Select Page

PRAVA I OBVEZE UDOMITELJA I KORISNIKA UDOMITELJSTVA

PRAVA I OBVEZE UDOMITELJA I KORISNIKA UDOMITELJSTVA

PRAVA I OBVEZE UDOMITELJA I KORISNIKA UDOMITELJSTVA

Prava udomitelja

Udomitelj ima pravo:
1. na osobni dignitet i privatnost
2. biti upoznat sa svim informacijama o korisniku, uključujući informacije o njegovu prijašnjem obiteljskom životu
3. sudjelovati u izradi individualnog plana promjene i imati saznanja o ciljevima plana za udomljenog korisnika
4. na sigurnost članova vlastite obitelji
5. na stručnu pomoć u svladavanju poteškoća pri prijmu i odlasku korisnika
6. biti upoznat sa svim postupcima vezanim uz svoju ulogu udomitelja
7. na potporu u obavljanju udomiteljstva kroz redovitu superviziju i grupe podrške
8. na osposobljavanje i edukacije koje organizira centar ili drugi pružatelji usluga
9. na pristup drugim oblicima potpore u brizi za korisnika u svom domu, uključujući pravodobnu pomoć stručnih radnika centra ili drugih pružatelja usluga.

Obveze udomitelja

Udomitelj i udomiteljska obitelj pružaju korisniku smještaja: prihvat, stanovanje, prehranu, odjeću i obuću, održavanje osobne higijene, njegu i brigu o zdravlju, čuvanje, odgoj, podršku u obrazovanju, organiziranje slobodnog vremena, prijevoz te druge usluge ovisno o potrebama korisnika.

Udomitelj je obvezan:
1. pripremiti obitelj za smještaj korisnika, u suradnji s centrom za socijalnu skrb ili domom socijalne skrbi odnosno centrom za pružanje usluga u zajednici
2. sudjelovati u izradi i provođenju individualnog plana promjene prije i za vrijeme smještaja korisnika
3. korisniku pružati pomoć u prilagodbi na obitelj i novu zajednicu te omogućiti da ponašanje svih članova udomiteljske obitelji prema korisniku bude odgovarajuće
4. omogućiti korisniku korištenje usluga prema individualnom planu promjene
5. korisnika pravilno njegovati i pružati mu primjeren smještaj, prehranu, odjeću i obuću te potrebne osobne i druge potrepštine
6. skrbiti za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja korisnika te mu osigurati odgovarajuću zdravstvenu skrb u okviru primarne i specijalističke zdravstvene zaštite te prema potrebi i uputi stručnjaka omogućiti uključivanje u programe psihosocijalne rehabilitacije
7. skrbiti da korisnik stekne određeno profesionalno zvanje i pomoći mu u traženju odgovarajućeg zaposlenja
8. osigurati zaštitu dostojanstva, osobni integritet i tajnost podataka o korisniku
9. sudjelovati u pripremi korisnika za povratak u vlastitu obitelj, za posvojenje ili za odlazak kod drugog pružatelja smještaja ili za samostalan život
10. surađivati i postupati po uputi tima ili stručnog radnika
11. omogućiti i poticati kontakte korisnika s vlastitom obitelji, drugim srodnicima te ostalim bliskim osobama u skladu s najboljim interesima korisnika i odlukama nadležnih tijela
12. sudjelovati s bračnim/izvanbračnim drugom u edukacijama koje organizira nadležni centar udomitelja najmanje jedanput godišnje, a na prijedlog tima ili stručnog radnika i po potrebi češće.

Udomitelj je obvezan voditi evidenciju i dokumentaciju o svim važnim životnim okolnostima korisnika te najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće izvještavati centar korisnika.

Posebne obveze udomitelja djeteta

Udomitelj djeteta obvezan je:
1. dijete pravilno njegovati, odgajati i pružati mu primjeren smještaj, osigurati primjerenu prehranu, odjeću i obuću te se brinuti o djetetovu zdravlju
2. djetetu osigurati školske i osobne potrepštine, primjerene igračke, osnovnu športsku i drugu opremu prosječne vrijednosti za različite aktivnosti
3. brinuti se za pravilan odnos djeteta prema učenju i radu, poticati ga na rad i stjecanje radnih navika te skrbiti da udomljeno dijete stekne određeno profesionalno zvanje
4. pomoći djetetu kod oblikovanja vlastitog identiteta, poticati razvoj njegovih sposobnosti i organizirati provođenje slobodnog vremena
5. uključivati dijete u život lokalne zajednice sukladno njegovim potrebama i interesima
6. omogućiti i poticati kontakte te susrete i druženja između djeteta i roditelja te drugih članova biološke obitelji, sukladno odluci nadležnog tijela i najboljem interesu djeteta
7. voditi dnevnik važnijih događanja u životu djeteta i dokumentirati vizualnim zapisima.

Sva važnija pitanja oko brige i odgoja djeteta udomitelj mora uređivati sporazumno s njegovim roditeljima ili skrbnikom, centrom korisnika, centrom udomitelja i pružateljem drugih usluga.

