama Centra za socijalnu skrb Novi Marof i dostavljena svim kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

Dvorane za testiranje će biti pripremljene sukladno epidemiološkim uputama. Ulazak u službene prostorije moguć je isključivo uz važeću EU digitalnu COVID potvrdu ili negativan test na COVID 19 i to BAT  SARS-COV-2 test ne stariji od 48 sati od uzimanja uzorka ili PCR test koji nije stariji od 72 sata od uzimanja uzorka. Pri ulasku u dvoranu kandidatima će se mjeriti tjelesna temperatura te će se zabraniti ulaz svima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu (37.2 i višu temperaturu).

Prilikom ulaska u dvoranu potrebno je dezinficirati ruke te se pridržavati mjera Stožera civilne zaštite, koristiti vlastitu zaštitnu masku za lice i održavati fizičku distancu od najmanje 1.5 metar.

Molimo da ponesete vlastitu kemijsku olovku.

 

Povjerenstvo za provođenje postupka provjere znanja i kompetencija:

Lidija Gerbus, predsjednica

Mirjana Četrtek, član

Dragica Migles, član

About The Author

Skip to content