Posebne obveze udomitelja odrasle osobe

Udomitelj odrasle osobe obvezan je:
1. osigurati zadovoljavanje svakodnevnih i posebnih potreba te je poticati na usvajanje određenih vještina s obzirom na njezine preostale sposobnosti, a radi njezina samostalnog zbrinjavanja
2. poticati radno-okupacijske aktivnosti u skladu s razinom funkcioniranja i interesima odrasle osobe, poticati rekreacijske aktivnosti te kulturno-zabavne aktivnosti
3. uključivati korisnika u život lokalne zajednice sukladno njegovim interesima, potrebama i mogućnostima
4. omogućiti i poticati kontakte te susrete i druženja korisnika i članova njegove obitelji te drugih srodnika i prijatelja.
Sva važnija pitanja oko brige za odraslog korisnika udomitelj mora uređivati sporazumno s korisnikom, centrom korisnika i centrom udomitelja, drugim pružateljima usluga te članovima obitelji korisnika, uvijek kada je to moguće.

Prava i obveze korisnika udomiteljstva

Prava udomljenog djeteta

Dijete smješteno kod udomitelja ima pravo:
1. u skladu sa svojom dobi, biti informirano o svim fazama postupka odlaska iz vlastite obitelji, doma socijalne skrbi, centra za pružanje usluga u zajednici ili udomitelja te biti pripremljeno na smještaj kod udomitelja
2. sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na njegov život
3. da se pri njegovu smještaju osobita pozornost posveti osiguranju kontinuiteta u odgoju, kao i njegovu etničkom, vjerskom, kulturnom ili jezičnom podrijetlu
4. primati kontinuiranu pomoć i potporu udomitelja, djelatnika centra za socijalnu skrb i pružatelja usluga
5. na odnos privrženosti i emocionalne bliskosti s udomiteljima, kroz međusobnu povezanost s udomiteljskom obitelji te drugim osobama važnim u njegovu životu
6. na odgoj, obrazovanje, razvijanje vještina te profesionalno usmjerenje koje će ga pripremiti za kvalitetan život
7. na dostupnost usluga i programa potpore koje djeluju na dobrobit djeteta, a kako bi moglo ostvariti svoje pune potencijale
8. na kontinuiranu skrb, prihvaćanje i poštovanje te potporu u razvijanju vlastitog identiteta i povjerenja u vlastitu vrijednost
9. na privatnost i pristup službenim informacijama i dokumentaciji vezanoj za vlastitu obitelj
10. na poštovanje dostojanstva i sigurnosti te zaštitu od povreda, tjelesnog ili psihičkog nasilja i drugih oblika zlostavljanja i izrabljivanja
11. na kontakte i održavanje trajne i redovite veze s članovima vlastite obitelji, ako to nije u suprotnosti s njegovim najboljim interesima
12. biti informirano i pripremljeno na prestanak smještaja, uključujući savjetovanje i pomaganje
13. na pritužbu centru korisnika i/ili centru udomitelja.

Prava odraslog korisnika udomiteljstva

Odrasla osoba smještena kod udomitelja ima pravo:
1. biti informirana o svim fazama postupka odlaska iz vlastite obitelji i pripremljena na smještaj kod udomitelja
2. sudjelovati u donošenju odluka koje se tiču nje osobno i suživota u udomiteljskoj obitelji
3. na dostupnost usluga i programa potpore u lokalnoj zajednici
4. na kontinuiranu skrb, prihvaćanje i poštovanje dostojanstva od strane udomitelja i članova udomiteljske obitelji
5. na sigurnost te zaštitu od povreda, tjelesnog ili psihičkog nasilja i drugih oblika zlostavljanja i izrabljivanja
6. na privatnost i pristup osobnoj dokumentaciji te informacijama vezanim za vlastitu obitelj
7. na kontakte i održavanje trajne i redovite veze s članovima vlastite obitelji i drugim njoj važnim osobama ako to nije u suprotnosti s njezinim najboljim interesom
8. na pritužbu centru korisnika i/ili centru udomitelja.

Uloga centra u zaštiti prava korisnika udomiteljstva

Centar korisnika ili centar udomitelja, ovisno o vrsti pritužbe, dužan je odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka pritužbe odgovoriti na pritužbu i prema potrebi poduzeti mjere i aktivnosti radi otklanjanja razloga zbog kojih je pritužba podnesena.

Centar udomitelja može organizirati Vijeće udomljene djece i mladih na području svoje mjesne nadležnosti, koje promiče njihove interese i prava na obiteljski život i uključivanje u zajednicu, a Odlukom o organiziranju Vijeća udomljene djece i mladih određuje se njegov sastav te sadržaj i način rada.

Centar udomitelja potiče organiziranje zajedničkih sastanaka odraslih korisnika udomiteljstva na području svoje mjesne nadležnosti radi promicanja njihovih interesa i prava na uključivanje u zajednicu u suradnji s organizacijama civilnog društva i drugim pružateljima usluga.

Obveze odraslog korisnika udomiteljstva

U skladu s individualnim planom promjene korisnik udomiteljstva obvezan je aktivno sudjelovati u ostvarivanju odabranih ciljeva, izvršavati preuzete obveze i inicirati preispitivanje svojega individualnog plana promjene u slučaju novih okolnosti koje utječu na njegovo provođenje.

Korisnik udomiteljstva obvezan je poštivati pravila obiteljskog života u udomiteljskoj obitelji i pravila ponašanja prema udomitelju i drugim korisnicima.

Ako nastanu problemi u odnosima korisnika s udomiteljem oko svakodnevnih obveza, načina korištenja slobodnog vremena, u komunikaciji s članovima vlastite obitelji, brizi korisnika o svome zdravlju, u kontaktima s lokalnom zajednicom i slično, korisnik je obvezan sporazumno s udomiteljem i centrom korisnika nastojati riješiti nastale poteškoće i uspostaviti suradnju s udomiteljem.

 

About The Author

Skip to content